Sử dụng Google Sheet và Google Doc để tạo thư tuyển dụng tự động

    Dear all,

    Đây là bài toán học viên ở lớp Thuật dậy cộng đồng, Bài toán: Việc tạo thư File Tuyển Dụng gửi đính kèm cho các ứng viên, mất nhiều thời gian cho việc copy và paste.

    Giải bài:

  • Dựng 1 file Google Sheet để lưu trữ toàn bộ thông tin ứng viên đã trúng tuyển
  • Dựng 1 file mẫu Google Doc để làm file mẫu gửi ứng viên

    Cách Thiết Lập Luồng

  • Đoạn App Script ngắn, Tạo Menu và Thiết Lập

    Link Folder: https://drive.google.com/drive/folders/1tyLDzr-KE79upoIth3tOQXchca_198Fj?usp=sharing

    Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=ZST8ijOFNTc

    Hy vọng giúp ích được mọi người ! Mình là Thuật - Chuyên hỗ trợ Google Sheet/ Data Studio/ AppSheet.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan