Hướng dẫn sử dụng Navigation Drawer trong ứng dụng Android

Chuẩn bị

    Để có thể làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần:

 • Android Studio 3.0 trở lên
 • Plugin Kotlin 1.1.51 trở lên

1. Tạo Android Studio project

    Mở Android Studio và tạo một project mới, đặt tên là NavigationDrawerDemo, với một activity tên MainActivity. Các bạn nhớ chọn Include Kotlin support.

    

2. Thêm DrawerLayout và NavigationView

    Để sử dụng DrawerLayout và NavigationView trong project, bạn cần sử dụng thư viện support design. Vì vậy, hãy thêm vào build.gradle như sau :

dependencies {
  implementation 'com.android.support:design:27.0.2'
  implementation 'com.android.support:support-v4:27.0.2'
}

    Thêm DrawerLayout và NavigationView trong layout của MainActivty như sau :

    res/layout/activlty_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v4.widget.DrawerLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/drawer_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:openDrawer="start">
 
  <include
      layout="@layout/app_bar_main"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent" />
 
  <android.support.design.widget.NavigationView
      android:id="@+id/nav_view"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_gravity="start"
      app:headerLayout="@layout/nav_header_main"
      app:menu="@menu/activity_main_drawer" />
 
</android.support.v4.widget.DrawerLayout>

    Sau khi thêm DrawerLayout, chúng ta cần thêm layout appbar @layout/app_bar_main.

    Layout của appbar là app_bar_main.xml cụ thể như sau :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
 
  <android.support.design.widget.AppBarLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:fitsSystemWindows="true"
      android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay">
 
    <android.support.v7.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar_main"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="?attr/actionBarSize"
        android:background="?attr/colorPrimary"
        app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"
        app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" />
 
  </android.support.design.widget.AppBarLayout>
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

    Cuối cùng, chúng ta sẽ tạo NavigationView, với layout là @layout/nav_header_main :

    nav_header_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:id="@+id/nav_header"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="160dp"
       android:background="@color/colorAccent"
       android:clickable="true"
       android:focusable="true"
       android:foreground="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
       android:gravity="bottom"
       android:orientation="vertical"
       android:padding="16dp"
       android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark">
 
  <ImageView
      android:id="@+id/nav_header_imageView"
      android:layout_width="64dp"
      android:layout_height="64dp"
      android:src="@mipmap/ic_launcher" />
 
  <TextView
      android:id="@+id/nav_header_textView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:paddingTop="16dp"
      android:text="Chike Mgbemena"
      android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1" />
</LinearLayout>

    Layout này chỉ đơn giản bao gồm một LinearLayout, một ImageView và một TextView :

    

    Để thêm cái menu item cho navigation drawer, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính app:menu , với giá trị trỏ đến menu resource file :

<android.support.design.widget.NavigationView
    app:menu="@menu/activity_main_drawer" />
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <group>
    <item android:id="@+id/nav_item_one"
       android:icon="@drawable/ic_drafts_black_24dp"
       android:title="Item 1" />
    <item android:id="@+id/nav_item_two"
       android:icon="@drawable/ic_drafts_black_24dp"
       android:title="Item 2" />
    <item android:id="@+id/nav_item_three"
       android:icon="@drawable/ic_drafts_black_24dp"
       android:title="Item 3" />
  </group>
 
  <group android:id="@+id/group_menu">
    <item android:id="@+id/nav_item_four"
       android:title="Item 4" />
    <item android:id="@+id/nav_item_five"
       android:title="Item 5" />
  </group>
 
  <item android:title="Title 1">
    <menu>
      <item android:id="@+id/nav_item_six"
         android:icon="@drawable/ic_drafts_black_24dp"
         android:title="Item 6" />
      <item android:id="@+id/nav_item_seven"
         android:icon="@drawable/ic_drafts_black_24dp"
         android:title="Item 7" />
    </menu>
  </item>
</menu>

3. Khởi tạo các thành phần

    Tiếp theo, chúng ta sẽ khởi tạo DrawerLayout và ActionBarDrawerToggle, trong hàm onCreate() của MainActivity.kt :

import android.content.res.Configuration
import android.os.Bundle
import android.support.v4.widget.DrawerLayout
import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.support.v7.widget.Toolbar
import android.view.MenuItem
 
class MainActivity : AppCompatActivity() {
 
  private lateinit var drawer: DrawerLayout
  private lateinit var toggle: ActionBarDrawerToggle
 
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
 
    val toolbar: Toolbar = findViewById(R.id.toolbar_main)
    setSupportActionBar(toolbar)
 
    drawer = findViewById(R.id.drawer_layout)
 
    toggle = ActionBarDrawerToggle(this, drawer, toolbar, R.string.navigation_drawer_open, R.string.navigation_drawer_close)
    drawer.addDrawerListener(toggle)
    supportActionBar?.setDisplayHomeAsUpEnabled(true)
    supportActionBar?.setHomeButtonEnabled(true)
  }
 
  // ... 
}

    Tiếp theo, chúng ta xử lí trong các hàm onPostCreate(), onConfigurationChanged(), và onOptionsItemSelected() như sau :

class MainActivity : AppCompatActivity() {
 
  // ... 
 
  override fun onPostCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onPostCreate(savedInstanceState)
    toggle.syncState()
  }
 
  override fun onConfigurationChanged(newConfig: Configuration?) {
    super.onConfigurationChanged(newConfig)
    toggle.onConfigurationChanged(newConfig)
  }
 
  override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem?): Boolean {
    if (toggle.onOptionsItemSelected(item)) {
      return true
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item)
  }
}

4. Test app

    Tại thời điểm này, nếu build app, chúng ta sẽ thấy như sau :

    https://images.viblo.asia/6b7acec7-939f-4fe6-8343-8bfcfdaa9231.png

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan