Tìm hiểu cách sử dụng biểu thức chính quy (RegExp) trong JavaScript

Introduction

    Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Regular Expressions trong javascript. Biểu thức chính quy là các mẫu được sử dụng để so khớp các tổ hợp ký tự trong chuỗi. Khi làm việc với các ngôn ngữ lập trình, chúng ta có thể muốn tìm kiếm các chuỗi ký tự. Nó có thể được check một cách dễ dàng như sau:

if(text === "javascript") {
  console.log("Correct text!")
}

    Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng chỉ tìm kiếm như vậy, đôi khi nó chỉ là một phần của chuỗi đó. ở đầu, kết thúc hay ở đâu đó. Để làm được điều này Regular Expressions (short form : RegEx or RegExp) được sử dụng.

How to Create a RegEx

    Có hai cách để tạo biểu thức chính quy như sau:

 1. Gọi hàm khởi tạo của đối tượng RegExp
let reg = new RegExp('^jav');
 1. Sử dụng một ký tự biểu thức chính quy
let reg = /^jav/

    Như bạn đã thấy ở trên, biểu thức được khai báo giữa các dấu gạch chéo đối với các chữ trong khi đối với hàm khởi tạo, biểu thức được khai báo như một đối số kiểu chuỗi. Biểu thức được sử dụng khi regex được biết trước khi thực thi. Biểu thức ^jav ý nghia là khớp với các chuỗi bắt đầu (^) với jav.

Application of Regular Expressions

    Biểu thức chính có thể xử dụng được với các funtion test() and exec() các phướng thức của RegExp object

    test() Bạn có thể sử dụng biểu thức để kiểm tra một chuỗi. Nó trả về true nếu khớp và false ngược lại.

    exec() Phương thức này trả về một array thông tin(index, input, group) và cập nhật thuộc tính

    lastIndex của regex object nếu nó khớp với chuỗi. Nếu không khớp sẽ trả về null. Có thể được sử dụng đề tìm kiếm nhiều kết quả trong cùng một chuỗi.

    Đối với những phương thức cú phát là:regex.method(string). Phương thức đã được áp dụng cho regex và nhận một đối số uncủa chuôi mà nó kiểm tra.

    Regex cũng có thể được sử dụng với match(), search(), replace(), split() phương thức của String object.

    match () ếu khớp, nó trả về một mảng chứa tất cả các kết quả phù hợp và nếu không khớp nó trả về null.

    search () Trả về chỉ mục của kết quả phù hợp trên chuỗi khi được áp dụng. Nếu không khớp nó trả về -1

    split () Phương thức này được sử dụng để ngắt một chuỗi thành một mảng các chuỗi con. Phép chia được thực hiện bằng cách đặt một điểm ngắt thay thế cho biểu thức đã khớp.

    Đối với phương pháp này cú pháp sử dụng là: string.method(regex). Phương thức được áp dụng trên chuỗi đích và nhận đối số của biểu thức đã khai báo.

Methods of Declaring Expressions

    Có nhiều cách để khai báo biểu thức nhưng chúng ta sẽ xem xét một vài cách chính sau:

Flags

    Chúng được sử dụng ở cuối biểu thức và có thể ảnh hưởng tới việc tìm kiếm theo nhiều cách. i : Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

    g : Điều này làm cho mẫu tìm tất cả các kết quả phù hợp. Theo mặc định, chỉ kết quả đầu tiên được trả về.

    Một vài cái khác: m (Multitline Mode),s (dotall mode), u (full unicode support) and y (sticky mode).

Metacharacters

    Đây là những ký tự được sử dụng trong các biểu thức với ý nghĩa đặc biệt. Một số trong số đó là:

    \w : Tìm một ký tự từ.

    \W : Tìm một ký tự không phải từ.

    \d : Tìm một ký tự số.

    \D : Tìm một ký tự không phải số

    . : Tìm bất kỳ ký tự đơn nào (dành riêng cho dòng mới hoặc dấu chấm dứt dòng)

    \s : Tìm một ký tự khoảng trắng

    \S : Tìm một ký tự không phải khoảng trắng

Quantifiers

    Chúng được xử dụng để xác định sự xuất hiện của các ký tự. Một trong số họ là:

    + : a+ Điều này khớp với bất kỳ một chuỗi nào có ít nhất 1 ký tự a.

    * : a* Điều này nghĩa là sẽ match với chuỗi nào chứa 0 hoặc nhiều ký tự a.

    ^ : ^abc Khớp với tất cả các chuỗi có bắt đầu bằng abc

    $ : abc$ Khớp với bất kỳ chuỗi nào có kết thúc bằng abc

    {x}: a{5} khớp vơi chuỗi nào có xuát hiện của a 5 lần liên tiếp.

    {x,y}: a{5,9} Điều này chứa một phạm vi tối thiểu là 5 và tối đa là 9 cho sự xuất hiện của a.

    {x,}: Khớp ít nhất 5 lần và không có giới hạn.

Brackets

    [abc] : Khớp bất kỳ ký tự nào a,b,c.

    [^abc]: Khớp với chuỗi không có ký tự trong dấu ngoặc.

    [0:9] : Khớp với string với bất kỳ số nào từ 0:9.

    [^08]: Khớp với string không có số là 0 hoặc 8.

    (a|b) : Khớp một chuỗi với a hoặc b.

Examples

Replacing Text

let str = "This is a normal sentence";
let reg1 = /^this/i
let reg2 = /a normal/

const replacedStr = str.replace(reg1, "That").replace(reg2, "an abnormal");
console.log(replacedStr);
// Expected output
// This is an abnormal sentence

    Chúng ta đã khai báo 2 biểu thức. Đầu tiên là biểu thức bắt đâu với string là this. Flag i để không phân biệt hoa thường this === This. Biểu thức thức 2 khớp với chuỗi nếu có a normal. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thay thế biểu thức thứ nhất là That. Biểu thuwcwcs thứ 2 là: an abnormal.

Validate password.

    Giả xử chúng ta muốn yêu cầu passowrd mà người dùng nhập vào dấu gạch dưới và ít nhất 5 ký tự. Vì chúng ta đang sử dụng tên biến nên chúng ta ko thẻ sử dụng biểu thức chữ.

let submitBtn = querySelector('#registerUserBtn');
submitBtn.addEventListener("submit", () => {
  let firstname = querySelector('#userFirstName').value;
  let password = querySelector('#userPassWord').value;
  let reg = new RegExp(`^${firstname}_.{5,}`);

  if(reg.test(password)) {
    alert("Successfully registered!")
  } else {
    alert("Your password must begin with your firstname followed by an underscore and at least 5 characters added.")
  }
})

    Từ ví dụ trên chúng ta có thể tạo một biểu thức để xác thực mật khẩu người do người dùng nhập.

Conclusion

    Thực tế trong quá trình làm việc sẽ có nhiều RegEx phức tạp hơn. Nhưng qua bài viết này bạn đã hiểu các áp dụng nó trong các dự án. 😃

References

    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions

    https://codesource.io/regular-expressions-regexp-in-javascript/

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan