Hướng dẫn tạo expand table view cell

    Hi, bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1UITableviewcell có thể mở rộng, áp dụng trong trường hợp ẩn/ hiện thông tin. Dựa trên ý tưởng của UIStackview, chúng ta sẽ có thể thiết kế nó 1 cách đơn giản, không cần tạo nhiều constraint

Bước 1: Tạo tableView, thiết kế giao diện

    

    Chúng ta hình dung như sau: Ban đầu cell chỉ có 2 label là Family name và Age, bên góc phải là button SeeAll, khi bấm thì sẽ cho show tiếp thông tin trong 1 cell.

Bước 2: Tạo Logic

    Tại file quản lý, hãy tạo ra 1 tabble view gồm có 1 cell như đã thiết kế, ở đây là kéo các outlet

class ViewController: UIViewController {
  @IBOutlet weak var tableView: UITableView!
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // Do any additional setup after loading the view.
    tableView.dataSource = self
    tableView.estimatedRowHeight = 100
    tableView.rowHeight = UITableView.automaticDimension
  }
  
  @IBAction func seeAllButtonTapped(_ sender: Any) {
    
  }
}

extension ViewController: UITableViewDataSource {
  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    1
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "cell", for: indexPath)
    return cell
  }
}

Bước 3: Tạo File Custion Cell

    

    Và gán vào cell đã tạo UI trước đó

    Đến đây, chúng ta build app lên xem đã tạo view thành công chưa

    

Bước 4: Tạo Logic ẩn hiện

    Tạị file custion cell, chúng ta kéo out let khi bấm button see all và xử lý

  @IBAction func seeAllTapped(_ sender: Any) {
    locationLabel.isHidden = !locationLabel.isHidden
    jobLabel.isHidden = !jobLabel.isHidden
    if jobLabel.isHidden {
      seeAllButton.setTitle("See All", for: .normal)
    } else {
      seeAllButton.setTitle("Hide", for: .normal)
    }
    if let expand = expand {
      expand()
    }
  }

    Chú thích: Closure expand được sử dụng để làm call back, update lại cell khi bấm see all/ hide

Bước 5: Update lại TableView (height)

    Ở màn hình chính, chúng ta cần xử lý load lại tableview mỗi khi cập nhật trạng thái

func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "cell", for: indexPath) as! EmployTableViewCell
    cell.expand = {
      tableView.reloadData()
    }
    return cell
  }

    Trên đây là 1 ý tưởng để thực hiện dynamic UItableview cell, hi vọng các bạn sẽ áp dụng thành công trong project của mình. Cảm ơn đã đọc bài viết

    Source

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan