[SWIFT] Dependency Injection in iOS

    Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Dependency Injection - một trong những nguyên tắc lập trình vô cùng quan trọng để viết code "sạch" (hay còn gọi là clean code). Trước khi đi vào Dependency Injection, ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm "Dependency là gì?", và khi hiểu được khái niệm Dependency thì việc tìm hiểu về Dependency Injection sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với lập trình viên.

1. Dependency

1.1. Khái niệm Dependency:

 •     Giả sử ta có component Acomponent B, trong đó component A sử dụng component B thì ta nói component A phụ thuộc vào component B, và ngược lại component B chính là một Dependency của component A.

 •     Component ở đây có thể là một class, một struct hay một enum hoặc cũng có thể là một module.

    

 • Ví dụ: Ta có 2 class là CustomerCreditCard, trong đó class Customer chứa một object có kiểu dữ liệu là Credit Card thì ta nói class Customer phụ thuộc vào object creditCard, hay object creditCard là một Dependency của Customer.
class Customer {
  let creditCard: CreditCard

  init(creditCard: CreditCard) {
    self.creditCard = creditCard
  }
}

class CreditCard {}

1.2. Các loại Dependency:

 • Explicit Dependency: Là Dependency có thể được nhìn thấy thông qua Interface của một Component. Như ví dụ dưới đây thì creditCard là một Explicit Dependency của Customer, vì chỉ cần nhìn vào Interface của Customer thì ta cũng có thể thấy rằng Customer đang phụ thuộc vào DependencycreditCard.
protocol CustomerInterface {
  func getCreditCard(creditCard: CreditCard)
}

class Customer: CustomerInterface {
  func getCreditCard(creditCard: CreditCard) {
    // Implement code
  }
}

class CreditCard {}
 • Implicit Dependency: Ngược lại với Explicit Dependency thì Implicit Dependency không thể được nhìn thấy nếu ta chỉ quan sát ở Interface của một Component. Ta có ví dụ sau đây:
protocol CustomerInterface {
  func getAddress()
}

class Customer: CustomerInterface {
  func getAddress() {
    let address = Address()
    address.getAddressNumber()
  }
}

class Address {
  func getAddressNumber() -> Int {
    return 10
  }
}

    Rõ ràng class Customer đang phụ thuộc vào class Address, tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào Interface của Customer thì ta không thể nào thấy được sự phụ thuộc này.

2. Dependency Injection

2.1 Định nghĩa:

 • Dependency Injection (DI) là một nhóm các patterns giúp bạn có thể quản lý dependencies bằng cách truyền dependencies một cách công khai. Hay nói cách khác, DI là một nhóm các patterns giúp các bạn tạo ra các Explicit Dependencies.

2.2. Các patterns cơ bản:

    Có 3 loại patterns cơ bản trong Dependency Injection.

 • Constructor Injection: là khi bạn truyền Dependency vào một component thông qua hàm khởi tạo của conponent đó. Ta có ví dụ sau đây:

    Trong hàm khởi tạo của class Person, ta khai báo param là một object kiểu Car, thì object này sẽ đóng vai trò là một Dependency của Person.

class Person {
  let car: Car
  
  init(car: Car) {
    self.car = car
  }
}

class Car {}

    Giờ nếu ta muốn khởi tạo một object kiểu Person thì ta bắt buộc phải truyền vào một object kiểu Car.

let car = Car()
let person = Person(car: car)
 • Property Injection: Là khi bạn truyền Dependency sau khi object đã được khởi tạo bằng cách truyền nó qua các properties của object đó. Ví dụ như:
class Person {
  let car: Car?
}

class Car {}

    Sau khi khởi tạo object person thì ta sẽ truyền cho nó Dependency là object car thông qua property car nằm trong class Person

let car = Car()
let person = Person()
person.car = car

    Lưu ý: ta chỉ nên sử dụng Property Injection khi ta cung cấp cho property đó một giá trị default sử dụng hầu hết trong tất cả các trường hợp.

 • Method Injection: Là khi bạn truyền Dependency sau khi object đã được khởi tạo bằng cách truyền nó qua các methods của object đó. Ví dụ như:
class Person {
  func getCar(car: Car) {
    let carName = car.getName()
    print(carName)
  }
}

class Car {
  func getName() -> String {
    return "Toyota"
  }
}

    Sau khi khởi tạo object person thì ta sẽ truyền vào hàm getCar() thuộc class Person là một object car.

let car = Car()
let person = Person()
person.getCar(car: car)

    Lưu ý: Ta nên sử dụng Method Injection nếu bạn sử dụng phương thức DI nhiều lần và trong mỗi lần sử dụng bạn lại truyền vào Dependency khác nhau.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan