How to Overcome the Write Max Barrier when Using Batch Firestore (up to 500 Documents)

Giới thiệu

    https://viblo.asia/p/doc-ghi-nhieu-documents-trong-firestore-m68Z0ABMlkG Ở bài trước mình có nói về batch trong firestore limit write 500 docs 1 lần commit. Bài này mình sẽ chia sẻ 1 cách để vượt limit ✌️

    Each transaction or batch of writes can write to a maximum of 500 documents

Lý thuyết

    Đây là ví dụ về batch: https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/transactions#batched-writes

var batch = db.batch();

// Set the value of 'NYC'
var nycRef = db.collection("cities").doc("NYC");
batch.set(nycRef, {name: "New York City"});

// Update the population of 'SF'
var sfRef = db.collection("cities").doc("SF");
batch.update(sfRef, {"population": 1000000});

// Delete the city 'LA'
var laRef = db.collection("cities").doc("LA");
batch.delete(laRef);

// Commit the batch
batch.commit().then(() => {
  // ...
});

    Sẽ có 3 phần:

 • Khai báo batch var batch = db.batch();
 • Làm gì đó với batch đã khai báo (update, delete...)
 • Cuối cùng là commit batch trên batch.commit()

    Không thể làm gì đó quá 500 lần được, nên giải pháp cho việc vượt rào sẽ là chia thành nhiều cái batch, mỗi cái batch sẽ có 500 lần làm gì đó => làm 1 cái counter mỗi lần write

let operationCounter = 0; // biến counter
 const batches = []; // chứa những cái batch đã nói ở trên, mỗi cái 500
 batches.push(db.batch()); // đầu tiên sẽ thêm 1 batch vào batches
 let batchIndex = 0; // tạo current batch index
 const checkBatchLimit = () => {
  operationCounter++;
  if (operationCounter === BATCH_LIMIT - 1) { // đạt đến limit
   batches.push(db.batch()); // thêm 1 cái batch mới vào batches
   batchIndex++; // current batch sẽ tương ứng với cái batch mới vừa thêm bên trên
   operationCounter = 0; // đếm lại từ 0
  }
 };
 
 ...
 batches[batchIndex].set(ref, data); // *làm gì đó*
 checkBatchLimit(); // check limit mỗi lần write
 ...
 
 // đến cuối cùng ta sẽ có mảng batches gồm nhiều cái batch riêng đảm bảo limit
 // việc còn lại là commit từng cái batch trong đó
 const batchesCommit = batches.map(async (batch) => {
  await batch.commit();
 });

 await Promise.all(batchesCommit);

Kết luận

    Thú thực là mình cũng không chắc đây có phải cách tốt nhất không, nhưng mình đã làm thử và chạy ổn ✌️ Mọi người ai có cách làm hay hơn thì comment giúp mình và người khác nữa nhé 😍

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan