Chia sẻ bài viết thứ 2 trên github-readme-social-article

    Bài viết demo thứ 2 cho project github-readme-social-article NOTE: Bài này chỉ với mục đich để có article trên viblo để demo trên github profile của mình. Bạn đọc bản đầy đủ tại đây

    Show your social article on github readme profile

    This repo is inspired by github-readme-medium-recent-article.

Format

 •     Recent article by index https://github-readme-social-article.vercel.app/<social-site>/<user-name>/<article-id>

 •     Recent article by index https://github-readme-social-article.vercel.app/<social-site>/<user-name>/<index>

 •     List of recent article https://github-readme-social-article.vercel.app/<social-site>/<user-name>

Params Description Note Example
<social-site> name of social site Currently only support medium and devto medium
<user-name> your user name in the social site @tonynguyenit
<index> Index of the article Currently, Medium support maximum 10 articles 0
<article-id> Unique article id from the social site After publish the article will have a unique id pixelate-images-and-html-element-in-react-78d4120357ad

Current support

1. Medium

 •     Recent article by article id https://github-readme-social-article.vercel.app/medium/@tonynguyenit/pixelate-images-and-html-element-in-react-78d4120357ad

 •     Recent article by index https://github-readme-social-article.vercel.app/medium/@tonynguyenit/0

 •     List of recent article https://github-readme-social-article.vercel.app/medium/@tonynguyenit

    Format Use Common Format

2. Devto

 •     Recent article by article id https://github-readme-social-article.vercel.app/devto/tonynguyenit/how-to-show-off-your-social-article-in-github-readme-profile-249

 •     Recent article by index https://github-readme-social-article.vercel.app/devto/tonynguyenit/0

 •     List of recent article https://github-readme-social-article.vercel.app/devto/tonynguyenit?top=2

    Format Use Common Format

    Special support

Queries Type Default value Description Example
top number 6 Top recent articles Show 2 most recent articles https://github-readme-social-article.vercel.app/devto/tonynguyenit?top=2

3. Viblo (Vietnamese)

 •     Recent article by article id https://github-readme-social-article.vercel.app/viblo/tonynguyenit/how-to-show-off-your-social-article-in-github-readme-profile-bWrZnWGmlxw

 •     Recent article by index https://github-readme-social-article.vercel.app/viblo/tonynguyenit/1

 •     List of recent article https://github-readme-social-article.vercel.app/viblo/tonynguyenit?top=2

    Format Use Common Format

    Special support

Queries Type Default value Description Example
top number 2 Top recent articles Show 2 most recent articles https://github-readme-social-article.vercel.app/viblo/tonynguyenit?top=10

How to use?

    There are 2 to embed link:

// README.md

![Medium Cards](https://github-readme-social-article.vercel.app/<social-site>/<user-name>/<index>)

OR

<img src="https://github-readme-social-article.vercel.app/<social-site>/<user-name>/<index>">

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan