Refining Models through Processing Text Data

    Chào mọi người, hôm nay mình sẽ cùng mọi người học cách xử lý dữ liệu văn bản cũng như fine-tune model với text classification task.

Thêm các thư viện để xử lý dữ liệu

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
from collections import defaultdict
from collections import Counter
from nltk.corpus import stopwords
import string
plt.style.use('ggplot')
import re
from tqdm import tqdm

Exploratory Data Analysis

    Bộ data mình dùng cho nhiệm vụ này là disaster tweet trên kaggle, mọi người có thể tải qua link này: https://www.kaggle.com/c/nlp-getting-started/data

train = pd.read_csv('train.csv')
train.head(5)

    

print('There are {} rows and {} columns in train'.format(train.shape[0],train.shape[1]))
print('There are {} rows and {} columns in test'.format(test.shape[0],test.shape[1]))

    

Class distribution

x = train.target.value_counts()
sns.barplot(x.index, x)
plt.gca().set_ylabel('samples')
plt.show()

    

    Ta có thể thấy rằng phân phối của tập train hơi lệch về phần non-disaster tweets . Nhưng ko sao chỉ là hơi lệch thôi 😃

Average word length in a tweet

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5))
word = train[train['target']==1]['text'].str.split().map(lambda x: [len(i) for i in x])
sns.distplot(word.map(lambda x: np.mean(x)), ax=ax1, color='red')
ax1.set_title('Disaster tweets')
word = train[train['target']==0]['text'].str.split().map(lambda x: [len(i) for i in x])
sns.distplot(word.map(lambda x: np.mean(x)), ax=ax2, color='blue')
ax2.set_title('Not Disaster tweets')
plt.show()

    

    Ta có thể thấy rằng bên phía disaster tweets có lượng chữ dùng cho mỗi từ nhiều hơn(có thể là do nhấn mạnh).

Xem xét lượng stopwords trong các sample

    Tạo một hàm tạo corpus riêng cho mỗi target để tiện so sánh

def create_corpus(target):
  corpus = []
  
  for x in train[train['target']==target]['text'].str.split():
    for i in x:
      corpus.append(i)
  
  return corpus

    Cùng thử xem các stopword nào hay được dùng nhất

stop = set(stopwords.words('english'))
corpus = create_corpus(0)
dic = defaultdict(int)
for word in corpus:
  if word in stop:
    dic[word] += 1
top = sorted(dic.items(), key=lambda x:x[1], reverse=True)[:10]
x, y = zip(*top)
sns.barplot(list(x), list(y))
plt.show()

    

    Tương tự với target = 1 ta có:

    Trong nhiệm vụ text classification, stopwords đóng vai trò không quá quan trọng , chúng ta có thể xem xét loại bỏ chúng giúp giảm chiều dài câu.

Xem xét lượng dấu câu

plt.figure(figsize=(10, 5))
corpus = create_corpus(1)

dic = defaultdict(int)
import string
special = string.punctuation
for word in corpus:
  if word in special:
    dic[word] += 1

top = sorted(dic.items(), key= lambda x: x[1], reverse=True)
x, y = zip(*top)
sns.barplot(list(x), list(y))
plt.show()

    

    Tương tự với target = 0

Data Cleaning

def remove_URL(text):
  url = re.compile(r'http\S+|www\S+')
  return url.sub(r'', text)

def remove_html(text):
  html = re.compile(r'<.*?>')
  return html.sub(r'', text)

def remove_emoji(text):
  emoji_pattern = re.compile("["
              u"\U0001F600-\U0001F64F" # emoticons
              u"\U0001F300-\U0001F5FF" # symbols & pictographs
              u"\U0001F680-\U0001F6FF" # transport & map symbols
              u"\U0001F1E0-\U0001F1FF" # flags (iOS)
              u"\U00002702-\U000027B0"
              u"\U000024C2-\U0001F251"
              "]+", flags=re.UNICODE)
  return emoji_pattern.sub(r'', text)

def remove_punct(text):
  table = str.maketrans('', '', string.punctuation)
  return text.translate(table)  

def remove_tag(text):
  tag = re.compile(r'@\S+')
  return tag.sub(r'', text)

def remove_stw(text):
  for x in text.split():
    if x.lower() in stop:
      text = text.replace(x, "", 1)
  return text

def remove_number(text):
  num = re.compile(r'[-+]?[.\d]*[\d]+[:,.\d]*')
  return num.sub(r' NUMBER', text)

    Do mình thấy việc xóa stopwords làm giảm hiệu suất mô hình đi 1 chút và RAM của mình vẫn còn để xử lý nên mình sẽ không xóa stopwords, nhưng mọi người có thể thử 😃

def clean_tweet(text):
  
  text = remove_URL(text)
  text = remove_html(text)
  text = remove_emoji(text)
  text = remove_punct(text)
  text = remove_tag(text)
  text = remove_number(text)
# text = remove_stw(text) ở đây thì mình thấy xóa stopwords làm giảm hiệu xuất model của mình, các bạn có thể thử
  return text
df['text'] = df['text'].map(lambda x: clean_tweet(x))

    Ở đây ta sẽ đổi 1 số từ được viết tắt thành các từ hoàn chỉnh, giúp cho tokenizer hoạt động hiệu quả(Mình tham khảo ở link này: https://www.kaggle.com/ghaiyur/ensemble-models-versiong)

def word_abbrev(word):
  return abbreviations[word.lower()] if word.lower() in abbreviations.keys() else word
df['text'] = df['text'].str.split().map(lambda x: [word_abbrev(i) for i in x]).map(lambda x: ' '.join(x))

Chia train-test set

    Mình sẽ chia train-test theo tỷ lệ 0.7:0.3 do lượng dự liệu tương đối nhỏ.(Mình tham khảo qua video của Andrew Ng: https://www.youtube.com/watch?v=1waHlpKiNyY)

from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(list(df['text']), list(df['target']), test_size=0.3)

Model

    Ở đây mình dùng PyTorch và sử dụng thư viên transformers của Hugging Face để sử dụng pretrained Roberta. Có 2 hướng tiếp cận là fine-tuning và feature-based. Ở đây mình sẽ fine-tuning để cho mô hình Roberta có thể học được.

from transformers import RobertaTokenizer, RobertaModel
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
DEVICE = torch.device('cuda:1')
tokenizer = RobertaTokenizer.from_pretrained('roberta-base')

    Ở đây mình sử dụng bidirectional LSTM cho nhiệm vụ downstream task(text classification) và Embedding đã được pre-trained của Roberta và trích xuất ra layer 12 của Roberta

class Classifier(nn.Module):
  def __init__(self, input_size, hidden_size, num_layers, dropout):
    super(Classifier, self).__init__()
    self.embedding = RobertaModel.from_pretrained('roberta-base')
    self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers, batch_first=True, dropout=dropout, bidirectional=True)
    self.out = nn.Linear(hidden_size*2, 2)
    self.num_layers = num_layers
    self.hidden_size = hidden_size
  def forward(self, X, init):
    embedded = self.embedding(X).last_hidden_state
    out, _ = self.lstm(embedded, init)
    output = self.out(out[:, -1, :])
    return output
  def initialize(self, bsz):
    return (torch.zeros(2 * self.num_layers, bsz, self.hidden_size, device=DEVICE),
        torch.zeros(2 * self.num_layers, bsz, self.hidden_size, device=DEVICE))

Khởi tạo model

from transformers import AdamW
from torch.optim.lr_scheduler import StepLR
batch_size = 32
model = Classifier(768, 256, 2, 0.1).to(DEVICE)
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = AdamW(model.parameters(), lr=5e-5, eps=1e-8)
train_iter = [i for i in zip(X_train, y_train)]
test_iter = [i for i in zip(X_test, y_test)]
scheduler = StepLR(optimizer, step_size=15, gamma=0.1)

Tạo hàm train theo epoch

from torch.utils.data import DataLoader
def train_epoch(model, optimizer):
  model.train()
  losses = 0
  train_dataloader = DataLoader(train_iter, batch_size=batch_size, shuffle=True)
  correct = 0
  total = 0
  for X, y in tqdm(train_dataloader, colour='green'):
    tokens = tokenizer(X, return_tensors='pt', padding=True)['input_ids'].to(DEVICE)
    init = model.initialize(tokens.size(0))
    y = y.to(DEVICE)
    output = model(tokens, init)
    _, predicted = torch.max(output.data, 1)
    total += y.size(0)
    correct += (predicted == y).sum().item()
    
    optimizer.zero_grad()
    loss = criterion(output, y)
    loss.backward()
    
    optimizer.step()
    losses += loss.item()
  print('Accuracy: ', 100 * correct / total, "%" )  
  return losses / len(train_dataloader)

Tạo hàm test

def test(model):
  model.eval()
  correct = 0
  total = 0
  test_dataloader = DataLoader(test_iter, batch_size=32, shuffle=False)
  for X, y in tqdm(test_dataloader, colour='green'):
    tokens = tokenizer(X, return_tensors='pt', padding=True)['input_ids'].to(DEVICE)
    init = model.initialize(tokens.size(0))
    y = y.to(DEVICE)
    output = model(tokens, init)
    _, predicted = torch.max(output.data, 1)
    total += y.size(0)
    correct += (predicted == y).sum().item()
  print('Accuracy: ', 100 * correct / total, "%" )

Training

from timeit import default_timer as timer

NUM_EPOCHS = 100

for epoch in range(1, NUM_EPOCHS+1):
  start_time = timer()
  train_loss = train_epoch(model, optimizer)
  scheduler.step()
  end_time = timer()
  print((f"Epoch: {epoch}, Train loss: {train_loss:.3f}, "f"Epoch time = {(end_time - start_time):.3f}s"))
  test(model)

Tổng kết

    Như vậy mình đã cùng mọi người tìm hiểu về cách xử lý dữ liệu dạng text và fine-tune một pretrained models. Mong là bài viết có ích cho mọi người.

Tài liệu tham khảo

    https://www.kaggle.com/gunesevitan/nlp-with-disaster-tweets-eda-cleaning-and-bert

    https://www.kaggle.com/shahules/basic-eda-cleaning-and-glove

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan