Upgrading Kotlin Android Extensions

    

    Kể từ Kotlin 1.4.20-M2 JetBrains không còn dùng compiler plugin Kotlin Android Extensions nữa.

    Thực ra điều này đã được mong đợi từ lâu, trong commit này, bạn có thể thấy ở phần Replaced kotlinx synthetic with findViewById:

    kotlinx.android.synthetic is no longer a recommended practice. Removing in favour of explicit findViewById.

Lý do?

    Có một số vấn đề lớn với kotlinx synthetic:

 • Để lộ ra một global namespace gồm các id không liên quan đến layout thực sự bị inflated mà không có sự kiểm tra nào (Ví dụ khi có cùng view ID ở layout khác nhau, khi dùng đến có thể import nhầm view của layout khác gây lỗi NullPointerException).
 • Chỉ dùng được ở Kotlin.
 • Không thực sự null safety khi layout chỉ có trong một số configurations (Ví dự layout landscape, portrait ...).
 • Ngoài ra, kotlinx synthetic có thể không hoạt động trên nhiều mô-đun, có một open issue từ tháng 1 năm 2018.
 • Tất cả những vấn đề này khiến API làm tăng số lượng crashes cho các ứng dụng Android.

Các lựa chọn thay thế?

 • View Binding là đề xuất cho việc tương tác với View, nhưng nó có thêm một số thứ xịn hơn khi so sánh với Android Kotlin Extensions. So với Android Kotlin Extensions, nó bổ sung thêm tính năng kiểm tra tại thời gian biên dịch các tra view lookups và type safety.
 • findViewById theo cách truyền thống cũ hoạt động cho cả Kotlin và Java.

    JetBrains không dùng các Tiện ích mở rộng Android Kotlin để ủng hộ View Binding, vì vậy chúng ta sẽ khám phá cách chuyển sang View Binding trong bài viết này.

View Binding

    View Binding hoạt động với Java và Kotlin.

    View Binding là một tính năng cho phép bạn viết code tương tác với view dễ dàng hơn.

    Khi tính năng liên View Binding xem được enabled trong một mô-đun, nó tạo ra một binding class cho mỗi file layout XML có trong mô-đun đó. Một instance của binding class chứa các tham chiếu trực tiếp đến tất cả các View có ID trong layout tương ứng.

    View Binding không Null-safe cho các layout được xác định trong nhiều configurations. View binding sẽ phát hiện xem một view chỉ có trong một số configurations và tạo một thuộc tính @Nullable.

    Note: Đừng nhầm lẫn View Binding với Data Binding

Cách bật View binding?

    Bạn không cần phải include bất kỳ thư viện bổ sung nào để bật View binding. Nó được tích hợp vào Plugin Android Gradle bắt đầu với các phiên bản được cung cấp trong Android Studio 3.6. Để bật tính năng này trong các mô-đun sẽ sử dụng nó, hãy thêm phần sau vào file build.gradle của bạn .

android {
  ....
  buildFeatures {
    viewBinding true
  }
}

    Nếu bạn muốn file layout bị bỏ qua khi tạo các binding class, hãy thêm thuộc tính tools: viewBindingIgnore = "true" vào root view của layout đó:

<LinearLayout
  ...
    tools:viewBindingIgnore="true" >
  ...
</LinearLayout>

Cách sử dụng View Binding?

    Nếu tính năng view binding được bật cho một mô-đun, thì một binding class sẽ được tạo cho mỗi file layout XML mà mô-đun đó chứa. Mỗi binding class chứa các tham chiếu đến root view và tất cả các view có ID.

    Tên của binding class được tạo ra bằng cách chuyển tên của file XML thành kiểu chữ Pascal case và thêm từ Bindingvào cuối, ví dụ file có tên result_profile.xml thì binding class sẽ có tên là ResultProfileBinding

    Sử dụng View Binding trong các Activity

private lateinit var binding: ResultProfileBinding

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  binding = ResultProfileBinding.inflate(layoutInflater)
  val view = binding.root
  setContentView(view)
}

    Sau đó, bạn có thể truy cập các View bằng cách sử dụng đối tượng binding

bind.name.text = "String gì đó ..."

    Sử dụng View Binding trong các Fragment

private var _binding: ResultProfileBinding? = null
// This property is only valid between onCreateView and
// onDestroyView.
private val binding get() = _binding!!

override fun onCreateView(
  inflater: LayoutInflater,
  container: ViewGroup?,
  savedInstanceState: Bundle?
): View? {
  _binding = ResultProfileBinding.inflate(inflater, container, false)
  val view = binding.root
  return view
}

override fun onDestroyView() {
  super.onDestroyView()
  _binding = null
}

    Sau đó, bạn có thể truy cập các view bằng cách sử dụng binding giống như cách làm vơi Activity.

binding.name.text = viewModel.name
binding.button.setOnClickListener { viewModel.userClicked() }

    Lưu ý:

 • The phương thức inflate() cần phải truyền vào một layout inflater. Nếu layout đã được inflated, có thể dùng phương thức static bind() của binding class.
 • Các Fragment tồn tại lâu hơn view của nó. Đảm bảo rằng bạn xóa mọi tham chiếu đến binding class instance trong phương thức onDestroyView () của Fragment.

Về tính năng Parcelize trong Kotlin Android Extensions?

    Tính năng Parcelize trong Kotlin là một phần của compiler plugin kotlin-android-extensions, vì vậy việc xóa plugin sẽ khiến tất cả các lớp Parcelable của bạn không biên dịch được nếu chúng phụ thuộc vào Parcelize annotation.

    JetBrains đã trích xuất Parcelize từ Kotlin Android Extensions thành một plugin mới,kotlin-parcelize

    Trước tiên, bạn sẽ cần thêm plugin kotlin-parcelize vào mô-đun của mình.

plugins {
  ....
  id 'kotlin-parcelize'
}

    Sau đó, thay đổi câu lệnh import cũ từ

import kotlinx.android.parcel.Parcelize

    thành

import kotlinx.parcelize.Parcelize

    Bạn có thể tìm thấy lỗi IDE này

Class 'abc..' is not abstract and does not implement abstract member public abstract fun describeContents(): Int defined in android.os.Parcelable

    Kệ nó đi, app vẫn build được bình thường, đây là một lỗi đã được báo cáo trên youtrack và được đánh dấu là fixed.

Tóm lại

    Đây là những gì bạn nên làm để chuyển từ plugin kotlin-android-extensions sang ViewBindingvà plugin kotlin-parcelize:

 • Xóa kotlin-android-extensionsplugin khỏi file build.gradle của bạn.
 • Xóa tất cả các kotlin synthetic import khỏi các activity và fragment của bạn.
 • Bật tính năng viewBinding trong build.gradle ở mô-đun của bạn.
 • Thêm binding object trong activities và fragments của bạn và sử dụng nó để set content view và truy cập các views từ file xml của bạn.
 • Nếu bạn đang sử dụng Parcelize annotation, hãy thêm plugin kotlin-parcelize vào file build.gradle ở mô-đun của bạn và thay đổi các lệnh import như đã ghi ở trên.

Reference

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan