Flutter Boost: Router management

    Một giải pháp lai giữa Flutter và Native. FlutterBoost là một plugin của Flutter cho phép tích hợp kết hợp Flutter cho các ứng dụng gốc hiện có của bạn với những nỗ lực ít nhất. Triết lý của FlutterBoost là sử dụng Flutter dễ dàng như sử dụng WebView. Việc quản lý các UI của Native và các UI của Flutter cùng một lúc là điều không hề ít thấy trong một ứng dụng hiện có. FlutterBoost quản lý các trang cho bạn. Điều duy nhất bạn cần quan tâm là tên của trang (thường có thể là một URL).

Điều kiện tiên quyết:

 1. Trước khi tiếp tục, bạn cần tích hợp Flutter vào dự án hiện có của mình.
 2. Phiên bản Flutter SDK được hỗ trợ bởi Boost 3.0 là >= 1.22

Bắt đầu

Thêm dependency vào dự án Flutter của bạn.

    Mở pubspec.yaml của bạn và thêm dòng sau vào dependencies:

flutter_boost:
  git:
    url: 'https://github.com/alibaba/flutter_boost.git'
    ref: 'v3.0-hotfixes'

Tích hợp FlutterBoost

Tích hợp vào Flutter project

 1. Initialize :
void main() {
 runApp(MyApp());
}
class MyApp extends StatefulWidget {
 @override
 _MyAppState createState() => _MyAppState();
}
class _MyAppState extends State<MyApp> {
  static Map<String, FlutterBoostRouteFactory>
	  routerMap = {
  '/': (settings, uniqueId) {
   return PageRouteBuilder<dynamic>(
     settings: settings, pageBuilder: (_, __, ___)
     => Container());
  },
  'embedded': (settings, uniqueId) {
   return PageRouteBuilder<dynamic>(
     settings: settings,
     pageBuilder: (_, __, ___) =>
     EmbeddedFirstRouteWidget());
  },
  'presentFlutterPage': (settings, uniqueId) {
   return PageRouteBuilder<dynamic>(
     settings: settings,
     pageBuilder: (_, __, ___) =>
     FlutterRouteWidget(
        params: settings.arguments,
        uniqueId: uniqueId,
       ));
  }};
  Route<dynamic> routeFactory(RouteSettings settings, String uniqueId) {
  FlutterBoostRouteFactory func =routerMap[settings.name];
  if (func == null) {
   return null;
  }
  return func(settings, uniqueId);
 }

 @override
 void initState() {
  super.initState();
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return FlutterBoostApp(
   routeFactory
  );
 }
 1. Boost Lifecycle monitoring:
class SimpleWidget extends StatefulWidget {
 final Map params;
 final String messages;
 final String uniqueId;

 const SimpleWidget(this.uniqueId, this.params, this.messages);

 @override
 _SimpleWidgetState createState() => _SimpleWidgetState();
}

class _SimpleWidgetState extends State<SimpleWidget>
  with PageVisibilityObserver {
 static const String _kTag = 'xlog';
 @override
 void didChangeDependencies() {
  super.didChangeDependencies();
  print('$_kTag#didChangeDependencies, ${widget.uniqueId}, $this');

 }

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  PageVisibilityBinding.instance.addObserver(this, ModalRoute.of(context));
  print('$_kTag#initState, ${widget.uniqueId}, $this');
 }

 @override
 void dispose() {
  PageVisibilityBinding.instance.removeObserver(this);
  print('$_kTag#dispose, ${widget.uniqueId}, $this');
  super.dispose();
 }

 @override
 void onForeground() {
  print('$_kTag#onForeground, ${widget.uniqueId}, $this');
 }

 @override
 void onBackground() {
  print('$_kTag#onBackground, ${widget.uniqueId}, $this');
 }

 @override
 void onAppear(ChangeReason reason) {
  print('$_kTag#onAppear, ${widget.uniqueId}, $reason, $this');
 }

 void onDisappear(ChangeReason reason) {
  print('$_kTag#onDisappear, ${widget.uniqueId}, $reason, $this');
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('tab_example'),
   ),
   body: SingleChildScrollView(
     physics: BouncingScrollPhysics(),
     child: Container(
       child: Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: <Widget>[
       Container(
        margin: const EdgeInsets.only(top: 80.0),
        child: Text(
         widget.messages,
         style: TextStyle(fontSize: 28.0, color: Colors.blue),
        ),
        alignment: AlignmentDirectional.center,
       ),
       Container(
        margin: const EdgeInsets.only(top: 32.0),
        child: Text(
         widget.uniqueId,
         style: TextStyle(fontSize: 22.0, color: Colors.red),
        ),
        alignment: AlignmentDirectional.center,
       ),
       InkWell(
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(8.0),
          margin: const EdgeInsets.all(30.0),
          color: Colors.yellow,
          child: Text(
           'open flutter page',
           style: TextStyle(fontSize: 22.0, color: Colors.black),
          )),
        onTap: () => BoostNavigator.of().push("flutterPage",
          arguments: <String, String>{'from': widget.uniqueId}),
       )
       Container(
        height: 300,
        width: 200,
        child: Text(
         '',
         style: TextStyle(fontSize: 22.0, color: Colors.black),
        ),
       )
      ],
     ))),
  );
 }
}
 1. Page jump

    Open the page:

String result = await BoostNavigator.of()
            .push("flutterPage", withContainer: true);

    Close the page

BoostNavigator.of().pop('I am result for popping.');

Tích hợp vào Android project

 1. Initialize
public class MyApplication extends FlutterApplication {


  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();

    FlutterBoost.instance().setup(this, new FlutterBoostDelegate() {

      @Override
      public void pushNativeRoute(String pageName, HashMap<String, String> arguments) {
        Intent intent = new Intent(FlutterBoost.instance().currentActivity(), NativePageActivity.class);
        FlutterBoost.instance().currentActivity().startActivity(intent);
      }

      @Override
      public void pushFlutterRoute(String pageName, HashMap<String, String> arguments) {
        Intent intent = new FlutterBoostActivity.CachedEngineIntentBuilder(FlutterBoostActivity.class, FlutterBoost.ENGINE_ID)
            .backgroundMode(FlutterActivityLaunchConfigs.BackgroundMode.opaque)
            .destroyEngineWithActivity(false)
            .url(pageName)
            .urlParams(arguments)
            .build(FlutterBoost.instance().currentActivity());
        FlutterBoost.instance().currentActivity().startActivity(intent);
      }

    },engine->{
      engine.getPlugins();
    } );


  }
}
 1. AndroidManifest.xml
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
     package="com.idlefish.flutterboost.example">

  <application
    android:name="com.idlefish.flutterboost.example.MyApplication"
    android:label="flutter_boost_example"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher">

    <activity
      android:name="com.idlefish.flutterboost.containers.FlutterBoostActivity"
      android:theme="@style/Theme.AppCompat"
      android:configChanges="orientation|keyboardHidden|keyboard|screenSize|locale|layoutDirection|fontScale|screenLayout|density"
      android:hardwareAccelerated="true"
      android:windowSoftInputMode="adjustResize" >
      <meta-data android:name="io.flutter.embedding.android.SplashScreenDrawable" android:resource="@drawable/launch_background"/>

    </activity>
    <meta-data android:name="flutterEmbedding"
          android:value="2">
    </meta-data>
  </application>
</manifest>
 1. Open and close Flutter page
FlutterBoost.instance().open("flutterPage",params);

FlutterBoost.instance().close("uniqueId");

Tích hợp vào iOS project

 1. AppDelegate
@interface AppDelegate ()

@end

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
{

  MyFlutterBoostDelegate* delegate=[[MyFlutterBoostDelegate alloc ] init];

  [[FlutterBoost instance] setup:application delegate:delegate callback:^(FlutterEngine *engine) {

  } ];

  return YES;
}
@end
 1. FlutterBoostDelegate
@interface MyFlutterBoostDelegate : NSObject<FlutterBoostDelegate>
@property (nonatomic,strong) UINavigationController *navigationController;
@end

@implementation MyFlutterBoostDelegate

- (void) pushNativeRoute:(FBCommonParams*) params{
  BOOL animated = [params.arguments[@"animated"] boolValue];
  BOOL present= [params.arguments[@"present"] boolValue];
  UIViewControllerDemo *nvc = [[UIViewControllerDemo alloc] initWithNibName:@"UIViewControllerDemo" bundle:[NSBundle mainBundle]];
  if(present){
    [self.navigationController presentViewController:nvc animated:animated completion:^{
    }];
  }else{
    [self.navigationController pushViewController:nvc animated:animated];
  }
}

- (void) pushFlutterRoute:(FBCommonParams*)params {

  FlutterEngine* engine = [[FlutterBoost instance ] getEngine];
  engine.viewController = nil;

  FBFlutterViewContainer *vc = FBFlutterViewContainer.new ;

  [vc setName:params.pageName params:params.arguments];

  BOOL animated = [params.arguments[@"animated"] boolValue];
  BOOL present= [params.arguments[@"present"] boolValue];
  if(present){
    [self.navigationController presentViewController:vc animated:animated completion:^{
    }];
  }else{
    [self.navigationController pushViewController:vc animated:animated];

  }
}

- (void) popRoute:(FBCommonParams*)params
     result:(NSDictionary *)result{

  FBFlutterViewContainer *vc = (id)self.navigationController.presentedViewController;

  if([vc isKindOfClass:FBFlutterViewContainer.class] && [vc.uniqueIDString isEqual: params.uniqueId]){
    [vc dismissViewControllerAnimated:YES completion:^{}];
  }else{
    [self.navigationController popViewControllerAnimated:YES];
  }

}

@end
 1. Open and close Flutter page
[[FlutterBoost instance] open:@"flutterPage" arguments:@{@"animated":@(YES)}];

[[FlutterBoost instance] open:@"secondStateful" arguments:@{@"present":@(YES)}];

Demo

    https://gifyu.com/image/YPHc

    Link: https://github.com/alibaba/flutter_boost

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan