Hướng dẫn sử dụng Retrofit2 với Spring boot và Kotlin

Intro

    Trong bài viết sẽ giới thiệu về cách sử dụng Retrofit trong spring boot kotlin.

Requirement

Spring boot Kotlin setup

    Các bạn có thể khởi tạo bằng 2 cách:

    

  • Thêm dependency vào build.gradle.kts
implementation("com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0")
implementation("com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0")

Code implement

Kotlin

  • Tạo controller với path / để check server đã chạy, nếu nhận được như hình trong trình duyệt là đã chạy.

    

  • Tạo DAO

    

  • API interface: Tạo 2 request GET

    

    

  • Controller: Thêm 2 routes để xử lý request đến external api resource thông qua service

    

Golang

  • Model và các hàm trả về thông tin cho handler

    

  • Handler xử lý request

    

Kết quả

    

    

References

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan