Sử dụng Flows trong Android để thực hiện chiến lược Backoff và Retry

    Bạn có thể gặp một tình huống trong khi phát triển một ứng dụng mà bạn muốn retry một request nhất định khi một Exception xảy ra mà không có sự can thiệp của người dùng.

    Một ví dụ thực dụng sẽ là trường hợp của IO Exception. Hãy xem xét trường hợp sử dụng này. Tuy nhiên, bạn muốn tìm nạp danh sách dogs từ server, bạn nhận được một IOException do sự cố mạng.

    Bây giờ bạn có thể kích hoạt một request khác ngay lập tức hoặc đợi một lúc nào đó (backoff) và retry. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá phương pháp backoff.

Thiết lập ViewModel

    getDogImages()là một hàm throw IOException một cách ngẫu nhiên, mocking một network response. Trong một ứng dụng thực tế, nó sẽ trigger 1 network request.

  private fun getDogImages(): Flow<ResultWrapper> {
    return flow {
      emit(ResultWrapper.Loading(true))
      delay(3000)
      val randomNumber = (0..5).random()
      emit(ResultWrapper.Loading(false))
      if (randomNumber < 3) {
        throw IOException()
      }
      emit(ResultWrapper.Success(getList()))
    }
  }

  private fun getList(): List<String> {
    val list = listOf<String>(
      "https://images.dog.ceo/breeds/retriever-curly/n02099429_935.jpg",
      ....
      "https://images.dog.ceo/breeds/pekinese/n02086079_952.jpg"
    )
    return list
  }

    Bây giờ đây là nơi điều kỳ diệu xảy ra. Chúng ta sử dụng một toán tử đặc biệt được gọi là .retryWhen có hai tham số causeattempt. cause là throwable (trả về từ flow getDogImages()) và attempt là số lần thử.

    Bây giờ bất cứ khi nào getDogImages()ném một ngoại lệ, Chúng ta sẽ kiểm tra xem Ngoại lệ có phải là IOException hay không và kiểm tra xem số lần thử có nhỏ hơn 3 hay không.

    Nếu cả hai điều kiện đều được thỏa mãn, Chúng tôi phát ra một ResultWrapper.NetworkError (..) để thông báo cho UI về Error và backoff một time delay là 2000 * (attemp + 1) mili giây. Với mỗi lần thử mới, chúng ta lùi lại nhiều thời gian hơn lần trước khi thử lại.

    Nếu hàm getDogImages () ném Ngoại lệ ba lần, Chúng ta ngừng thử lại và phát ra ResultWrapper.NetworkError(“Đã hết hạn thử nghiệm!”, Null), theo sau là return@ retryWhen false.

    Đảm bảo rằng bạn thêm một khối catch {} để xử lý các Ngoại lệ ở trên

val dogImagesFlow = getDogImages().flowOn(Dispatchers.IO)
    .retryWhen { cause, attempt ->
      if (cause is IOException && attempt < 3) {
        val delay = 2000 * (attempt + 1)
        emit(
          ResultWrapper.NetworkError(
            "Attempt No ${attempt + 1} Failed.Retrying again in time ${delay / 1000} sec...",
            delay.toInt()
          )
        )
        delay(delay)
        return@retryWhen true
      } else {
        emit(ResultWrapper.NetworkError("Retries Expired!", null))
        return@retryWhen false
      }
    }.catch {
      //catch Exception
    }

Setting up the View

    Bây giờ trong View, collect flow ở trên một UI cập nhật cho phù hợp.

lifecycleScope.launch {
      viewModel.dogImagesFlow.collect {
        when (it) {
          is ResultWrapper.NetworkError -> {
            errorText.append("${it.errorMessage} \n")
            ...
          }
          is ResultWrapper.Success<*> -> {
           ...
            showLoading(false)
            adapter.submitList(it.value as? List<String>)
          }
          is ResultWrapper.Loading -> {
            ...
            showLoading(it.isLoading)
          }
        }
      }
    }

And That’s It ✅

    Bạn đã triển khai thành công Back Off Strategy với việc retry bằng cách sử dụng các flows. Bạn có thể ngoại suy ý tưởng này cho bất kỳ Exception nào khác mà bạn muốn retry một request mà không có sự can thiệp của người dùng một cách thông minh.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan