Host CI/CD web tĩnh dựa vào AWS S3, AWS pipeline và Github (Part 1)

    Trong bài này, chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu về một số dịch vụ của AWS và thực nghiệm chạy một host web tĩnh với CI/CD code pipeline.

    Tóm tắt một số dịch vụ của AWS được sử dụng trong bài viết này:

Nghiên cứu một số dịch vụ AWS liên quan

Amazon S3

    Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) is an object storage service that offers industry-leading scalability, data availability, security, and performance

    Amazon S3 là một dịch vụ lưu trữ đối tượng, cung cấp khả năng mở rộng cho tất yếu, dữ liệu khả dụng, an toàn và hiệu quả.

    Một số điểm lưu ý:

 • S3 Security
  1. IAM policies
  2. Bucket Policies (Grant public access to the bucket)

Pipeline

    AWS CodePipeline visualize and automate the different stages of your software release process

    AWS CodePipeline trực quan hóa và tự động hóa các giai đoạn khác nhau của quy trình phát hành phần mềm của bạn

Gitthub

    GitHub là một dịch vụ cung cấp kho lưu trữ mã nguồn Git dựa trên nền web cho các dự án phát triển phần mềm

Tóm tắt

    (S3)

 • Create new bucket (tạo bucket mới)
 • Enable static host website
 • Add S3 policy to grant public host website

    (Pipeline)

 • Create new pipeline
 • Connect to github account
 • Select repo and branch

    (Gitthub)

 • Upload static source code and push to repo

    (CICD)

 • Code and push to github and pipeline to goding to redeploy the code

    (Clear up)

 • Empty bucket and delete each bucket
 • Delete Pipelines
 • Delete exits policy and role releated to pipeline

Quá trình thực hành

Tạo bucket mới trong Amazon S3.

    image.png image.png

Enable Static website hosting

 • Nhập file index.html và error.html vào mục Index Document và nhấn Save. image.png

Tạo S3 Policy để public static web

Trường Giá trị
Select Type of Policy S3 Bucket Policy
Principal *
AWS Service Amazon S3
Actions Get Object
Amazon Resource Name <arn>/*

Dán vào bucket policy và lưu lại

    image.png

Kiểm tra url lại lần nữa, ta thấy host đã được công khai

    image.png

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan