Một số điều the vị của MobX

    MobX có các decorators để thay đổi các thuộc tính observable được hoạt động của nó. Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái một và cách sử dụng chúng

Modifiers

    MobX đi kèm với decorators dưới đây để , observable các thuộc tính sẽ hoạt động như thế nào:

 •     observable: Đại diện cho observable.deep , bất kỳ giá trị nào được gán cho observable sẽ tự động được chuyển đổi thành observable.deep.

 •     observable.deep : Modifier mặc định được sử dụng đối với bất kỳ đối tượng nào observable . Nó sao chép và chuyển đổi bất kỳ array, map, hoặc plain object thành đối tượng quan sát

 •     observable.ref: Tắt chức năng tự động theo dỏi với các đối tượng thay đổi.Đối với object sẽ chỉ theo dõi các thay đổi tham chiếu đối với object, có nghĩa là bạn sẽ cần phải thay đổi toàn bộ object để kích hoạt nó

 •     observable.shallow: Chỉ sử dụng đối với các collections.Đối với các property trong object nó sẽ không được coi là một observable

 •     observable.struct: Giống với ref nhưng nó sẽ bỏ qua giá trị mới nếu giá trị mới giống với giá trị hiện tại

 •     computed : Tạo ra một thuộc tính tuỳ chình. Nó sẻ tự động thay đổi theo thuộc tính gốc của nó

 •     computed(options) : Giống như computed, nhưng thêm các tùy chọn bổ sung

 •     computed.struct — Giống như computed , nhưng chỉ thông báo cho bất kỳ observers nào khi giá trị được tạo ra về cấu trúc khác với giá trị trước đó

 •     action : Tạo một hành động

 •     action(name) : Tạo một hành động ghi đè tên

 •     action.bound : Tạo một hành động và binds this

    Decorator có thể được sử dụng MobX’s decoration, Observable.object, expandObservableobservable được để chỉ định cách các đối tượng hoạt động.

    Observable.deep là hành vi mặc định cho bất kỳ cặp key-value trị nào theo mặc định và được tính cho getters. Ví dụ, chúng ta có thể định nghĩa một giá trị quan sát được như sau:

import { observable, action } from "mobx";
const person = observable(
 {
  firstName: "John",
  lastName: "Smith",
  age: 42,
 get fullName() {
   return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
  },
 setAge(age) {
   this.age = age;
  }
 },
 {
  setAge: action
 }
);

    Như trên chúng ta có các decorators mặc định cho tất cả các thuộc tính ngoại trừ setAge chúng ta đã xác định rõ ràng là một hành động.

    Do đó, firstName, lastName và age là những thứ observable được và fullName là một trường được tính toán. Chúng ta có thể sử dụng decorators như sau:

import { observable, action, decorate } from "mobx";
class Person {
 firstName = "John";
 lastName = "Smith";
 age = 42;
 get fullName() {
  return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
 }
 setAge(age) {
  this.age = age;
 }
}
decorate(Person, {
 firstName: observable,
 lastName: observable,
 age: observable,
 setAge: action
});

    Như trên chúng ta gọi decorators với class làm đối số đầu tiên, sau đó gọi một đối tượng với các trường mà chúng ta muốn sửa đổi làm đối số thứ hai. Chúng tôi đặt firstName, lastName và age là observable được và setAge là một hành động. fullName là một trường được tính toán vì nó là tùy chọn mặc định cho getters.

Deep Observability

    Khi MobX tạo một đối tượng observable bằng cách sử dụng observable, observable.object hoặc expandObservable, nó sẽ giới thiệu các thuộc tính observable sử dụng deep modifier theo mặc định. Deep modifier gọi đệ quy observable(newValue) cho bất kỳ giá trị được chỉ định nào sử dụng Deep modifier cho đến khi nó lấy được đối tượng cuối cùng.

Reference Observability

    Trong một số trường hợp, các đối tượng không cần phải chuyển đổi thành observables . Ví dụ: chúng ta không muốn làm điều này cho các đối tượng bất biến hoặc các đối tượng được quản lý bởi thư viện bên ngoài. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng công cụ sửa đổi ref

    Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng nó như sau:

class Person {
 firstName = "John";
 lastName = "Smith";
 @observable.ref age = 42;
}

    Trong đoạn mã trên, chúng ta đã thêm Observable.ref vào age để MobX sẽ chỉ theo dõi tham chiếu của nó nhưng không cố gắng chuyển đổi giá trị của nó.

Shallow Observability

    Chúng ta có thể sử dụng Observable.shallow để áp dụng khả năng quan sát một cấp. Chúng ta cần điều này để tạo ra collection của observable tham chiếu

    Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng nó như sau:

class Books {
 @observable.shallow authors = [];
}

    {deep: false} có thể được chuyển như một option cho các tập hợp observable , observable.object , observable.array , observable.mapextendObservable để tạo shallow collections.

Tài liệu tham khảo

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan