Take Control of Your Helm Chart: Exploring Set Options

    Khi sử dụng Helm cài đặt k8s app thông qua helm chart với helm install ta có thể ghi đè giá trị được define trong file values.yaml của chart thông qua option --set.

Tại sao cần sử dụng set?

    Ta hoàn toàn có thể cài đặt k8s app thông qua helm chart với các giá trị được define trong file values.yaml tuy nhiên trong một số trường hợp người quản trị muốn các giá trị trong file values.yaml là dynamic như: biến môi trường, biến trong bash script, biến trong ansible playbook. Với các trường hợp này việc cài đặt k8s app qua helm chart và sử dụng --set sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đề.

Các kiểu hỗ trợ truyền giá trị qua set

    File values.yaml mẫu

kubeStateMetrics:
 enabled: true
 namespaceOverride: ""
 prometheus:
  monitor:
   enabled: true
  hosts: []
   # - thanos-gateway.domain.com
  additionalRuleLabels: {}

    Truyền dict Với các biến dạng dict trong file values.yaml ta có thể ghi đè các giá trị bằng cách chỉ định giá trị của key tương ứng.

helm install chart_name path_chart_folder --set kubeStateMetrics.enabled=true --set kubeStateMetrics.prometheus.monitor.enabled=true

    Truyền array Với các biến kiểu array trong file values.yaml ta có thể truyền array theo 2 cách:

 • Cách 1: Sử dụng cặp dấu {}
helm install chart_name path_chart_folder --set kubeStateMetrics.prometheus.hosts={host1, host2}
 • Cách 2: Chỉ định các phần tử riêng lẻ
helm install chart_name path_chart_folder --set kubeStateMetrics.prometheus.hosts[0]=host1 --set kubeStateMetrics.prometheus.hosts[1]=host2

    Truyền giá trị có ký tự đặc biệt Sử dụng dấu backslash \ khi giá trị của biến trong file values.yaml chứa các ký tự đặc biệt gồm .[,=

helm install chart_name path_chart_folder --set 'kubeStateMetrics.prometheus.additionalRuleLabels.app\.kubernetes\.io=prometheus'

Tổng kết

    Như vậy là mình đã chia sẻ một số cách truyền biến thông qua --set khi cài đặt helm chart. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Các nguồn tham khảo

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan