Issue class file has wrong version 55.0, should be 52.0

1. Issue

    Đây là mội lỗi xảy ra khá thường xuyên do sự không tương thích giữa version Java bạn đang chạy và version Java mà thư viện bạn đang sử dụng. Con số 55.0 ở trên chính là major version của Java, chúng ta có danh sách major version cho đến Java 17 như sau:

 • Java 1.2 uses major version 46
 • Java 1.3 uses major version 47
 • Java 1.4 uses major version 48
 • Java 5 uses major version 49
 • Java 6 uses major version 50
 • Java 7 uses major version 51
 • Java 8 uses major version 52
 • Java 9 uses major version 53
 • Java 10 uses major version 54
 • Java 11 uses major version 55
 • Java 12 uses major version 56
 • Java 13 uses major version 57
 • Java 14 uses major version 58
 • Java 15 uses major version 59
 • Java 16 uses major version 60
 • Java 17 uses major version 61

    Bug này có nghĩa rằng một vài class của thư viện cần được complied sử dụng Java 11 nhưng bạn đang cố gắng compile với Java 8.

2. Solution

    Chỉ cần downgrade thư viện xuống version Java tương thích - trong trường hợp này là Java 8. Tuy nhiên vấn đề xảy ra là trong môt dự án rất lớn, thời gian compile sẽ tương đối lâu, do đó chúng ta cần cách tiếp cận khác để kiểm tra được version Java mà thư viện chúng ta download về từ maven là tương thích với version Java mà project đang sử dụng bằng cách xem tham số Build-Jdk trong tập tin MANIFEST.MF như sau:

    image.png

3. Final thought

    Đôi khi sẽ xảy ra vấn đề là dependency của một thư viện không tương thích với thư viện khác mà bạn đang sử dụng ví dụ như bạn thư viện đang dùng opencsv:4.1.2 nhưng trong khi đó project bạn đang dùng version opencsv:5.0. Bạn cũng có thể check file pom.xml trong folder META-INF để kiểm tra và giải quyết vấn đề trên.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan