Tối ưu SQL - Subqueries Count Distinct (Phần 2)

    Tiếp theo bài 1 về tối ưu performance.

    Mình có các bảng như sau:

 1. dashboards(id, name)
CREATE TABLE `dashboards` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `name` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
)
 1. user_logs(id, user_id, dashboard_id)
CREATE TABLE `user_logs` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `user_id` int(11) NOT NULL,
 `dashboard_id` int(11) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
)

    Yêu cầu bài toán đặt ra: Hiển thị ra tên dashboard và số lượng người truy cập vào dashboards dựa vào bảng logs theo thứ tự giảm dần. Ví dụ:

dashboard id dashboard name number of users
10 Dashboad 10 10000
2 Dashboad test 9999
1 Dashboad final 99

    Theo như yêu cầu bài toán,

 • join bẳng dashboads với bảng user_logs,
 • sau đó group theo ul.dashboard_id
 • sort giảm dần như code bên dưới.
select d.id, d.name, count(distinct ul.dashboard_id) as count
from dashboards d
     join user_logs ul on d.id = ul.dashboard_id
group by ul.dashboard_id
order by count desc;

    Dừng lại phân tích chút, bảng user_logs chứa rất nhiều data (10tr bản ghi, mỗi lần 1 user vào dashboard là lại được log lại). -> chưa tối ưu performance. ý tưởng tương tự như bài viết số 1 nghĩ cách giảm số lượng bản ghi trước khi join

Aggregate trước, join sau.

    Nhận thấy bảng user_logs này, chỉ cần lấy thông tin dashboard_id và count(số lượng user đã truy cập), số lượng bản ghi tạo ra bằng số lượng dashboards

select dashboard_id, count(distinct user_id) as count
from user_logs group by dashboard_id;

    sau đó join thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. cuối cùng ta có.

select *
from dashboards d
     join
   (select dashboard_id, count(distinct user_id) as count
   from user_logs
   group by dashboard_id) temp_logs
   on d.id = temp_logs.dashboard_id
order by temp_logs.count desc;

Nếu vẫn muốn cải tiến perform, chúng ta làm như sau:

 1. Giảm số lượng bản ghi trong user_logs Ta nhận thấy trong bảng user_logs thì chỉ cần quan tâm đến cặp user_id, dashboard_id. Ví dụ 1 người vào xem dashboard 1000 lần thì chỉ cần 1 cặp duy nhất user_id, dashboard_id
select distinct user_id, dashboard_id
from user_logs;

    Đoạn tiếp theo query tương tự ở bước trên cuối cùng ta có.

select *
from dashboards d
     join
   (select dashboard_id, count(distinct user_id) as count
   from (select distinct user_id, dashboard_id from user_logs) as user_dashboards
   group by dashboard_id) temp_logs
   on d.id = temp_logs.dashboard_id
order by temp_logs.count desc;

    Nếu cần trao đổi, mọi người hãy bình luận bên dưới. Cảm ơn vì đã đọc bài của mình.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan