Khả năng mã hóa – giải mã sử dụng trong iOS Swift

Giới thiệu

    Codable được giới thiệu trong Swift 4 cung cấp cơ chế chuyển đổi giữa JSON object sang data model và ngược lại. Codable là một typalias củaCodable là một typalias của protocol DecodableEncodable. Cơ chế giống như Serialization trong ngôn ngữ Java.

    Trong bài viết này ta sẽ tập trung vào chức năng Encodable.

Encodable cơ bản

    Encodable được sử dụng để chuyển đổi từ data model sang JSON object thông qua JsonEncoder Ví dụ dưới đây là các bước để chuyển đổi data model sang JSON object

 1. Tạo một data model tuân theo Encodable
 2. Tạo một đối tượng JsonEncoder và dùng hàm encode(😃 để chuyển đổi từ struct Object sang JSON object
// MARK: - PhotoFeed
struct PhotoFeed: Encodable {
  let feedKey: String
  let feedUrl: String
  let feedDate: Date
}

let photoFeed = PhotoFeed(feedKey: "12345", feedUrl: "https://dummy.url.com/thumbnails/16869828-e75babd8.jpg", feedDate: Date())

let encoder = JSONEncoder()
encoder.outputFormatting = .prettyPrinted
let data = try! encoder.encode(photoFeed)

Output: 
{
 "feedKey" : "12345",
 "feedUrl" : "https:\/\/dummy.url.com\/thumbnails\/16869828-e75babd8.jpg",
 "feedDate" : 610783240.03646898
}

Optional key trong Encodable

    JsonEncoder sẽ không thêm key vào JSON object đối với các trường dữ liệu dạng optional và có giá trị nil. Trong ví dụ dưới đây, trường feedDate có kiểu optional và có giá trị nil, và sẽ không thêm key này vào đối tượng JSON object.

// MARK: - PhotoFeed
struct PhotoFeed: Encodable {
  let feedKey: String
  let feedUrl: String
  let feedDate: Date?
}

let photoFeed = PhotoFeed(feedKey: "12345", feedUrl: "https://dummy.url.com/thumbnails/16869828-e75babd8.jpg", feedDate: nil)

let encoder = JSONEncoder()
encoder.outputFormatting = .prettyPrinted

let data = try! encoder.encode(photoFeed)
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)

// OUTPUT:
{
 "feedKey" : "12345",
 "feedUrl" : "https:\/\/dummy.url.com\/thumbnails\/16869828-e75babd8.jpg"
}

CodingKey

    CodingKey cho pheps JSONEncoder ánh xạ một trường dữ liệu trong data model tương ứng với một key trong JSON Object. Ví dụ dưới đây ta sẽ tạo ra các Coding Key tương ứng;

 • feedKey →feed_key
 • feedUrl → feed_url
 • feedDate → feed_date
// MARK: - PhotoFeed
struct PhotoFeed: Encodable {
  let feedKey: String
  let feedUrl: String
  let feedDate: Date?
}

let photoFeed = PhotoFeed(feedKey: "12345", feedUrl: "https://dummy.url.com/thumbnails/16869828-e75babd8.jpg", feedDate: nil)

let encoder = JSONEncoder()
encoder.outputFormatting = .prettyPrinted

let data = try! encoder.encode(photoFeed)
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)

// OUTPUT:
{
 "feedKey" : "12345",
 "feedUrl" : "https:\/\/dummy.url.com\/thumbnails\/16869828-e75babd8.jpg"
}

Xử lý Nested Data

    Đối với các cấu trúc phức tạp, ta chỉ cần khai báo các kiểu dữ liệu thành phần tuân thủ theo Encodable

// MARK: - PhotoFeed
struct PhotoFeed: Encodable {
  let feedKey: String
  let feedUrl: String
  let feedDate: Date?
  let location: Location
  
  struct Location: Encodable {
    var latitude: Double
    var longitude: Double
    
    enum CodingKeys: String, CodingKey {
      case latitude = "lat"
      case longitude = "long"
    }
  }
  
  enum CodingKeys: String, CodingKey {
    case feedKey = "feed_key"
    case feedUrl = "feed_url"
    case feedDate = "feed_date"
    case location = "location"
  }
}

let photoFeed = PhotoFeed(feedKey: "12345", feedUrl: "https://dummy.url.com/thumbnails/16869828-e75babd8.jpg", feedDate: Date(), location: PhotoFeed.Location(latitude: 73.7432861, longitude: 18.6119477))
let encoder = JSONEncoder()
encoder.outputFormatting = .prettyPrinted

let data = try! encoder.encode(photoFeed)
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)

//OUTPUT:
{
 "feed_date" : 610806450.76657605,
 "feed_url" : "https:\/\/dummy.url.com\/thumbnails\/16869828-e75babd8.jpg",
 "feed_key" : "12345",
 "location" : {
  "lat" : 73.743286100000006,
  "long" : 18.611947700000002
 }
}

Tùy biến cách mã hóa

OutputFormatting

    Giá trị này cho phép tùy cách thức mã hóa và hiển thị đối tượng JSON object như thư tự các key và các ký tự để dễ đọc cho người dùng

 1. prettyPrinted: Cho phép hiển thị JSON Object dưới dạng dễ đọc với tab và khoảng trống.
 2. sortedKeys: Cho phép hiển thị JSON Object với các key đã được sắp xếp

Encoding Strategy

    Giá trị này cho phép ta tùy biến cách thức đặt tên key trong JSON Object.

 1. useDefaultKeys: sử dụng chính tên trường trong data-model làm key của JSON object.
 2. convertFromSnake: chuyển camel-case của trên trường trong data-model sang snake-case để làm key của JSON object.
// MARK:- PhotoFeed
struct PhotoFeed: Encodable {
  let feedKey: String
  let feedUrl: String
  let feedDate: Date?
  let location: Location
  
  struct Location: Encodable {
    var latitude: Double
    var longitude: Double
    
    enum CodingKeys: String, CodingKey {
      case latitude = "lat"
      case longitude = "long"
    }
  }
}

let photoFeed = PhotoFeed(feedKey: "12345", feedUrl: "https://dummy.url.com/thumbnails/16869828-e75babd8.jpg", feedDate: Date(), location: PhotoFeed.Location(latitude: 73.7432861, longitude: 18.6119477))
let encoder = JSONEncoder()
encoder.keyEncodingStrategy = .convertToSnakeCase
encoder.outputFormatting = .prettyPrinted

let data = try! encoder.encode(photoFeed)
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)

Output:
{
 "feed_date" : 610808974.47951901,
 "feed_url" : "https:\/\/dummy.url.com\/thumbnails\/16869828-e75babd8.jpg",
 "feed_key" : "12345",
 "location" : {
  "lat" : 73.743286100000006,
  "long" : 18.611947700000002
 }
}
 1. custom: cho phép tùy biến kiểu đặt tên key JSON Object. Ví dụ dưới đây ta sẽ thêm tiền tố photo_ vào tất cả các key của JSON Object
// MARK:- PhotoFeed
struct PhotoFeed: Encodable {
  let feedKey: String
  let feedUrl: String
  let feedDate: Date?
}

// MARK:- PhotoCodingKeys
struct PhotoCodingKeys: CodingKey {
  
  var stringValue: String
  init?(stringValue: String) {
    self.stringValue = stringValue
  }
  
  var intValue: Int? { return nil }
  init?(intValue: Int) { return nil }
}

let photoFeed = PhotoFeed(feedKey: "12345", feedUrl: "https://dummy.url.com/thumbnails/16869828-e75babd8.jpg", feedDate: Date())
let encoder = JSONEncoder()
encoder.keyEncodingStrategy = .custom({ (keys) -> CodingKey in
  let keyString = keys.last!.stringValue
  let stringValue = "photo_" + keyString
  return PhotoCodingKeys(stringValue: stringValue)!
})
encoder.outputFormatting = .prettyPrinted

let data = try! encoder.encode(photoFeed)
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)

//OUTPUT
{
 "photo_feedUrl" : "https:\/\/dummy.url.com\/thumbnails\/16869828-e75babd8.jpg",
 "photo_feedDate" : 610810993.52611899,
 "photo_feedKey" : "12345"
}

Encoding Dates

    JSONEncoder hộ trợ các cơ chế khác nhau để mã hóa kiểu dữ liệu Date.

 1. deferredToDate: Ngày tháng sẽ được lưu dưới dạng số giây tính từ ngày 01/01/2001
 2. iso8601: Ngày tháng sẽ được lưu dưới dạng chuẩn iso8601
// MARK:- PhotoFeed
struct PhotoFeed: Encodable {
  let feedKey: String
  let feedUrl: String
  let feedDate: Date?
}

let photoFeed = PhotoFeed(feedKey: "12345", feedUrl: "https://dummy.url.com/thumbnails/16869828-e75babd8.jpg", feedDate: Date())
let encoder = JSONEncoder()
encoder.dateEncodingStrategy = .iso8601
encoder.outputFormatting = .prettyPrinted

let data = try! encoder.encode(photoFeed)
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
// OUTPUT
{
 "feedKey" : "12345",
 "feedUrl" : "https:\/\/dummy.url.com\/thumbnails\/16869828-e75babd8.jpg",
 "feedDate" : "2020-05-11T04:53:56Z"
}
 1. formatted(DateFormatter): Ngày tháng sẽ được lưu theo định dạng của DateFormatter. Ví dụ dưới đây ta sẽ lưu ngày tháng của feedDateTime theo định dạng YYY-MM-dd HH:mm:ss
// MARK:- PhotoFeed
struct PhotoFeed: Encodable {
  let feedKey: String
  let feedUrl: String
  let feedDate: Date
  let feedDateTime: Date
}

let photoFeed = PhotoFeed(feedKey: "12345", feedUrl: "https://dummy.url.com/thumbnails/16869828-e75babd8.jpg", feedDate: Date(), feedDateTime: Date().addingTimeInterval(100))
let encoder = JSONEncoder()
let dateFormatter = DateFormatter()
encoder.dateEncodingStrategy = .custom({ (date, myEncoder) in
  guard let key = myEncoder.singleValueContainer().codingPath.last?.stringValue else {
    return
  }
  var container = myEncoder.singleValueContainer()
  switch key {
  case "feedDateTime":
    dateFormatter.dateFormat = "YYY-MM-dd HH:mm:ss"
  default:
    dateFormatter.dateFormat = "YYY-MM-dd"
  }
  let dateString = dateFormatter.string(from: date)
  try? container.encode(dateString)
})
encoder.outputFormatting = .prettyPrinted

let data = try! encoder.encode(photoFeed)
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)

//Output:
{
 "feedKey" : "12345",
 "feedDateTime" : "2020-05-11 11:57:29",
 "feedUrl" : "https:\/\/dummy.url.com\/thumbnails\/16869828-e75babd8.jpg",
 "feedDate" : "2020-05-11"
}

Mã hóa Raw Data

    JSONEncode hỗ trợ một số cách thức để mã hóa Raw Data.

 1. base64: Dữ liệu sẽ được mã hóa dưới dạng Base64
 2. custom((Data, Encoder) : Mã hóa dữ liệu bằng hàm mã hóa của riêng bạn

Mã hóa các số đặc biệt

    Cho phép ta đặt ra các luật để xử lý với trường hợp các số đặc biệt như NAN (không phải là số), +veInfinity-veInfinity

// MARK:- FeedValue
struct FeedValue: Encodable {
  let firstValue: Float
  let secondValue: Float
  let thirdValue: Float
}

let feedValue = FeedValue(firstValue: Float.nan, secondValue: Float.infinity, thirdValue: -Float.infinity)
let encoder = JSONEncoder()
encoder.nonConformingFloatEncodingStrategy = .convertToString(positiveInfinity: "+veInfinity", negativeInfinity: "-veInfinity", nan: "NaN")
encoder.outputFormatting = .prettyPrinted

let data = try! encoder.encode(feedValue)
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)

//OUTPUT:
{
 "firstValue" : "NaN",
 "secondValue" : "+veInfinity",
 "thirdValue" : "-veInfinity"
}

Nguồn tham khảo

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan