Implementing Multiple Authentication with Auth Guard in Laravel

    Hello mọi người, hôm này mình sẽ chia sẻ cách xác thực nhiều loại users(có thể là users normal, users admin, users superadmin) ở trên nhiều tables khác nhau kết hợp với auth guard.Tùy vào yêu cầu của dự án mà bạn có thể xác thực các loại users khác nhau ở 2, 3 hoặc 4 tables, Ở bài viết này mình sẽ demo ở 2 tables users và admin nhé.
Trường hợp bạn không muốn xác thực người dùng bằng auth guard thì bạn có thể theo dõi bài viết này Sử dụng multiple authentication login trong laravel. Bài viết này mình sẽ demo trên Larave 8, các bạn hãy xem các ví dụ bên dưới nhé.

    Step 1: Setting Auth Config

    Hãy cập nhật mảng guards, providers như bên dưới.
config/auth.php

  'guards' => [
    'web' => [
      'driver' => 'session',
      'provider' => 'users',
    ],
    'admin' => [
      'driver' => 'session',
      'provider' => 'admins',
    ],
  ],
  'providers' => [
    'users' => [
      'driver' => 'eloquent',
      'model' => App\Models\User::class,
    ],
    'admins' => [
      'driver' => 'eloquent',
      'model' => App\Models\Admin::class,
    ]
  ],

    Cập nhật code như bên dưới để sử dụng route admin.php.
App/Providers/RouteServiceProvider.php

  /**
   * Define your route model bindings, pattern filters, etc.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    $this->configureRateLimiting();

    $this->routes(function () {
      Route::prefix('api')
        ->middleware('api')
        ->namespace($this->namespace)
        ->group(base_path('routes/api.php'));

      Route::middleware('web')
        ->namespace($this->namespace)
        ->group(base_path('routes/web.php'));

      Route::middleware('web')
        ->namespace($this->namespace)
        ->group(base_path('routes/admin.php'));
    });
  }

    Step 2: Create Models

    Trong bước này mình sẽ tạo 2 modes cho User và Admin.
App/Models/User.php

<?php
namespace App\Models;
 
use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
 
class User extends Authenticatable
{
  use HasFactory, Notifiable;
 
  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'name', 'email', 'password',
  ];
 
  /**
   * The attributes that should be hidden for arrays.
   *
   * @var array
   */
  protected $hidden = [
    'password', 'remember_token',
  ];
 
  /**
   * The attributes that should be cast to native types.
   *
   * @var array
   */
  protected $casts = [
    'email_verified_at' => 'datetime',
  ];
}

    app/Models/Admin.php

<?php
 
namespace App\Models;
 
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
 
class Admin extends Authenticatable
{
 
  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'name', 'email', 'password'
  ];
 
  /**
   * The attributes that should be hidden for arrays.
   *
   * @var array
   */
  protected $hidden = [
    'password', 'remember_token',
  ];
}

    Step 3: Create Route and Controller

    Cập nhật route trong file web.php, route này dùng cho xác thực users normal. routes/web.php

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('web-login', 'User\Auth\LoginController@webLogin');
Route::post('web-login', ['as'=>'web-login','uses'=>'User\Auth\LoginController@webLoginPost']);	

    Tiếp theo mình tạo mới route admin.php, route này dùng cho xác thực users admin. routes/admin.php

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('admin-login', 'Admin\Auth\LoginController@adminLogin');
Route::post('admin-login', ['as'=>'admin-login','uses'=>'Admin\Auth\LoginController@adminLoginPost']);

    Tạo thư mực mới User/Auth trong Controller và thêm code vào file app/Http/Controller/User/Auth/LoginController.php.
File này sẽ xử lý logic liên quan đến users normal.
app/Http/Controller/User/Auth/LoginController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers\User\Auth;

use App\Models\User;
use Validator;
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Providers\RouteServiceProvider;
use Illuminate\Foundation\Auth\AuthenticatesUsers;
use Illuminate\Http\Request;

class LoginController extends Controller
{
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Login Controller
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | This controller handles authenticating users for the application and
  | redirecting them to your home screen. The controller uses a trait
  | to conveniently provide its functionality to your applications.
  |
  */

  use AuthenticatesUsers;

  /**
   * Where to redirect users after login.
   *
   * @var string
   */
  protected $redirectTo = RouteServiceProvider::HOME;

  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    $this->middleware('guest')->except('logout');
  }

  public function webLogin()
  {
    return view('user.webLogin');
  }

  public function webLoginPost(Request $request)
  {
    $this->validate($request, [
      'email' => 'required|email',
      'password' => 'required',
    ]);
    if (auth()->attempt(['email' => $request->input('email'), 'password' => $request->input('password')]))
    {
      $user = auth()->user();
      dd($user);
    }else{
      return back()->with('error','your username and password are wrong.');
    }
  }
}

    Tạo thư mực mới Admin/Auth trong Controller và thêm code vào file app/Http/Controller/Admin/Auth/LoginController.php
File này sẽ xử lý logic liên quan đến users admin.
app/Http/Controller/Admin/Auth/LoginController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin\Auth;

use App\Models\Admin;
use Validator;
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Providers\RouteServiceProvider;
use Illuminate\Foundation\Auth\AuthenticatesUsers;
use Illuminate\Http\Request;

class LoginController extends Controller
{
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Login Controller
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | This controller handles authenticating users for the application and
  | redirecting them to your home screen. The controller uses a trait
  | to conveniently provide its functionality to your applications.
  |
  */

  use AuthenticatesUsers;

  /**
   * Where to redirect users after login.
   *
   * @var string
   */
  protected $redirectTo = RouteServiceProvider::HOME;

  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    $this->middleware('guest')->except('logout');
  }

  public function adminLogin()
  {
    return view('admin.adminLogin');
  }


  public function adminLoginPost(Request $request)
  {
    $this->validate($request, [
      'email' => 'required|email',
      'password' => 'required',
    ]);
    if (auth()->guard('admin')->attempt(['email' => $request->input('email'), 'password' => $request->input('password')]))
    {
      $user = auth()->guard('admin')->user();
      dd($user);
    }else{
      return back()->with('error','your username and password are wrong.');
    }
  }
}


    Step 4: Create Blade

    Màn hình login cho users normal.
resources/views/user/webLogin.blade.php

@extends('layouts.app')


@section('content')
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-8 col-md-offset-2">
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">Login</div>
        <div class="panel-body">
          <form class="form-horizontal" role="form" method="POST" action="{{ route('web-login') }}">
            {!! csrf_field() !!}


            <div class="form-group{{ $errors->has('email') ? ' has-error' : '' }}">
              <label class="col-md-4 control-label">E-Mail Address</label>


              <div class="col-md-6">
                <input type="email" class="form-control" name="email" value="{{ old('email') }}">
                @if ($errors->has('email'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('email') }}</strong>
                  </span>
                @endif
              </div>
            </div>


            <div class="form-group{{ $errors->has('password') ? ' has-error' : '' }}">
              <label class="col-md-4 control-label">Password</label>


              <div class="col-md-6">
                <input type="password" class="form-control" name="password">
                @if ($errors->has('password'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('password') }}</strong>
                  </span>
                @endif
              </div>
            </div>


            <div class="form-group">
              <div class="col-md-6 col-md-offset-4">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                  <i class="fa fa-btn fa-sign-in"></i>Login
                </button>
                <a class="btn btn-link" href="{{ url('/password/reset') }}">Forgot Your Password?</a>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection

    Màn hình login cho users admin.
resources/views/admin/adminLogin.blade.php

@extends('layouts.app')


@section('content')
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-8 col-md-offset-2">
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">Login</div>
        <div class="panel-body">
          <form class="form-horizontal" role="form" method="POST" action="{{ route('admin-login') }}">
            {!! csrf_field() !!}


            <div class="form-group{{ $errors->has('email') ? ' has-error' : '' }}">
              <label class="col-md-4 control-label">E-Mail Address</label>


              <div class="col-md-6">
                <input type="email" class="form-control" name="email" value="{{ old('email') }}">
                @if ($errors->has('email'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('email') }}</strong>
                  </span>
                @endif
              </div>
            </div>


            <div class="form-group{{ $errors->has('password') ? ' has-error' : '' }}">
              <label class="col-md-4 control-label">Password</label>


              <div class="col-md-6">
                <input type="password" class="form-control" name="password">
                @if ($errors->has('password'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('password') }}</strong>
                  </span>
                @endif
              </div>
            </div>


            <div class="form-group">
              <div class="col-md-6 col-md-offset-4">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                  <i class="fa fa-btn fa-sign-in"></i>Login
                </button>
                <a class="btn btn-link" href="{{ url('/password/reset') }}">Forgot Your Password?</a>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection

    Cuối cùng chạy và kiểm tra kết quả nhé.

    Demo màn hình login của user normal.

    Demo màn hình login của user admin.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan