Sử dụng khối lệnh vòng lặp for-in, while và repeat-while trong ngôn ngữ Swift để tối ưu hoá code

    

    Vòng lặp là khái niệm cơ bản trong lập trình. Bạn có thể lặp lại 1 đoạn code với vòng lặp for - in, while, repeat - while giúp đoạn code trở lên clear, ngắn gọn nhưng rất dễ hiểu.

    Trong bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách sử dụng sao cho hiệu quả các vấn đề sau

 1. Vòng lặp for - in trong Swift
 2. Dùng vòng lặp for - in trong Collections (arrays, dictionarys, sets,..)
 3. Dùng vòng lặp for - in trong Ranges
 4. Dùng vòng lặp whilerepeat while
 5. Tài liệu tham khảo

Vòng lặp for - in trong Swift

for item in items {
  //Do something
}

    Với mỗi item trong items hãy thực hiện đoạn code //Do something

    Với từ khoá là forin, vòng lặp for tiếp nhận 1 chuỗi hành động và lặp lại lần lượt với mỗi item trong items . Chuỗi hành động được viết trong block {...}. Cú pháp này có thể áp dụng cho ranges, sequences, iterators, collelction và thậm chí là chuỗi strings.

    Object có kiểu là arryas, dictionarys, sets được gọi là Collection

    Cùng xem 1 VD đơn giản nữa nhé:

for n in 1...5 {
  print(n)
}

// Output: 1 2 3 4 5

    Đoạn code trên sử dụng phạm vi là ranges từ 1 đến 5 (bao giồm cả 1 và 5) để lặp đoạn code print(n) với số lần lặp là 5

    Oke tiếp tục đi vào những VD cụ thể dưới nhé! 👏

Dùng vòng lặp for - in trong Collections (arrays, dictionarys, sets,..)

Arrays

    Vòng lặp trong arrays:

let names = ["Arthur", "Zaphod", "Trillian", "Ford", "Marvin"]

for name in names {
  print(name)
}
/*
Arthur
Zaphod
Trillian
Ford
Marvin
*/

    Đoạn code trên in tất cả chuỗi có trong mảng names. Dù không khai báo kiểu của arrays names nhưng từ phần tử của names ta có thể suy ra names có kiểu [String] và chắc chắn biến name phải có kiểu String

    1 VD khác:

let numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
var sum = 0

for i in numbers {
  sum += i
}

print(sum)
//21

    Tạo 1 function có tham số là 1 chuỗi và trả về tổng:

func sum(_ numbers:[Int]) -> Int
{
  var sum = 0

  for n in numbers {
    sum += n
  }

  return sum
}

let result = sum([23, 11, 9, 3, 24, 77])
print(result) // Output: 147

    Cách tính tổng khác:

for i in 0..<numbers.count {
  sum += numbers[i]
}

Dictionarys

    VD rất đơn giản:

let scores = ["Bob": 42, "Alice": 99, "Jane": 13]

for (name, score) in scores
{
  print("\(name)'s score is \(score)")
}

    scores có kiểu [String: Int] nên Dictionarys này có key kiểu Stringvalue kiểu Int. Vòng lặp for dùng 2 tham số, name tương ứng với keyscore tương ứng với value

    Nếu bạn muốn biết số thứ tự của mỗi phần tử:

let primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31]

for (n, prime) in primes.enumerated()
{
  print("\(n) = \(prime)")
}
/*
0 = 2
1 = 3
2 = 5
3 = 7
4 = 11
5 = 13
6 = 17
7 = 19
8 = 23
9 = 29
10 = 31
*/

Trong lập trình iOS

    Vòng lặp for - in rất hữu dụng trong VD đơn giản sau: Bạn muốn config 1 loạt các UI có kiểu giống nhau và không muốn viết config cho từng thằng 1, như thế rất mất thời gian và khiến code khó kiểm soát. Hãy đưa các UI có cùng kiểu đó (buttons, uiview, lable,...) vào 1 mảng và lặp đoạn code cần config

let buttons = [loginButton, signupButton, facebookButton]

for button in buttons {
  button.backgroundColor = UIColor.red
  button.layer.cornerRadius = 5.0
}

    Bạn muốn thay đổi dữ liệu trong đoạn lặp vẽ đồ thị:

let points = [0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8]

for x in 0..<points.count {
  let y = points[x]
  graph.drawPoint(x, y)
}

    Bạn thông báo cho người dùng với nội dung của chỉ người đó:

for uid in user.followers {
  sendNotification(withUID: uid)
}

Dùng vòng lặp for - in trong Ranges

    VD đơn giản đã được nêu ở trên

for n in 1...5 {
  print(n)
}

    Với range(first: .., last: ...), vòng lặp cũng dùng với kí tự văn bản:

let xyz = "x"..."z"
print(xyz.contains("y"))
// Output: true

    Với toán tử first..<last tạo ra giới hạn trên và không bao gồm "thằng" last

for i in 0..<5 {
  print(i)
}
// Output: 0 1 2 3 4

    Số phần tử của mảng - 1 = chỉ số thứ tự của phần tử cuối cùng của mảng, VD dưới đây là cách code clear khi muốn duyệt 1 mảng

for i in 0..<items.count {
  // Do stuff...
}

Dùng vòng lặp whilerepeat while

    Lặp for - in không phải cách lặp duy nhất trong Swift

While

    Dùng vòng lặp while khi bạn không biết chính xác số lần lặp. while kiểm tra điều kiện trước khi bắt đầu vòng lặp mới và dừng lại cho đến khi điều kiện đó sai:

while(condition == true) {
  // Repeat this
}

Repeat - while

    Vòng lặp repeat - while y hệt như while ngoại trừ điều kiện được kiểm tra ở cuối vòng lặp:

repeat {
  // Do this
} while(condition == true)

Tài liệu tham khảo

    https://learnappmaking.com/loops-swift-how-to/

    https://soltveit.org/swift-loops-how-to-do-loops-with-swift/

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan