Modernizing ViewModel Initialization Techniques

    Bài viết này tôi sẽ sử dụng Kotlin để khởi tạo ViewModel và AndroidViewModel. Trong bài này, tôi sử dụng kỹ thuật Delegation trong Kotlin khá nhiều. Nếu bạn chưa biết Delegation trong Kotlin thì hãy đọc bài viết này trước nhé. Nếu đã ok rồi thì hay đưa tay cho tôi, tôi sẽ dẫn các bạn đi qua từng ngóc ngách của chủ đề này ❤️

    Đây là một ví dụ minh họa ViewModel và AndroidViewModel kiểu mẫu =]].

class MyViewModel: ViewModel() {
}

class MyAndroidViewModel (app: Application)
  : AndroidViewModel(app) {
}

Khởi tạo theo cách thông thường

    Đây là cách mà tôi thường thấy ở các bạn newbie.

private val viewModel = MyViewModel()
private val androidViewModel = 
  MyAndroidViewModel(requireActivity().application)

    Với cách này chỉ ổn khi ứng dụng của bạn không cho phép xoay màn hình vì khi xoay thiết bị, activity và fragment sẽ nhảy vào onDestroy và sau đó khởi tạo lại view, onCreate được gọi lại. Lúc này instance của ViewModel, AndroidViewModel cũng sẽ được khởi tạo lại. Vì vậy tất cả data mà ViewModel đang nắm giữ sẽ bị mất hết. Đấy là lí do tại sao chúng ta không nên dùng cách này để khởi tạo ViewModel. Nếu bạn muốn ViewModel vẫn sống ngay cả khi Activity hay Fragment khởi tạo lại thì ta tiếp tục với các cách tiếp theo nhé ^^.

Kết hợp lateinit var và ViewModelProvider

private lateinit var viewModel: MyViewModel
private lateinit var androidViewModel: MyAndroidViewModel
override fun onCreateView(
  inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
  savedInstanceState: Bundle?
): View {

  viewModel = ViewModelProvider(this).get(MyViewModel::class.java)
  androidViewModel =     
    ViewModelProvider(this).get(MyAndroidViewModel::class.java)
}

    Sử dụng ViewModelProvider là một cách cực kì tuyệt vời để khởi tạo ViewModel. Khi activity hay fragment được tạo, ViewModelProvidr sẽ tìm cách để tái sử dụng lại ViewModel instance mà ta đã tạo thay vì tạo mới như cách thứ nhất. Thật tuyệt vời phải không nào.

Kết hợp by lazy và ViewModelProvider

    Để sử dụng Delegate by lazy thì ViewModel phải là val variable

private val viewModel: MyViewModel by lazy {
  ViewModelProvider(this).get(MyViewModel::class.java)
}

private val androidViewModel: MyAndroidViewModel by lazy {
  ViewModelProvider(this).get(MyAndroidViewModel::class.java)
}

    Với cách này thì nhìn code có vẻ gọn hơn so với lateinit var ở trên. Tuy nhiên còn có một cách ngầu hơn là sử dụng by viewModelsby activityViewModels

by viewModels / activityViewModels

    Đây à Property Delegation được Kotlin support. Đầu tiên chúng ta cần thêm dependency dưới đây vào build.gradle (module-level). Cập nhật version mới nhất tại đây.

    implementation 'androidx.fragment:fragment-ktx:1.4.0'

    Thật tuyệt vời. Bây giờ ta có thể khởi tạo ViewModel giống như cách khởi bằng by lazy mà không cần chỉ định ViewModelProvider. Việc cần làm của bạn chỉ cần thêm by viewModels khi khởi tạo, còn những việc sau đó Kotlin sẽ tự động làm thay bạn ^^

private val viewModel: MyViewModel by viewModels()
private val androidViewModel: MyAndroidViewModel by viewModels()

    Nếu bạn muốn chia sẻ data giữa các fragment nằm trong cùng một activity thì bạn sử dụng by activityViewModels . Thật tiện phải không nào...

by viewModels (Custom Constructor Parameter)

    Ôi không vậy khi chúng ta muốn truyền thêm tham số vào Constructor của ViewModel thì sao nhỉ? Trong ví dụ dưới đây tôi truyền thêm repository.

class MyViewModel(private val repository: Repository)
  : ViewModel() {
}

class MyAndroidViewModel(app: Application, repository: Repository)
  : AndroidViewModel(app) {
}

    Đối với trường hợp này thì hơi phức tạp một tý. Để khởi tạo được bạn cần phải có ViewModel factory để tiếp tục.

class MyViewModelFactory(private val repository: Repository)
  : ViewModelProvider.NewInstanceFactory() {

  override fun <T : ViewModel?> create(modelClass: Class<T>): T {

    if (modelClass.isAssignableFrom(MyViewModel::class.java)) {
      return MyViewModel(repository) as T
    }

    throw IllegalArgumentException("Unknown ViewModel class")
  }
}

    Để tạo ra custom ViewModel factory, hãy kế thừa ViewModelProvider.NewInstanceFactory Đối với AndroidViewModel factory thì hãy kế thừa ViewModelProvider.AndroidViewModelFactory

class MyAndroidViewModelFactory(
  private val app: Application,
  private val repository: Repository)
  : ViewModelProvider.AndroidViewModelFactory(app) {

  override fun <T : ViewModel?> create(modelClass: Class<T>): T {

    if (modelClass.isAssignableFrom(
        MyAndroidViewModel::class.java)) {

      return MyAndroidViewModel(app, repository) as T
    }

    throw IllegalArgumentException("Unknown ViewModel class")
  }
}

    Thực tế, chúng ta chỉ cần implement ViewModelProvider.Factory để thay thế cho ViewModelProvider.AndroidViewModelFactoryViewModelProvider.NewInstanceFactory

class MyAndroidViewModelFactory(
  private val app: Application,
  private val repository: Repository)
  : ViewModelProvider.Factory {

  override fun <T : ViewModel?> create(modelClass: Class<T>): T {

    if (modelClass.isAssignableFrom(
        MyAndroidViewModel::class.java)) {

      return MyAndroidViewModel(app, repository) as T
    }

    throw IllegalArgumentException("Unknown ViewModel class")
  }
}

    Vậy còn khởi tạo ViewModel thì sao nhỉ?

private val viewModel: MyViewModel by viewModels {

  MyViewModelFactory(Repository())
}

private val androidViewModel: MyAndroidViewModel by viewModels {

  MyAndroidViewModelFactory(
    requireActivity().application,
    Repository())
}
private val viewModel: MyAndroidViewModel by activityViewModels {

  MyViewModelFactory(Repository())
}

private val androidViewModel: MyAndroidViewModel 
  by activityViewModels {

    MyAndroidViewModelFactory(
      requireActivity().application,
      Repository())
  }

Áp dụng chúng vào thực tế như thế nào?

 1. Tôi thường khởi tạo ViewModel theo cách cuối cùng vì thực tế tôi làm việc nhiều với ViewModel có custom constructor.
 2. Khi muốn chia sẻ ViewModel giữa các Fragment thì dùng by activityViewModels thay vì by viewModel. Tôi biết có nhiều bạn thường sử dụng Bundle để chia sẻ dữ liệu giữa các Fragments phải không nào? Bây giờ bạn đã biết thêm 1 cách cực kì cool ngầu rồi đó.
 3. Khi muốn truy cập đến string resource hay các service của hệ thống. Tôi cần đến context để có thể truy cập được đến chúng, vì vậy tôi sử dụng AndroidViewModel. AndroidViewModel cho phép chúng ta sử dụng Application context trong khi đấy ViewModel thì không. Đấy cũng là sự khác biệt giữa AndroidViewModelViewModel đấy.

    Github: https://github.com/iamhiutrun

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan