RxSwift: Sử dụng Delegate Pattern trong RxSwift với DelegateProxy

I.Giới thiệu:

    Delegate Pattern trong iOS là một pattern thông dụng và phổ biến, được áp dụng nhiều trong framework UIKit của Apple. Delegate Pattern giúp cho lập trình viên có thể giải quyết được nhiều bài toán trong quá trình phát triển phần mềm, tuy nhiên thì việc implement pattern này đôi lúc lại cồng kềnh và làm cho code thiếu đi sự tinh gọn. Để giải quyết vấn đề trên chúng ta có thể sử dụng Delegate Pattern kết hợp với RxSwift để việc implement trở nên gọn nhẹ và dễ dàng tái sử dụng hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chuyển một delegate sang thành một observable, cụ thể là thông qua ví dụ với WKNavigationDelegate của WKWebView.

II. Tạo DelegateProxy class:

    DelegateProxy đóng vai trò là một cầu nối (hay còn gọi là adapter) để chuyển đổi qua lại giữa delegateobservable. Trong DelegateProxy sẽ có hai phương thức currentDelegatesetCurrentDelegate thực hiện vai trò getset delegate cho WKWebView.

import Foundation
import RxSwift
import RxCocoa
import WebKit

class WKNavigationDelegateProxy: DelegateProxy<WKWebView, WKNavigationDelegate>, WKNavigationDelegate, DelegateProxyType {
  /// Typed parent object.
  weak private(set) var webView: WKWebView?
  
  /// - parameter webView: Parent object for delegate proxy.
  init(webView: ParentObject) {
    self.webView = webView
    super.init(parentObject: webView, delegateProxy: RxWKNavigationDelegateProxy.self)
  }
  
  // Register known implementations
  static func registerKnownImplementations() {
    self.register { WKNavigationDelegateProxy(webView: $0) }
  }
  
  static func currentDelegate(for object: WKWebView) -> WKNavigationDelegate? {
    return object.navigationDelegate
  }
  
  static func setCurrentDelegate(_ delegate: WKNavigationDelegate?, to object: WKWebView) {
    object.navigationDelegate = delegate
  }
}

III. Wrap các function trong WKNavigationDelagate vào Observable:

    Các function methodInvoked sẽ trả về một array dạng Array<Any> chứa các parameters của function trong WKNavigationDelgate được gọi tới. Tại mỗi function chúng ta sẽ sử dụng func castOrThrow<T> để parse về kiểu dữ liệu mong muốn.

extension Reactive where Base: WKWebView {
  
  func castOrThrow<T>(_ resultType: T.Type, _ object: Any) throws -> T {
    guard let returnValue = object as? T else {
      throw RxCocoaError.castingError(object: object, targetType: resultType)
    }
    return returnValue
  }
  
  var navigationDelegate: DelegateProxy<WKWebView, WKNavigationDelegate> {
    RxWKNavigationDelegateProxy.proxy(for: base)
  }
  
  var didCommit: Observable<WKNavigation> {
    navigationDelegate.methodInvoked(#selector(WKNavigationDelegate.webView(_:didCommit:)))
      .map { params in
        try castOrThrow(WKNavigation.self, params[1])
      }
  }
  
  var didStartLoad: Observable<WKNavigation> {
    navigationDelegate.methodInvoked(#selector(WKNavigationDelegate.webView(_:didStartProvisionalNavigation:)))
      .map { params in
        try castOrThrow(WKNavigation.self, params[1])
      }
  }
  
  var didFinishLoad: Observable<WKNavigation> {
    navigationDelegate.methodInvoked(#selector(WKNavigationDelegate.webView(_:didFinish:)))
      .map { params in
        try castOrThrow(WKNavigation.self, params[1])
      }
  }
  
  var didFailLoad: Observable<(WKNavigation, Error)> {
    navigationDelegate.methodInvoked(#selector(WKNavigationDelegate.webView(_:didFail:withError:)))
      .map { params in
        return (try castOrThrow(WKNavigation.self, params[1]), try castOrThrow(Error.self, params[2]))
      }
  }
  
}

IV. Cách sử dụng:

    let webview = WKWebView(frame: .zero)
    let disposeBag = DisposeBag()
    
    webview.rx.didCommit
      .subscribe(onNext: { wkNavigation in
        print("LOG + didCommit")
      })
      .disposed(by: disposeBag)
    
    webview.rx.didStartLoad
      .subscribe(onNext: { wkNavigation in
        print("LOG + didStartLoad")
      })
      .disposed(by: disposeBag)
    
    webview.rx.didFinishLoad
      .subscribe(onNext: { wkNavigation in
        print("LOG + didFinishLoad")
      })
      .disposed(by: disposeBag)
    
    webview.rx.didFailLoad
      .subscribe(onNext: { wkNavigation, error in
        print("LOG + didFailLoad")
      })
      .disposed(by: disposeBag)
    
    let urlRequest = URLRequest(url: URL(string: "https://tinhte.vn")!)
    webview.load(urlRequest)
LOG + didStartLoad
LOG + didCommit
LOG + didFinishLoad

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan