Rails API with grape

    Ta có thể dễ dàng xây dựng một API application với Rails: define REST endpoint trong config/routes.rb, logic được handle trong các controllers kế thừa lớp ActionController::API, và trả về json response (việc response các object ( ActiveRecord) có thể dùng gem blueprinter support việc serializer object).

    Bài viết này mình sẽ giới thiệu một phương pháp dựng một API application hoàn toàn mới, đó là grape.

    ☄

Grape

    Grape là một ruby API framework, phục vụ việc xây dựng RESTful API application được viết dựa trên Rails hay Sinatra.

    Grape có một số ưu điểm:

 • Dễ dàng tích hợp API documents (gem grape-swagger).
 • Dễ dàng trong việc define các API endpoints.
 • Các parameters được support validate ở mức basic (allow_blank, values (like enums), ...)
 • Support version
 • Grape API nhanh hơn các API khác cho rails application.

    Để sử dụng grape:

gem 'grape'

Routes

    Các API endpoints sẽ được define trong các class kế thừa Grape::API, trước hết cần tạo ra 1 class API::BaseAPI kế thừa Grape::API và mount class này trong config/routes:

# config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do
 mount API::BaseAPI => "/api"
end

Grape API

    Mọi việc từ define endpoints, chỉ định response format, version, ... đều được gom trong các class kế thừa Grape::API, ta define class API::BaseAPI kế thừa Grape::API (các class sau được mount từ class Base này):

# app/api/base_api.rb

class API::BaseAPI < Grape::API
 format :json # xml

 mount API::V1::BaseAPI
end

    các version được define trong class API::V1::BaseAPI(ver 1):

# app/api/v1/base_api.rb

class API::V1::BaseAPI < Grape::API
 version 'v1'
 
 get :status do
   { status: :ok }
 end
end

Parameter validations

    Grape support validate các params ở mức basic, các validate được definde trong block params (đặt trước phần code define endpoint):

# app/api/v1/base_api.rb

class API::V1::BaseAPI < Grape::API
 version 'v1'
 
 params do
  requires :status, type: Integer, allow_blank: false
 end
 get :status do
   { status: :ok }
 end
end

Model representations

    Các object (ActiveRecord) được response qua method present với tham số là object cần response và class nào phụ trách việc define entity được trả về. Một trong những Entity được sử dụng phổ biến là Grape Entity

Grape entity

    Thêm gem vào trong Gemfile:

gem 'grape'
gem 'grape-entity'

    Ta định nghĩa class API::Entities::Status là class present cho model Status

# app/api/entities/status.rb

module API
 module Entities
  class Status < Grape::Entity
   expose :ip
   expose :status, format_with: :integer
   expose :message, format_with: :string, if: { type: :detail }
  end
 end
end

    Sử dụng class này trong GrapeAPI:

# app/api/v1/base_api.rb

class API::V1::BaseAPI < Grape::API
 version 'v1'
 
 params do
  requires :status, type: Integer, allow_blank: false
 end
 get :status do
   present Status.first, with: API::Entities::Status, type: :detail
 end
end

    Một số options có thể xem ở đây nhé.

    Trên đây là tìm hiểu của mình về Grape API trong Rails, cảm ơn đã đọc bài viết và mong muốn đóng góp từ các bạn 🐷

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan