Asynchronous và khái quát về RxJava

1. Asynchronous là gì ?

    36rydb9uai_2.png

    Asynchronous là xử lý bất đồng bộ , nghĩa là chương trình thực hiện các tác vụ không theo một thứ tự . Vì thế có thể xử lí nhiều tác vụ cùng lúc và tiết kiệm thời gian.

    Tuy nhiên , nếu chương trình yêu cầu thực hiện lần lượt hay theo thứ tự thì Asynchronous là không phù hợp , khó kiểm soát. Ví dụ như sản xuất dây chuyền trong 1 nhà máy.

2. Observer pattern

    image.png

    Observer pattern là một "mẫu thiết kế phần mềm" giúp bạn đăng kí một cơ chế có thể nhận thông báo từ một hoặc nhiều đối tượng về tất cả các sự kiện xảy ra với đối tượng mà chúng đang quan sát (observing).

    Giả sử ở đây có 2 thực thể là "Customer" và "Store" . Customer rất muốn biết khi nào cửa hàng có mẫu áo mới hay sự kiện giảm giá , voucher,... Customer có thể đến cửa hàng và kiểm tra mỗi ngày và cập nhật thông tin mới nhất, tuy nhiên việc này khá tốn thời gian vì có thể cửa hàng chỉ sale 1 năm 1 lần hay vài năm mới có mẫu áo mới. Thay vào đó Customer sẽ đăng kí như 1 subscriber , bất cứ khi nào cửa hàng có thông báo mới qua mail , hay social network , customer đều nhận được thông báo. Họ cũng có thể tùy ý hủy đăng kí khi thấy không còn nhu cầu nữa.

3. RxJava & RxAndroid

 •     RxJava là một trong những Reactive Extension dành cho ngôn ngữ Java. Được triển khai theo Observer pattern . Bạn có thể tạo ra bất kì luồng dữ liệu không đồng bộ trên bất kỳ thread nào, chuyển đổi dữ liệu và dữ liệu này được sử dụng bởi Observer trên bất kỳ thread nào.

 •     RxAndroid là một Extension của Rxjava sử dụng riêng cho Android platform. Cung cấp thêm AndroidScheduler (Dùng cho xử lý đa luồng trong Android)

4. Observable

    Observables cung cấp dữ liệu một lần và và các subscribers bắt đầu lắng nghe. Khi muốn dừng lắng nghe , ta sử dụng dispose() để dừng quá trình lại

 • Một số phương thức trong Observable:
 1. Just()

    Lấy một list các phần tử và chuyển đổi sang các observable items. Không thể pass quá 10 phần tử

Observable.just(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
onNext: 1
onNext: 2
...
onNext: 9
onNext: 10
 1. From()

    Khởi tạo một observable từ một danh sách các item sử dụng vòng lặp . Nó trả về từng phần tử một trong 1 lần

Integer[] numbers = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
Observable.fromArray(numbers)
 1. Range()

    Khởi tạo một observable từ một chuỗi các generated items. Nó nhận tham số start numberlength

Observable.range(1,10)
 1. Repeat()
Observable.range(1,4)
            .repeat(3)
onNext: 1
onNext: 2
onNext: 3
onNext: 4
onNext: 1
onNext: 2
onNext: 3
onNext: 4
onNext: 1
onNext: 2
onNext: 3
onNext: 4
 1. Buffer()

    Nhóm các item vào 1 "batch" và emit từng batch thay vì emit lần lượt từng item

Observable<Integer> observable = Observable.just(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
observable.subscribeOn(Schedulers.io())
          .observeOn(AndroidScheduler.mainThread())
          .buffer(3)
onNext:
item: 1
item: 2
item: 3
onNext:
item: 4
item: 5
item: 6
onNext:
item: 7
item: 8
item: 9

5. Scheduler

    Scheduler chịu trách nhiệm phân bổ tác vụ thực hiện trên các thread khác nhau dựa trên các phương thức subscriberOn() và observeOn()

 • Một số loại Scheduler:
 1. Schedulers.io()

    Đây là loại scheduler phổ biến nhất của rxJava , sử dụng cho network request , được lưu trữ bơi Thread-pool.

observable.subscribeOn(Schedulers.io())
 1. Schedulers.computation()

    Loại scheduler này gần giống với Schedulers.io() , sử dụng cho bitmap ,... Số lượng thread tạo ra phụ thuộc vào số lõi của thiết bị . Vì thế nên nếu thiết bị có 2 lõi và chúng đều bận , tác vụ sẽ được chờ tới khi chúng rảnh và được thự thi.

observable.subscribeOn(Schedulers.computation())
 1. Schedulers.single()

    Scheduler này được back bởi duy nhất 1 thread , không quan trọng có bao nhiêu observable , nó được coi như sự thay thế của main thread

observable.subscribeOn(Schedulers.single())
 1. Schedulers.newThread()

    Mỗi thread sẽ được tạo ra cho mỗi observable thực thi. Vì thế phải kiểm soát chặt chẽ số observable trong trường hợp có quá nhiều observable thực thi

observable.subscribeOn(Schedulers.newThrea())

6. Observer

    Tiếp theo về observer , chúng ta cùng điểm qua một vài loại Observer hay sử dụng hiện nay

 1. Observer

    Được dùng khi muốn emit nhiều hơn 1 giá trị, ví dụ như update tiến trình khi download một file.

Observer<Integer> observer = new Observer<Integer>() {
      @Override
      public void onSubscribe(Disposable d) {
        System.out.println("onSubscribe");
      }

      @Override
      public void onNext(Integer o) {
        System.out.println("onNext " + o);
      }

      @Override
      public void onError(Throwable e) {

      }

      @Override
      public void onComplete() {
        System.out.println("onComplete");
      }
    };
Output:
onSubscribe
onNext 10
onNext 20
onComplete
 1. SingleObserver

    Sử dụng khi muốn emit duy nhất 1 giá trị , ví dụ như network call trong Android

singleObservable.subscribe(new SingleObserver<User>() {
          @Override
          public void onSubscribe(Disposable d) {

          }

          @Override
          public void onSuccess(User user) {
            System.out.println(String.format("User with name %s successfully created: ", user.getName()));
          }

          @Override
          public void onError(Throwable e) {

          }
        });
User with name 'Anitaa' successfully created
 1. MaybeObserver

    Sử dụng trong trường hợp có thể tác vụ không trả về giá trị. Ví dụ method POST api.

val maybeObservable = Maybe.create<Unit> { emitter -> 
postRequestApi()
emitter.onComplete()
}

maybeObservable.subscribeOn(Schedulers.io())
                .observeOn(AndroidScheduler.mainThread())
                .subscribe(maybeObserver)
 1. CompletableObserver

    CompletableObserver chỉ quan tâm tới kết quả trả về ở onComplete() hoặc lỗi ở onError() , không quan trọng data trả về là dạng nào

observable.subscribe(new CompletableObserver() {
          @Override
          public void onSubscribe(Disposable d) {

          }

          @Override
          public void onComplete() {
            System.out.println("onComplete is called");
          }

          @Override
          public void onError(Throwable e) {
            System.out.println("onError is called" + e.getMessage());
          }
        });
onComplete is called

7. Disposable

    Sử dụng disposable để handle observer tránh hiện tượng "Memory leak" , khi subscribers muốn dừng lắng nghe observables.

var myObserver: Observer<Int> = object: Observer<Int> {
    private var disposable: Disposable? = null

    override fun onSubscribe(disposable: Disposable) {
      this.disposable = disposable
    }
    override fun onNext(value:Int) {
      //Has access to Disposable
    }
    
    override fun onError(e:Throwable) {
      //Has access to Disposable
    }
    
    override fun onComplete() {
      //Has access to Disposable
    }
  }
override fun onStop() {
super.onStop()
disposable?.dispose()
}

8. Tổng kết

    Trong bài viết này , chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về Asynchronous , Observer pattern và Rxjava cùng các thành phần của nó

    Để có thêm thông tin , hãy đọc thêm về các bài viết tham khảo sau:

    https://refactoring.guru/design-patterns/observer

    https://www.journaldev.com/22594/rxjava-observables-observers

    https://blog.mindorks.com/rxjava-for-android-rxandroid

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan