Cở bản về Router trong Angular

    Xin chào tất cả các bạn, bài viết này mình xin chia sẻ một chút kiến thức mình tìm hiểu được về Router trong Angular, mong mọi người theo dõi.

1) Router trong Angular

 • Angular Router là module được tích hợp sâu vào Angular, giúp bạn dễ dàng tạo các route cho ứng dụng.
 • Thực hiện nhiệm vụ chính là chuyển trang, thay đổi một số thành phần mà không cần phải tải lại trang.

    1.1) Sử dụng Router trong Angular

 •     Để sử dụng Router trong Angular ta cần :

  • Tại index.html ta cần thêm <base href="/">
  • Cần có một khu vực khai báo directive: <router-outlet></router-outlet> nơi này là phần các nội dung cần thay đổi
  • Cần phải import RouterModule, Routes từ @angular/router
 •     Khai báo router root cho ứng dụng : RouterModule.forRoot(array_routes : Routes)

 •     Phần tử trong array_routes sẽ là một object bao gồm tối thiểu :

  •     path : Khai báo đường dẫn đến một component. VD: 'index', 'home' ...

   • Nếu khai báo path : '**' thì nếu không tìm thấy router thì sẽ load ra component tương ứng mà mình định nghĩa cho path này
  •     component : Khai báo component

    Ví dụ

 • Mình sẽ tạo ra một project mới và đồng thời sẽ tạo ra hai component có tên là HomeComponent, AboutComponent

    Đầu tiên ta vào file sau để tạo header và phần body (Phần này là phần các component được gọi ra tương ứng với router của nó)

    File app.component.html

<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
  <div class="container-fluid">
  <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
    <div class="navbar-header">
      <button
        type="button"
        class="navbar-toggle"
        data-toggle="collapse"
        data-target=".navbar-ex1-collapse"
      >
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
    </div>

    <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
    <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">
      <ul class="nav navbar-nav">
        <li class="active"><a href="/index">Home</a></li> <!-- Gọi đến HomeComponent -->
        <li><a href="/about">About</a></li> <!-- Gọi đến AboutComponent -->
      </ul>
    </div><!-- /.navbar-collapse -->
  </div>
</nav>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title"></h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <!-- Phần này là phần các component được gọi ra tương ứng với router của nó -->
          <router-outlet></router-outlet>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

    Tiếp theo ta vào file app.module.ts khai báo và định nghĩa phần router cho project

    File app.module.ts

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';

import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import { AppComponent } from './app.component';
import { HomeComponent } from './components/home/home.component';
import { AboutComponent } from './components/about/about.component';
import { NotFoundComponent } from './not-found/not-found.component';

const appRouter : Routes = [
  {
    path : 'index',
    component: HomeComponent
  },
  {
    path : 'about',
    component: AboutComponent
  },
  {
    // khi một router nào được gọi mà không có trong phần appRouter thì NotFoundComponent được gọi ra
    path : '**', 
    component: NotFoundComponent
  }
];

@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent,
    HomeComponent,
    AboutComponent,
    NotFoundComponent
  ],
  imports: [
    BrowserModule,
    AppRoutingModule,
    RouterModule.forRoot(appRouter)
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

    Giả sử bạn muốn tự động chuyển trang khi vào một router nào đó thì ta có thể khai báo như sau :

 • path : 'tên_router'
 • redirectTo: '/tên_router_khác'
 • pathMatch: 'full' => cho router biết làm thế nào để khớp một URL đến cường dẫn của router. sẽ xảy ra lỗi nếu không khai báo

    FIle app.module.ts

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';

import { AppRoutingModule } from './app-routing.module';
import { AppComponent } from './app.component';
import { HomeComponent } from './components/home/home.component';
import { AboutComponent } from './components/about/about.component';
import { NotFoundComponent } from './not-found/not-found.component';

const appRouter : Routes = [
  {
    // khi đường dẫn là '' thì nó sẽ được tự động gọi đến đường dẫn là '/index'
    path : '',
    redirectTo : '/index',
    pathMatch : 'full'
  },
  {
    path : 'index',
    component: HomeComponent
  },
  {
    path : 'about',
    component: AboutComponent
  },
  {
    path : '**',
    component: NotFoundComponent
  }
];

@NgModule({
  declarations: [
    AppComponent,
    HomeComponent,
    AboutComponent,
    NotFoundComponent
  ],
  imports: [
    BrowserModule,
    AppRoutingModule,
    RouterModule.forRoot(appRouter)
  ],
  providers: [],
  bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }

    Ở trên thì mình đang dùng href="/index" nên là khi mà click vào đó thì trang sẽ bị tải lại, để khác phục điều đó ta sẽ :

 • sử dụng [routerLink]="[/tên_router', params]" Vd : [routerLink]="[/home', 1]" => '/home/1

    Ví dụ

    ta vào file app.component.html thay href="/index bằng [routerLink]="['/index']" xem sao

    File app.component.html

........
    <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
    <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">
      <ul class="nav navbar-nav">
        <li class="active"><a [routerLink]="['/index']">Home</a></li>
        <li><a [routerLink]="['/about']">About</a></li>
      </ul>
    </div><!-- /.navbar-collapse -->
  </div>
</nav>
........

    Nếu bạn muốn thêm class active (hoặc thêm class_name khác) nếu router hiện tại trùng với router khai báo:

- `routerLinkActive='active'` (có thể thay thế active bằng một tên khác hoặc sử dụng nhiều class cùng một lúc 'active active1 active2')

    File app.component.html

........
 <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse">
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li routerLinkActive="active">
        <a [routerLink]="['/index']">Home</a>
      </li>
      <li routerLinkActive="active">
        <a [routerLink]="['/about']">About</a>
      </li>
    </ul>
</div>
........

    1.2) Chuyển trang bằng even binding Giả sử giờ mình sẽ không gọi trực tiếp đường dẫn ở các thẻ mà mình sẽ gọi nó thông qua một sự kiện nào đó

 • Cần import Router từ @angular/router
 • Sử dụng navigate : .navigate(['tên_router', param])
 • hoặc sử dụng ** navigateByUrl('tên_router')**

    Ví dụ

    Ở file app.component.html mình tạo ra thêm hai button và cho nó có sự kiện click

    File app.component.html

........

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
          <h3 class="panel-title"></h3>
        </div>
        <div class="panel-body">
          <!-- Phần này là phần các component được gọi ra tương ứng với router của nó -->
          <router-outlet></router-outlet>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<button type="button" class="btn btn-primary" (click)="navigate('index')">Home</button>
<button type="button" class="btn btn-success" (click)="navigate('about')">About</button>

    File app.component.ts

import { Component } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  title = 'Router';

  constructor(
    public routerService : Router
  ) {}

  navigate(url : string) {
    // this.routerService.navigate([url]);
    this.routerService.navigateByUrl(url);
  }
}

    1.3) lấy tham số trên router

 • Để lấy được tham số trên router ta sử dụng ActivateRoute từ @angular/router
 • Cú pháp: .snapshot.params['tên_param_khai_báo_trong_router'] Ví dụ: '/home/:id' => 'id'

    Ví dụ ở file app.module.ts mình khai báo thêm một router

    File app.module.ts

........
const appRouter : Routes = [
  {
    path: '',
    redirectTo: '/index',
    pathMatch: 'full'
  },
  {
    path: 'index',
    component: HomeComponent
  },
  {
    path: 'about',
    component: AboutComponent
  },
  {
    path: 'products/:id', // khai báo router này để lấy id từ trên router
    component: ProductDetailComponent
  },
  {
    path: '**',
    component: NotFoundComponent
  }
];
........

    Ở file product-detail.component.html mình sẽ hiển thị id mà mình lấy được

<h1>Param {{ id ? id : ''}}</h1>

    Ở file product-detail.component.ts mình sẽ lấy id từ trên router sau đó mình sẽ truyền qua cho product-detail.component.html để hiển thị lên

import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-product-detail',
  templateUrl: './product-detail.component.html',
  styleUrls: ['./product-detail.component.css']
})
export class ProductDetailComponent implements OnInit {
  public id : number = 0;

  constructor(
    public activatedRoute : ActivatedRoute
  ) { }

  ngOnInit(): void {
    this.id = this.activatedRoute.snapshot.params['id'];
  }
}

    Kết luận

    Trên đây là một chút kiến thức mà mình tìm hiểu được về Router trong Angular. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết của mình.

    Nguồn tham khảo

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan