Setting up Node.js for Production with pm2 and nginx

Mở đầu

    Bài này mình viết với mục đích để tổng hợp lại kiến thức và bổ sung kĩ thuật liên quan đến server cho bản thân. Thực tế thì có rất nhiều cách để deploy ứng dụng nodejs (express framework), nhưng trong bài này mình sẽ lựa chọn stack capistrano + pm2 + nginx

Init project

    Để cho nhanh mình sử dụng express-generator để init project như sau:

npx express-generator --view=ejs --git

    Tham khảo: https://expressjs.com/en/starter/generator.html .

    Sau khi đã init và start ứng dụng thành công , bước tiếp theo là cài đặt capistrano cho việc tự động depoly code lên server

Capistrano (local side)

Prerequisite

    Trước tiên các bạn cần phải cài đặt ruby (rbenv or rvm). Sau đó bạn có thể init Gemfile bằng câu lệnh bundle init

    Edit Gemfile như dưới đây, sau đó chạy bundle install để cài đặt gem.

source 'https://rubygems.org'

git_source(:github) {|repo_name| "https://github.com/#{repo_name}" }

group :development do
 gem 'capistrano', require: false
 gem 'capistrano-npm', require: false
end

    Generate file config với câu lệnh $ cap install. Trong Capfile bỏ comment dòng dưới đây

# Load DSL and set up stages
require 'capistrano/setup'
require 'capistrano/deploy'
require 'capistrano/scm/git'
install_plugin Capistrano::SCM::Git
require 'capistrano/npm'

Dir.glob('lib/capistrano/tasks/*.rake').each { |r| import r }

    Việc tiếp theo là sửa file config/deploy.rb

# config valid for current version and patch releases of Capistrano
lock "~> 3.14.1"

set :application, 'nodejs_skeleton'
set :repo_url, 'git@github.com:duongpham910/nodejs_skeleton.git'
set :keep_releases, 5
set :deploy_to, '/var/www/nodejs_skeleton'

namespace :deploy do
 desc 'Restart pm2'
 task :restart_app do
  on roles(:app) do
   execute 'sudo /etc/init.d/nodejs_skeleton restart'
  end
 end

 before :finished, :restart_app
end

    Tuỳ thuộc vào môi trường ( trong trường hợp này là production). Mở file config/deploy/production.rb

set :user, 'ec2-user'
set :stage, :production
set :ssh_options, {
 keys: %w(~/key.pem),
 forward_agent: false,
 auth_methods: %w(publickey)
}

# Pass varibale to deploy from different git branches
set :deploy_ref, ENV['DEPLOY_REF']
if fetch(:deploy_ref)
 set :branch, fetch(:deploy_ref)
else
 set :branch, 'master'
end

# Setup IP with ec2 server
server '', user: fetch(:user), roles: %w[app web]

EC2 (server side)

Prerequisite

    Cần cài đặt các package sau

 • Nginx
sudo yum install nginx
 • Node (& yarn or npm)

    Cài đặt nvm

> git clone https://github.com/creationix/nvm.git ~/.nvm 
source ~/.nvm/nvm.sh

    Sửa file .bashrc như dưới, sau đó chạy lệnh source .bashrc

if [[ -s ~/.nvm/nvm.sh ]] ; then
 source ~/.nvm/nvm.sh ;
fi

    Cuối cùng

nvm install 12.16.1
nvm use 12.16.1
node -v
ln -s `which node` /usr/local/bin/node //create symlink
 • PM2
npm install -g pm2
ln -s `which pm2` /usr/local/bin/pm2 //create symlink

App preparation

    Các bạn cần tạo thư mục có đường dẫn như sau /var/www/nodejs_skeleton. Cấp quyền cho thư mục:

sudo chmod -R 777 /www

    Trong nodejs_skeleton directory tạo thư mục sau để chuẩn bị cho việc deploy bằng capistrano

repo
releases
shared

Configuration

Nginx

    Tạo file config như sau sudo vi /etc/nginx/conf.d/nodejs_skeleton.conf

server {
  location / {
    proxy_pass http://localhost:3000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
  }
}

    Tiếp theo các bạn cần sửa file nginx.config sudo vi /etc/nginx/nginx.conf

    # listen    80 default_server;
    # listen    [::]:80 default_server;
    # server_name _;
    # root     /usr/share/nginx/html;

    Kiểm tra file nginx đã hoạt động chính xác chưa

sudo nginx -t
Still error: nginx: [warn] conflicting server name "" on 0.0.0.0:80, ignored

    Lệnh start/stop/restart service của nginx như sau

sudo chkconfig nginx on
sudo service nginx start/stop/restart

PM2

    Tạo thư mục client_deploy rồi tạo file config cho PM2 như dưới (hoặc đặt trong thư mục shared) với cluster 2 instance

// Options reference: https://pm2.io/doc/en/runtime/reference/ecosystem-file/
module.exports = {
  apps : [{
   name: 'nodejs_skeleton',
   cwd: '/var/www/nodejs_skeleton/current',
   script: '/var/www/nodejs_skeleton/current/bin/www',
   exec_mode: 'cluster_mode',
   instances: 2,
   max_memory_restart: '300M',
   env: {
    NODE_ENV: 'production'
   }
  }],
};

Init.d Script

 • Tạo 1 Script tên nodejs_skeleton như dưới trong /etc/init.d/nodejs_skeleton
 • Cấp quyền: sudo chmod 755 /etc/init.d/nodejs_skeleton
#!/bin/bash
# chkconfig: 2345 98 02
#
# description: PM2 next gen process manager for Node.js

NAME=nodejs_skeleton
PM2=/usr/local/bin/pm2
NODE=/usr/local/bin/node
USER=ec2-user
CONFIG_FILE_PATH=/home/ec2-user/client_deploy/ecosystem.config.js

export PATH=/usr/local/bin:$PATH
export PM2_HOME="/home/ec2-user/.pm2"

get_user_shell() {
  local shell
  shell=$(getent passwd "${1:-$(whoami)}" | cut -d: -f7 | sed -e 's/[[:space:]]*$//')

  if [[ $shell == *"/sbin/nologin" ]] || [[ $shell == "/bin/false" ]] || [[ -z "$shell" ]];
  then
   shell="/bin/bash"
  fi

  echo "$shell"
}

super() {
  local shell
  shell=$(get_user_shell $USER)
  su - "$USER" -s "$shell" -c "PATH=$PATH; PM2_HOME=$PM2_HOME $*"
}

start() {
  echo "Starting $NAME"
  super $PM2 start $CONFIG_FILE_PATH --update-env
}

stop() {
  super $NODE $PM2 kill
}

restart() {
  echo "Restarting $NAME"
  stop
  start
}

reload() {
  echo "Reloading $NAME"
  super $PM2 reload all
}

status() {
  echo "Status for $NAME:"
  super $NODE $PM2 list
  RETVAL=$?
}

case "$1" in
  start)
    start
    ;;
  stop)
    stop
    ;;
  status)
    status
    ;;
  restart)
    restart
    ;;
  *)
    echo "Usage: {start|stop|status|restart}"
    exit 1
    ;;
esac
exit $RETVAL

Commands

    Cũng giống như các câu lệnh của webserver như nginx. Khi bị lỗi cũng có thể stop/start hoặc restart.

 • Start PM2
sudo /etc/init.d/nodejs_skeleton start
 • Stop PM2
sudo /etc/init.d/nodejs_skeleton stop
 • Restart PM2
sudo /etc/init.d/nodejs_skeleton restart
 • Check Status
sudo /etc/init.d/nodejs_skeleton status

Deploy

cap staging deploy // Deploy code base from master branch
cap staging deploy DEPLOY_REF=A // Deploy code from branch A

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan