Github: Hướng dẫn sử dụng chi tiết

    Yêu cầu thực hiện 1/ Đã cài đặt phần mềm SmartGit 2/ Đã có tài khoản https://github.com

    1.Tạo repositories Bước 1 Đăng nhập https://github.com

    image.png

    Bước 2 Điền thông tin repository

    image.png

    Bước 3 Thông tin project đã được tạo

    image.png

    2.Pull-Push-Source Bước 1 Copy đường dẫn URL đã tạo

    image.png

    Bước 2 Dùng SmartGit để thực hiện pull source

    image.png

    image.png

    image.png

    image.png

    Bước 3 Tạo thử 1 file test.txt và pull lên

    image.png

    image.png

    image.png

    image.png

    image.png

    image.png

    3.Tạo Branch Bước 1 Tạo branch week1 từ main

    image.png

    image.png

    image.png

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan