Giới thiệu về HTML
Học Html bắt đầu với Hello, World
Tự làm quen với các bài tập và gửi đoạn code đầu tiên của bạn bằng cách hoàn thành bài đầu tiên "Hello, World!".
Luyện tập
HTML là gì?
 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language
 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang web
 • HTML mô tả cấu trúc của một trang web
 • HTML bao gồm một loạt các thành phần
 • Các phần tử HTML cho trình duyệt biết cách hiển thị nội dung
Ví dụ
HTML Iframe
Giải thích
 •  <!DOCTYPE html> xác định là tài liệu HTML5
 • Phần <html> là phần tử gốc của trang HTML
 • Phần <head> chứa thông tin meta về trang HTML
 • Phần <title> chỉ định tiêu đề cho trang HTML (được hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt hoặc trong tab của trang)
 • Phần <body> xác định nội dung của tài liệu và là nơi chứa tất cả nội dung hiển thị, chẳng hạn như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, siêu liên kết, bảng, danh sách, ...
 • Phần <h1> xác định một tiêu đề lớn
 • Phần <p> xác định một đoạn văn
Một số bài viết liên quan
Devsne VN 7529 lượt xem

Video.js - HTML5 Video Player (Part 2)

Devsne VN 5881 lượt xem

Thành phần nhập liệu đa dạng hơn với HTML - Bài 8

Devsne VN 532 lượt xem

Tổng quan về các thẻ HTML cơ bản và cách chúng được sử dụng

Devsne VN 8247 lượt xem

Understanding Basic Tags in HTML 5

Phương Thảo 460 lượt xem

Tạo animation loading bằng Html và Css

Devsne VN 4969 lượt xem

[HTML] Bài 9 - Các thẻ hỗ trợ đồ họa và Các thuộc tính tự tạo

Devsne VN 2883 lượt xem

HTML Container Tags: Lesson 4.

Devsne VN 4250 lượt xem

Kỹ thuật Css Grid, chia bố cục trang html chưa bao giờ đơn giản đến thế

Phương Thảo 450 lượt xem

Solar system with HTML, CSS

Devsne VN 10582 lượt xem

[HTML + CSS + JS] Bổ Sung Thêm Tính Năng Cho Carousel Thuần CSS Bằng JavaScript