Linux Networking: Sử dụng Netstat quản lý mạng trên Linux

Giới thiệu

    netstat (network statistics) là một công cụ mạng nằm trong gói công cụ net-tools, sử dụng dòng lệnh, được sử dụng để khắc phục sự cố và cấu hình mạng. netstat là công cụ hoạt động đa nền tảng, được tích hợp sẵn trên các hệ điều hành Linux, Unix-Like và có sẵn trên cả Windows. Đây là một trong những công cụ gỡ lỗi dịch vụ mạng cơ bản nhất trên Unix/Linux, mạnh mẽ và rất hữu dụng đối với quản trị viên mạng Linux cũng như quản trị viên hệ thống trong việc giải quyết các vấn đề về sự cố liên quan đến network như là lượng connect kết nối, traffic, tốc độ, trạng thái của từng port, Ip... Nó cũng có thể được coi là một công cụ monitor, giúp giám sát các kết nối mạng (cả đến và đi) bằng cách cung cấp các thông tin như bảng định tuyến hay một số thống kê giao diện mạng.

    Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu sử dụng netstat trên hệ điều hành Linux nhé! 😃))

Note

    Hiện tại bộ công cụ iproute2 đã được thay thế mặc định cho bộ công cụ net-tools ở các bản phân phối Linux mới như RHEL7, CentOS 7,... Cùng với đó, công cụ ss mới cũng được sử dụng thay cho netstat với một số ưu điểm ưu điểm đơn giản hơn và nhanh hơn công cụ truyền thống netstat. Các chức năng và cách sử dụng của lệnh ss nhìn chung cũng tương tự như netstat.

Các tùy chọn thiết lập lệnh netstat

    Lệnh netstat được xây dựng với nhiều các cờ tùy chọn khác nhau, để xem thông tin sử dụng lệnh và các tùy chọn, bạn sẽ dử dụng netstat -h hoặc netstat --help

thanhthu ~ netstat -h
usage: netstat [-vWeenNcCF] [<Af>] -r     netstat {-V|--version|-h|--help}
    netstat [-vWnNcaeol] [<Socket> ...]
    netstat { [-vWeenNac] -i | [-cnNe] -M | -s [-6tuw] }

    -r, --route       display routing table
    -i, --interfaces     display interface table
    -g, --groups       display multicast group memberships
    -s, --statistics     display networking statistics (like SNMP)
    -M, --masquerade     display masqueraded connections

    -v, --verbose      be verbose
    -W, --wide        don't truncate IP addresses
    -n, --numeric      don't resolve names
    --numeric-hosts     don't resolve host names
    --numeric-ports     don't resolve port names
    --numeric-users     don't resolve user names
    -N, --symbolic      resolve hardware names
    -e, --extend       display other/more information
    -p, --programs      display PID/Program name for sockets
    -o, --timers       display timers
    -c, --continuous     continuous listing

    -l, --listening     display listening server sockets
    -a, --all        display all sockets (default: connected)
    -F, --fib        display Forwarding Information Base (default)
    -C, --cache       display routing cache instead of FIB
    -Z, --context      display SELinux security context for sockets

 <Socket>={-t|--tcp} {-u|--udp} {-U|--udplite} {-S|--sctp} {-w|--raw}
      {-x|--unix} --ax25 --ipx --netrom
 <AF>=Use '-6|-4' or '-A <af>' or '--<af>'; default: inet
 List of possible address families (which support routing):
  inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25) 
  netrom (AMPR NET/ROM) ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP)

    Có rất nhiều tùy chọn, một số tùy chọn phổ biến thường được sử dụng mà bạn có thể chú ý ở đây là

 • -a: Hiển thị tất cả các sockets, kể cả listening và non-listening
 • -l: Hiển thị các socket đang lắng nghe
 • -t: Chỉ hiển thị các kết nối tcp
 • -u: Chỉ hiển thị các kết nối udp
 • -n: Xem địa chỉ số (không phân giải)
 • -p: Hiển thị chương trình PID cho từng socket
 • -r: Hiển thị bảng định tuyến
 • -s: Pull và hiển thị thống kê mạng được sắp xếp theo giao thức
 • -i: Hiển thị danh sách các giao diện mạng

    Tiếp theo, mình sẽ chỉ cho các bạn một vài ví dụ cụ thể trong việc sử dụng lệnh netstat này nha!

Các ví dụ lệnh netstat thường được sử dụng

1. Liệt kê tất cả các port

 • netstat -a
thanhthu ~ netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
tcp    0   0 localhost:domain    0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 0.0.0.0:ssh       0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 0.0.0.0:32182      0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 localhost:ipp      0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 localhost:40131     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 0.0.0.0:32196      0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 localhost:10248     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 localhost:10249     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 localhost:35947     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 localhost:sge-qmaster  0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 localhost:10256     0.0.0.0:*        LISTEN   
tcp    0   0 i121035-lt:45024    1.80.190.35.bc.go:https ESTABLISHED
tcp    0   0 i121035-lt:59730    th-in-f100.1e100.:https ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:sge-qmaster  localhost:48358     ESTABLISHED
tcp    0   0 i121035-lt:50182    server-54-192-23-:https ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:48312     localhost:sge-qmaster  ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:59498     localhost:6443     ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:sge-qmaster  localhost:48360     ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:59672     localhost:6443     ESTABLISHED
tcp    0   0 i121035-lt:44486    ti-in-f94.1e100.n:https ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:59688     localhost:6443     ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:59634     localhost:6443     ESTABLISHED
tcp    0   0 localhost:sge-qmaster  localhost:48300     ESTABLISHED
tcp    0   0 i121035-lt:43512    10.42.0.36:5000     TIME_WAIT

    Đây là một lệnh kiểm tra tổng quá, nó bao gồm rất rất nhiều thông tin bao gồm tất cả các port ( của cả giao thức TCP và UDP), các listening và non-listening sockets. Bởi vì bao gồm rất nhiêu thứ nên trong thực tế, khi sử dụng , ta sẽ kết hợp tùy chọn cùng các tùy chọn khác để lọc ra các nhóm thông tin cụ thể cũng như chi tiết hơn như các lệnh dưới đây.

 • netstat -at: Chỉ kiểm tra các port TCP
 • netstat -au: Chỉ kiểm tra các port UDP
 • netstat -l: Đây là tùy chọn có phạm vi nhỏ hơn -a khi chỉ liệt kê các port đang ở trạng thái listening. Tùy chọn này cũng thường đi kèm với tùy chọn -t hay -u để lọc ra các kết nối TCP hay UDP.

Kiểm tra các tiến trình

    Sử dụng tùy chọn -p của netstat sẽ hiển thị cho chúng ta thấy tên chương trình và process ID (PID) của chúng. Chẳng hạn như ta sử dụng lệnh netstat -ltupn. Lệnh này có ý nghĩa sẽ hiển thị tất cả port TCP và UDP đang ở trạng thái listening cùng với tên chương trình và PID của chúng. Ở đây mình hay dùng thêm tùy chọn -n để hiển thị các địa chỉ và số cổng được biểu diễn dưới dạng số, mà không hiển thị một tên cụ thể.

thanhthu ~ netstat -pltun                    
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name  
tcp    0   0 127.0.0.53:53      0.0.0.0:*        LISTEN   664/systemd-resolve 
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   1271/sshd      
tcp    0   0 0.0.0.0:32182      0.0.0.0:*        LISTEN   2945/k3s      
tcp    0   0 127.0.0.1:631      0.0.0.0:*        LISTEN   27507/cupsd     
tcp    0   0 127.0.0.1:40131     0.0.0.0:*        LISTEN   2945/k3s      
tcp    0   0 0.0.0.0:32196      0.0.0.0:*        LISTEN   2945/k3s      
tcp    0   0 127.0.0.1:10248     0.0.0.0:*        LISTEN   2945/k3s      
tcp    0   0 127.0.0.1:10249     0.0.0.0:*        LISTEN   2945/k3s      
tcp    0   0 127.0.0.1:35947     0.0.0.0:*        LISTEN   966/containerd   
tcp    0   0 127.0.0.1:6444     0.0.0.0:*        LISTEN   2945/k3s      
tcp    0   0 127.0.0.1:10256     0.0.0.0:*        LISTEN   2945/k3s      
tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   1271/sshd      
tcp6    0   0 ::1:631         :::*          LISTEN   27507/cupsd     
tcp6    0   0 :::10250        :::*          LISTEN   2945/k3s      
tcp6    0   0 :::3306         :::*          LISTEN   3678/docker-proxy  
tcp6    0   0 :::10251        :::*          LISTEN   2945/k3s      
tcp6    0   0 :::6443         :::*          LISTEN   2945/k3s      
tcp6    0   0 :::10252        :::*          LISTEN   2945/k3s      
udp    0   0 127.0.0.53:53      0.0.0.0:*              664/systemd-resolve 
udp    0   0 0.0.0.0:68       0.0.0.0:*              30433/dhclient   
udp    0   0 0.0.0.0:8472      0.0.0.0:*              -          
udp    0   0 0.0.0.0:631       0.0.0.0:*              27508/cups-browsed 
udp    0   0 0.0.0.0:43286      0.0.0.0:*              816/avahi-daemon: r 
udp    0   0 224.0.0.251:5353    0.0.0.0:*              25223/chrome    
udp    0   0 224.0.0.251:5353    0.0.0.0:*              25223/chrome    
udp    0   0 224.0.0.251:5353    0.0.0.0:*              25329/chrome --type 
udp    0   0 224.0.0.251:5353    0.0.0.0:*              25329/chrome --type 
udp    0   0 0.0.0.0:5353      0.0.0.0:*              816/avahi-daemon: r 
udp6    0   0 :::43431        :::*                816/avahi-daemon: r 
udp6    0   0 :::5353         :::*                816/avahi-daemon: r 

Hiển thị thống kê mạng

    Để hiển thị các thông tin thống kê mạng, chúng ta sử dụng lệnh netstat -s hoặc cũng có thể lọc thông tin theo các kết nối TCP, UDP...

thanhthu ~ netstat -s 
Ip:
  Forwarding: 1
  882951 total packets received
  1 with invalid addresses
  129399 forwarded
  0 incoming packets discarded
  752132 incoming packets delivered
  851013 requests sent out
  280 dropped because of missing route
  2 reassemblies required
  1 packets reassembled ok
Icmp:
  115 ICMP messages received
  30 input ICMP message failed
  ICMP input histogram:
    destination unreachable: 110
    echo requests: 2
    echo replies: 3
  353 ICMP messages sent
  0 ICMP messages failed
  ICMP output histogram:
    destination unreachable: 348
    echo requests: 3
    echo replies: 2
IcmpMsg:
    InType0: 3
    InType3: 110
    InType8: 2
    OutType0: 2
.....................

Hiển thị bảng định tuyến

    Để xem bảng định tuyến IP của kernel, chúng ta sử dụng lệnh netstat -r :

thanhthu ~ netstat -r 
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
default     _gateway    0.0.0.0     UG    0 0     0 enp1s0
10.42.0.0    0.0.0.0     255.255.255.0  U     0 0     0 cni0
link-local   0.0.0.0     255.255.0.0   U     0 0     0 enp1s0
172.17.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U     0 0     0 docker0
172.18.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U     0 0     0 br-0eadd6bb4887
172.19.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U     0 0     0 br-d21d6936f375
192.168.19.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U     0 0     0 enp1s0

Hiển thị các giao diện mạng

    Để hiển thị các giao diện mạng của kernel, chúng ta sử dụng lệnh netstat -i

thanhthu ~ netstat -i            
Kernel Interface table
Iface   MTU  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
br-0eadd 1500    1   0   0 0      629   0   0   0 BMRU
br-d21d6 1500    0   0   0 0       0   0   0   0 BMU
cni0   1450  360459   0   0 0    370384   0   0   0 BMRU
docker0  1500    0   0   0 0       0   0   0   0 BMU
enp1s0  1500  521818   0  647 0    229844   0   0   0 BMRU
flannel. 1450    0   0   0 0       0   0  625   0 BMRU
lo    65536  435776   0   0 0    435776   0   0   0 LRU
veth8509 1450  93651   0   0 0     47643   0   0   0 BMRU
veth0698 1450  15316   0   0 0     15264   0   0   0 BMRU

Netstat kết hợp cùng các lệnh linux khác

    Ngoài kết hợp giữa các tùy chọn chỉ thị lệnh khác nhau, netstat càng trở nên hữu dụng hơn khi được kết hợp với các lệnh linux khác bằng cách sử dụng cơ chế đường ống pipe trong linux. Ví dụ:

 • Khi bạn muốn kiểm tra một cổng cụ thể, chẳng hạn như cổng 22:
netstat -lntp | grep ':22'
thanhthu ~ netstat -lntp | grep ':22'                              
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   1271/sshd      
tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   1271/sshd
 • Hiện thị số kết nối của mỗi ip đến server
netstat -apn |grep 'tcp\|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
thanhthu ~ netstat -apn |grep 'tcp\|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
   1 10.0.1.9
   1 10.0.4.115
   1 10.42.0.33
   1 1.54.241.81
   1 74.125.23.189
   1 91.108.56.150
   2 10.42.0.39
   2 10.43.69.202
   2 13.230.76.0
   2 162.247.242.21
   2 192.168.19.60
   2 74.125.204.94
   3 10.42.0.35
   3 104.21.92.71
   3 13.225.89.117
   4 10.42.0.28
   4 10.42.0.29
   4 172.67.188.158
   6 10.42.0.26
   6 10.42.0.40
   9 
   12 10.42.0.42
   13 10.42.0.30
   25 0.0.0.0
  136 127.0.0.1

    Trong đó:

 • netstat -apn: Hiển thị tất cả các kết nối cùng tên chương trình và PID của chúng, các địa chỉ ip và port ở dạng số, không phân giải tên.
 • grep 'tcp\|udp': Lọc lấy các kết nối TCP và UDP
 • awk '{print $5}': Chỉ in ra cột số 5 là cột IP:PORT
 • cut -d: -f1: Chia các dòng kết quả thành các cột, điểm phân chia là ký tự : sau đó lấy thông tin cột 1 (các IP không có cổng)
 • sort: sắp xếp kết quả
 • uniq -c: nhóm các IP giống nhau lại, hiển thị ra cột đầu tiên sẽ hiển thị số lượng của các IP giống nhau
 • sort -n: sắp xếp kết quả theo số, từ thấp đến cao

Tạm kết

    Qua bài viết trên, mình đã giới thiệu đến các bạn các chức năng cũng như cách dùng cơ bản của netstat. Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể hiểu và nắm rõ hơn về netstat - một phương pháp kinh điển để khắc phục các sự cố về mạng trên hệ điều hành Unix/Linux.

    Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình :3

References

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan