Top 5 thư viện giúp tối ưu thiết kế giao diện cho iOS

1. GravitySliderFlowLayout

    
GravitySliderFlowLayout là một thự viện animation flow-layout nhẹ dành cho UIColectionView cuộn theo chiều ngang.
Được viết hoàn toàn bằng Swift dành cho phiên bản iOS 11+ và xCode 9+. https://github.com/ApplikeySolutions/GravitySlider

2. VegaScroll

    
VegaScroll là một thư viện với các animation flow-layout đẹp cho UICollectionView cuộn theo chiều dọc, viết bởi swift 4, dành cho iOS 11 và xCode 9.

Để sử dụng, ta chỉ cần gán instance của VegaScrollFlowLayout vào thuộc tính collectionViewLayout.
https://github.com/ApplikeySolutions/VegaScroll

3. Mandoline

    

Mandoline là một UICollectionView bạn có thể sử dụng nếu cần một giao diện với tính năng "picking". Bạn có thể sử dụng cho các chứ năng như chọn ngày, đặt phòng khách sạn, nhà hàng.
Thử viện này còn sử dụng công nghệ haptic để cho ra những trải nghiệm tốt hơn trong khi chọn hay di chuyển các cells.

4. Reel Search

    
Để sử dụng Reel Search, bạn cần phải gán data source cho một danh sách, một lớp kế thừa từ UICollectionViewCell, và cài đặt giao thức ConfigurableCell, và các lớp con của UITextField.
Reel Search cũng hỗ trợ theming. Để thay đổi theme mặc định bạn cần cài đặt giao thức Theme trên lớp của bạn. https://github.com/Ramotion/reel-search

5. Sheet

    
Thư viện này có thể giúp bạn tạo nhiều action sheets khác nhau.
Sheet có cấu trúc tuỳ hướng với các views của của lớp các lớp con đều kế thừa từ SheetContentsViewController. https://github.com/ParkGwangBeom/Sheet


Bài viết tham khảo và dịch từ https://medium.com/better-programming/5-ios-libraries-to-improve-and-inspire-your-ui-3a7c768a176c

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan