Setting up a Vue Project with Vue 3, Vite, Typescript, and Tailwind

    Là một tác phẩm của Evan You ra mắt cùng với Vue 3, Vite được sinh ra như là một sự thay thế cho Webpack. Bài viết này sẽ giới thiệu tới mọi người một combo mới với tốc độ build cực lý nhanh chóng và có thể sử dụng trong lâu dài.

Khởi tạo project với Vite

    npm init @vitejs/app my-project

    hoặc

    yarn create @vitejs/app my-project

    Vite sẽ cung cấp các lựa chọn khi cài đặt như sau:

? Select a template: …
▸ vanilla
 vue
 vue-ts
 react
 react-ts
 preact
 preact-ts
 lit-element
 lit-element-ts

    Ở đây mình sẽ chọn vue-ts để sử dụng Typescript cho dự án. Tiếp theo chỉ là trỏ vào thư mục project và run thôi

cd my-project
 npm install 
 npm run dev 

    hoặc

 yarn
 yarn dev

    Project vẫn sẽ mặc định chạy trên cổng 3000 và cấu trúc thư mục sẽ như sau:

├── node_modules
├── package-lock.json
├── package.json
├── public
│  └── favicon.ico
├── src
│  ├── App.vue
│  ├── assets
│  │  └── logo.png
│  ├── components
│  │  └── HelloWorld.vue
│  └── main.ts
├── tsconfig.json
└── vite.config.ts

    Nếu sử dụng VSCode bạn có thể làm như sau:

 1. Mở src/main.ts
 2. Ctrl + Shift + P
 3. Tìm kiếm và chạy "Select TypeScript version" -> "Use workspace version"

Cài đặt Typescript

    Vue 3 mặc định đã nhận TypescriptVite đã tạo sẵn cho chúng ta file main.ts. Việc của chúng ta là thêm vào thẻ <script> trong các single component .vuelang="ts" là được.

    Trong file tsconfig.json có thể sửa như sau:

{
 "compilerOptions": {
  "target": "esnext",
  "module": "esnext",
  "importHelpers": true,
  "skipLibCheck": true,
  "esModuleInterop": true,
  "allowSyntheticDefaultImports": true,
  "moduleResolution": "node",
  "isolatedModules": true,
  "strict": true,
  "jsx": "preserve",
  "sourceMap": true,
  "baseUrl": ".",
  "lib": ["esnext", "dom",
   "dom.iterable",
   "scripthost"],
  "types": ["vite/client"],
  "plugins": [{ "name": "@vuedx/typescript-plugin-vue" }]
 },
 "include": ["src/**/*.ts", "src/**/*.d.ts", "src/**/*.tsx", "src/**/*.vue"],
 "exclude": [
  "node_modules"
 ]
}

ESLint

npm i -D eslint eslint-plugin-vue @vue/eslint-config-typescript @typescript-eslint/parser @typescript-eslint/eslint-plugin typescript

    hoặc

yarn add -D eslint eslint-plugin-vue @vue/eslint-config-typescript @typescript-eslint/parser @typescript-eslint/eslint-plugin typescript

    Sau khi cài đặt, chúng ta tạo 1 file .eslintrc.json ở thư mục gốc như sau

{
 "root": true,
 "env": {
  "browser": true,
  "es2021": true,
  "node": true
 },
 "extends": [
  "plugin:vue/vue3-recommended",
  "eslint:recommended",
  "@vue/typescript/recommended"
 ],
 "parserOptions": {
  "ecmaVersion": 2021
 },
 "plugins": [],
 "rules": {}
}

    Trong file này có thể thêm các plugin hoặc các quy tắc ưa thích của mình. Ví dụ như sau trong file package.json

"scripts": {
 "lint:script": "eslint --ext .ts,vue --ignore-path .gitignore ."
}

Prettier

npm i -D prettier eslint-plugin-prettier @vue/eslint-config-prettier

    hoặc

yarn add -D prettier eslint-plugin-prettier @vue/eslint-config-prettier

    Khi cài đặt các dependencies có thể tạo file .prettierrc và thêm các cài đặt sau

{
 "singleQuote": true,
 "semi": false,
 "vueIndentScriptAndStyle": true
}

    Trong .eslintrc.json thêm các mở rộng để tránh trùng lặp

{
 "extends": [
  "plugin:vue/vue3-recommended",
  "eslint:recommended",
  "@vue/typescript/recommended",
  "prettier",
  "prettier/vue",
 ]
}

Husky

npm i -D husky lint-staged

    hoặc

yarn add -D husky lint-staged

    Thêm trong package.json

{
 "husky": {
  "hooks": {
   "pre-commit": "lint-staged"
  }
 },
 "lint-staged": {
  "*.{ts,vue}": "eslint --fix"
 }
}

Tailwind

    Chúng ta sẽ sử dụng Tailwind CSS cho dự án

npm install -D tailwindcss@latest postcss@latest autoprefixer@latest

    hoặc

yarn add -D tailwindcss@latest postcss@latest autoprefixer@latest

    Trong file tailwind.config.js có thể cài đặt lại như sau

 module.exports = {
  purge: [],
  purge: ['./index.html', './src/**/*.{vue,js,ts,jsx,tsx}'],
  darkMode: false, // or 'media' or 'class'
  theme: {
   extend: {},
  },
  variants: {
   extend: {},
  },
  plugins: [],
 }

    Thêm Tailwind vào CSS tạo 1 index.css trong thư mục src

@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

    Trong main.ts thêm cài đặt này để sử dụng

import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'
import './index.css'

createApp(App).mount('#app')

    Hi vọng với cách setup trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình xây dựng dự án về Vue. Cảm ơn vì đã đọc bài viết!

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan