Nestjs + Swagger

I. Mở đầu

 • Trong các bài viết về nestjs mình toàn chỉ dùng Graphql nên hôm nay đổi gió một chút, giới thiệu các bạn về restAPI sử dung swaggerUI trong nestjs
 • Trong bài viết này mình sử dung yarn thay vì npm

II. Cài đặt

 • dùng nest new <project name> để tạo project nest
 • dùng lệnh bên dưới để cài swagger
  yarn add @nestjs/swagger swagger-ui-express
  
 • thêm "skipLibCheck": true trong tsconfig.json để bỏ qua việc check tslint trong node_module, nếu bị bắt lỗi những file trong node_module
 • khi bạn gặp lỗi Error: Cannot find module '@nestjs/core/router/route-path-factory' thì do bị lỗi phiên bản tương thích: https://github.com/nestjs/nest/issues/7499#issuecomment-877050501
 • cách để sửa lỗi
  • xóa file yarn.lock hoặc (package.lock)
  • sửa trong file package.json 3 chỗ là: @nestjs/common, @nestjs/core và @nestjs/platform-express thanfh "^8.0.0"
  • yarn hoặc npm install lại

    trong file main.ts sửa code lại thành như bên dưới để khi run thì có swagger

import { NestFactory } from '@nestjs/core';
import { SwaggerModule, DocumentBuilder } from '@nestjs/swagger';
import { AppModule } from './app.module';

async function bootstrap() {
 const app = await NestFactory.create(AppModule);

 const config = new DocumentBuilder()
  .setTitle('Cats example')
  .setDescription('The cats API description')
  .setVersion('1.0')
  .addTag('cats')
  .build();
 const document = SwaggerModule.createDocument(app, config);
 SwaggerModule.setup('api', app, document);

 await app.listen(3000);
}
bootstrap();
 •     yarn start:dev rồi vào link http://localhost:3000/api/#/ sẽ ra giao diện như bên dưới

      

III. Sử dụng TypeOrm

 • yarn add @nestjs/typeorm typeorm postgres pg để cài SQL sử dụng
 • thêm vào package.json trong phần scripts 2 câu lệnh dưới để generate file migrate
  "m:g": "yarn build && typeorm migration:generate -n",
  "m:run": "yarn build && typeorm migration:run",
  
 • tạo 1 file tên là ormconfig.js để typeorm tự động nhận các config trong này
  const DBConfig = {
   type: 'postgres',
   host: 'localhost',
   port: 5432,
   username: 'postgres',
   password: '1',
   database: 'TEST_SWAGGER',
   entities: ['dist/**/*.entity.js'],
   migrations: ['dist/databases/migrations/*.js'],
   cli: { migrationsDir: 'src/databases/migrations' },
   synchronize: false,
  }
  
  module.exports = DBConfig;
  
 • trong app.module.ts thì thêm TypeOrmModule.forRoot() và xóa controllers lẫn providers, vì chúng ta sẽ import các module vào nên chỗ này k cần thiết nữa
import { Module } from '@nestjs/common';
import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
import { AppController } from './app.controller';
import { AppService } from './app.service';

@Module({
 imports: [
  TypeOrmModule.forRoot()
 ]
})
export class AppModule {}
 • tạo folder tên bots, tạm thời gồm 2 file
  • bot.entity.ts
   import { Column, Entity, PrimaryGeneratedColumn } from 'typeorm';
   
   @Entity('bots')
   export class BotEntity {
    @PrimaryGeneratedColumn()
    id: number;
   
    @Column({ length: 500 })
    name: string;
   
    @Column('text')
    description: string;
   }
   
  • bot.module.ts
   import { Module } from '@nestjs/common';
   import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
   import { BotEntity } from './bot.entity';
   
   @Module({
    imports: [
     TypeOrmModule.forFeature([BotEntity]),
    ],
    providers: [],
   })
   export class BotModule { }
   
  • chạy lệnh yarn m:g create-bot-entityyarn m:run, để tạo file migrate create-bot-entity và run luôn file đó để tránh khi tạo file migrate mới sẽ generate ra code cũ của file entity khác
 • tạo folder tên users, tạm thời chứa 2 file
  • user.entity.ts
   import { Entity, Column, PrimaryGeneratedColumn } from 'typeorm';
   
   @Entity()
   export class User {
    @PrimaryGeneratedColumn()
    id: number;
   
    @Column()
    firstName: string;
   
    @Column()
    lastName: string;
   
    @Column({ default: true })
    isActive: boolean;
   }
   
  • user.module.ts
   import { Module } from '@nestjs/common';
   import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
   import { UserEntity } from './user.entity';
   
   @Module({
    imports: [
     TypeOrmModule.forFeature([UserEntity]),
    ],
    providers: [],
   })
   export class BotModule { }
   
  • chạy lệnh yarn m:g create-bot-entityyarn m:run
 • Nếu bạn gặp lỗi TypeError: rxjs_1.lastValueFrom is not a function thì chạy lệnh yarn add rxjs@^7
 • tạo 1 folder tên databases với các file sau
  • database.provider.ts (lưu ý synchronize: true không được dùng khi lên product vì sẽ dễ mất dữ liệu)
   import { createConnection } from 'typeorm';
   
   export const databaseProviders = [
    {
     provide: 'DATABASE_CONNECTION',
     useFactory: async () => await createConnection({
      type: 'postgres',
      host: 'localhost',
      port: 5432,
      username: 'postgres',
      password: '1',
      database: 'TEST_SWAGGER',
      entities: [
        __dirname + '/../**/*.entity{.ts,.js}',
      ],
      synchronize: false,
     }),
    },
   ];
   
  • database.module.ts
   import { Module } from '@nestjs/common';
   import { databaseProviders } from './database.provider';
   
   @Module({
    providers: [...databaseProviders],
    exports: [...databaseProviders],
   })
   export class DatabaseModule {}
   
 • tạo 2 file
  • user.provider.ts
   import { Connection } from 'typeorm';
   import { UserEntity } from './user.entity';
   
   export const userProvider = [
    {
     provide: 'USER_REPOSITORY',
     useFactory: (connection: Connection) => connection.getRepository(UserEntity),
     inject: ['DATABASE_CONNECTION'],
    },
   ];
   
  • bot.provider.ts
   import { Connection } from 'typeorm';
   import { BotEntity } from './bot.entity';
   
   export const botProvider = [
    {
     provide: 'BOT_REPOSITORY',
     useFactory: (connection: Connection) => connection.getRepository(BotEntity),
     inject: ['DATABASE_CONNECTION'],
    },
   ];
   
 • thay đổi 2 file là
  • bot.module.ts
   import { Module } from '@nestjs/common';
   import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
   import { DatabaseModule } from 'src/databases/database.module';
   import { BotEntity } from './bot.entity';
   import { botProvider } from './bot.provider';
   
   @Module({
    imports: [
     TypeOrmModule.forFeature([BotEntity]),
     DatabaseModule,
    ],
    providers: [...botProvider],
   })
   export class BotModule { }
   
  • user.module.ts
   import { Module } from '@nestjs/common';
   import { TypeOrmModule } from '@nestjs/typeorm';
   import { DatabaseModule } from 'src/databases/database.module';
   import { UserEntity } from './user.entity';
   import { userProvider } from './user.provider';
   
   @Module({
    imports: [
     TypeOrmModule.forFeature([UserEntity]),
     DatabaseModule,
    ],
    providers: [...userProvider],
   })
   export class UserModule { }
   

IV. Sử dụng SwaggerUI

 •     Ok! trước khi tới phần controller và service, ta phải tạo ra DTO (data to object) trước. File DTO này sẽ có nhiệm vụ là bắt validate và tạo property trong swagger

 •     create-bot.dto.ts

  import { ApiProperty } from '@nestjs/swagger';
  
  export class CraeteBotDTO {
   @ApiProperty()
   id: number;
  
   @ApiProperty()
   name: string;
  
   @ApiProperty()
   description: string;
  }
  
 •     update-bot.dto.ts

  import { PartialType } from '@nestjs/swagger';
  import { CraeteBotDTO } from './create-bot.dto';
  
  export class UpdateBotDTO extends PartialType(CraeteBotDTO) {
  
  }
  
 •     tương tự cho user

 •     Giờ là lúc tạo controller và service

 •     file bot.controller.ts

  import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put } from '@nestjs/common';
  import { ApiOkResponse, ApiTags } from '@nestjs/swagger';
  import { BotService } from './bot.service';
  import { CraeteBotDTO } from './create-bot.dto';
  import { UpdateBotDTO } from './update-bot.dto';
  
  @ApiTags('bots')
  @Controller('bots')
  export class BotController {
   constructor(
    private botSerivce: BotService,
   ) { }
  
   @Post()
   createOneBot(@Body() createBotDTO: CraeteBotDTO) {
    return this.botSerivce.createOneBot(createBotDTO);
   }
  
   @Get()
   @ApiOkResponse({ description: 'List all bots' })
   async getBotList() {
    return await this.botSerivce.getBotList();
   }
  
   @Get(':id')
   getDetailBot(@Param('id') id: number) {
    return this.botSerivce.getDetailBot(id);
   }
  
   @Put(':id')
   updateBot(@Param('id') id: number, @Body() updateBotDTO: UpdateBotDTO) {
    return this.botSerivce.updateBot(id, updateBotDTO);
   }
  
   @Delete(':id')
   removeOneBot(@Param('id') id: number) {
    return this.botSerivce.removeOneBot(id);
   }
  }
  
 •     file bot.service.ts

  import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
  import { Repository } from 'typeorm';
  import { BotEntity } from './bot.entity';
  import { CraeteBotDTO } from './create-bot.dto';
  import { UpdateBotDTO } from './update-bot.dto';
  
  @Injectable()
  export class BotService {
   constructor(
    @Inject('BOT_REPOSITORY') private readonly botRepository: Repository<BotEntity>,
   ) { }
   createOneBot(createBotDTO: CraeteBotDTO) {
    return this.botRepository.save(createBotDTO);
   }
  
   getBotList() {
    return this.botRepository.find({});
   }
  
   getDetailBot(id: number) {
    return this.botRepository.findOne(id);
   }
  
   updateBot(id: number, updateBotDTO: UpdateBotDTO) {
    return this.botRepository.update(id, updateBotDTO);
   }
  
   removeOneBot(id: number) {
    return this.botRepository.delete(id);
   }
  }
  
 •     tương tự cho user

 •     Xém quên mất, bên trong 2 module phải thêm controller nếu không sẽ k có hiện được các api

V. Kết

 •     khi F5 lại trang web ta sẽ có được giao diện như sau

      

 •     Mọi người có thể tham khảo github

 •     à và những gì mình giới thiệu chỉ là 1 phần nhỏ, mọi người có thể tham khảo thêm trên trang chủ của nestjs phần open api

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan