Building a Blog Application with Nextjs (Reactjs), Sequelize, and Typescript

    

    Chào mọi người!

    Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Nextjs, Sequelize bằng Typescript để tạo ứng dụng blogs với một vài chức năng cơ bản như:

 • Admin Dasboard để quản lý Category, Post
 • Landing Page để hiển thị các Post được tạo từ Admin

Những thư viện chính

 • Nextjs là một framework được xây dựng trên nền tảng Nodejs, dùng để render các React Component từ phía máy chủ. Rất hữu ích cho việc SEO website của bạn
 • Reactjs là một thư việc Javascript. Nó cung cấp các giải pháp hữu ích cho lập trình front-end, cho phép bạn tạo các ứng dụng web động và tương tác một cách dễ dàng.
 • Sequelize là một ORM library, dùng để xây dựng các model trong cở sở dữ liệu cũng như việc tương tác với chúng

Yêu cầu hệ thống

 • Node.js 12.0 trở lên
 • MacOS, Windows (bao gồm WSL), và Linux cũng được hỗ trợ

Cài đặt

    Trước khi đọc tiếp, bạn hãy tải source code về trước. Mình đã set up đầy đủ những thứ cơ bản và sẽ giải thích ở phần tiếp theo.

    Sau khi tải về thì làm theo các bước bên dưới.

# cd to the root folder of project
npm i
npm run dev

Cấu trúc project

    

 1.     index.ts Đây là file tuỳ chỉnh server để khởi chạy ứng dụng của chúng ta. Mình dùng nó để start server, kết nối cơ sở dữ liệu và có thể tuỳ chỉnh thêm nhiều thứ nữa tuỳ vào mục đích dự án của bạn. Mặc định, Nextjs sẽ tự khởi chạy theo cách của nó nên bạn sẽ không thấy được file này. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tuỳ chỉnh file server tại đây https://nextjs.org/docs/advanced-features/custom-server

 2.     public folder. Thư mục này để chứa những file tĩnh như hình ảnh, fonts hoặc styles... Nextjs sẽ tự động nhận biết được thư mục này trong ứng dụng của bạn. Xem thêm tại https://nextjs.org/docs/basic-features/static-file-serving

 3.     server folder. Thư mục này sẽ chứa toàn bộ những định nghĩa về model bằng Sequelize cũng như các repository. Bạn có thẻ sử dụng chúng ở bất kỳ đây trong ứng dụng bởi vì Nextjs là một framework hỗn hợp. Ở phía server, bạn sử dụng chúng để tương tác với cơ sở dữ liệu. Còn ở phía Client side, bạn có thể dùng chúng để định nghĩa kiểu dữ liệu cho các React Component.

      Chú ý: file server/models/index.ts chứa thông tin kết nối tới cơ sở dữ liệu của bạn. Hãy lưu chúng vào .env file, Dùng dotenv package để load chúng vào biến môi trường process.env

    

 1.     src/pages folder. Trong Nextjs, mỗi React Component được đặt trong folder này sẽ sinh ra một route theo tên file đã tạo. VD:

  • src/pages/index.tsx sẽ render trang trang home với route là /
  • src/pages/admin/index.tsx sẽ render admin page với route là /admin
  • Ví dụ khác, Nếu bạn tạo src/pages/about.tsx thì người dùng có thể truy cập vào page /about

      Xem thêm tại https://nextjs.org/docs/basic-features/pages

 2.     src/pages/_app.tsx Đây là file quan trọng, Nextjs dùng nó đẻ khởi chạy các pages. Bạn có thể chỉnh sửa nó để cấu hình Layout hoặc đặt những Component luôn hiển thị cho toàn ứng dụng như Header hay Footer. Ví dụ bên dưới là cách chia Layout cho Admin và Landing page. Xem thêm tại đây

    

 1. Những folder khác bên trong /src folder cũng là những React Component sẽ được import để sử dụng bởi những Component bên trong thư mục pages

Các chức năng mẫu

 1. Quản lý Category và Post
 • Sau đây là ví dụ lấy danh sách categories

    

    Trang này (src/pages/admin/category.tsx) là giao diện quản lý Category trong Admin. Như bạn thấy, mình đã lấy data và render danh sách các Categories. Nextjs có cơ chế xử lý trước cho mỗi yêu cầu lên máy chủ nếu ta sử dụng getServerSideProps function trong các page Component. Và dĩ nhiên bạn có thể sử Sequelize tại đây để tương tác với database. Hàm này sẽ được gọi trên server trước khi render React Component đến client side

    

    Trong React Component, chúng ta nhận data này thông qua thuộc tính props

    

    Xem thêm cách sử dụng getServerSideProps function tại đây

 • Ví dụ tạo Category

    Để tạo Category, chúng ta cần tạo API. Trong Nextjs, chúng ta có thể định nghĩa API bằng cách tạo bất kỳ một module trong thư mục src/pages/api . Nextjs sẽ tự sinh ra route tự động theo tên file đã tạo

    Xem hình bên dưới, mình đã tạo một module là /pages/api/admin/category. Nextjs sẽ sinh ra API có route là "/api/admin/category"

    

    Bên trong React Component, chúng ta có thể gọi nó như đoạn code bên dưới

async function createCategory() {
  try {
   const res = await fetch("/api/admin/category", {
    method: "post",
    body: JSON.stringify(formData),
   });

   const data = await res.json();
   categories.push(data);

   setCategories([...categories]);
   setFormData({});
  } catch (e) {
   console.error(e);
  }
}

    

 1. Landing page

    Trong homepage /src/pages/index.tsx, mình cũng sử dụng getServerSideProps function để hiển thị toàn bộ các POST

    

    Code mẫu

import React from "react";

import { PostCard } from "@src/components/client/components/Blogs";
import { PostRepository } from "@server/repositories";
import { Post, User } from "@server/models";

interface PageProps {
 posts: Post[];
}

export async function getServerSideProps() {
 const posts = await PostRepository.findAllRaw({
  include: {
   model: User,
   required: true,
  },
 });

 return { props: { posts } };
}

export default function Home(props: PageProps) {
 const { posts } = props;

 return (
  <div className="container">
   <section className="post-feed">
    {posts.map((post) => (
     <PostCard key={post.id} post={post} />
    ))}
   </section>
  </div>
 );
}
 1. Landing page details

    Nextjs cũng hỗ trợ route động. Để tạo một trang với /posts/:slug route, mình chỉ cần tạo 1 Component bên trong thư mục pages như thế này src/pages/posts/[slug].tsx

    Trong hình bên dưới, mình đang hiển thị nội dung bài Post có slug là tamletam

    

    Bên trong code, mình vẫn sử dụng getServerSideProps function. Nhưng trong trường hợp này, Nextjs sẽ cung cấp cho chúng ta đối tượng query mà giá trị của nó là {slug: "tamletam"}. Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ sử dụng param này để tìm Post có slug là tamletam bằng Sequelize

import React from "react";
import { NextPageContext } from "next";

import { PostContent } from "@src/components/client/components/Blogs/PostContent";
import { PostRepository } from "@server/repositories";
import { Post } from "@server/models";

export async function getServerSideProps(nextPage: NextPageContext) {
 const slug = nextPage.query.slug as string;
 let post: Post;

 try {
  post = await PostRepository.findOneRaw({
   where: { slug },
  });

  return { props: { post } };
 } catch (e) {
  return {
   redirect: {
    permanent: false,
    destination: "/404",
   },
  };
 }
}

interface PageProps {
 post: Post;
}

export default function PostContentPage(props: PageProps) {
 return <PostContent post={props.post} />;
}

    Xem thêm cách sử dụng dynamic route tại https://nextjs.org/docs/routing/dynamic-routes

Một số lưu ý

 • Bạn có thể set up lại layout tuỳ thuộc vào thiết kế website của bạn bằng cách chỉnh sửa file src/pages/_app.tsx
 • Bạn có thể di chuyển thư mục server đến bất kỳ chổ nào trong app, miễn sao nó vẫn nằm trong thư mục gốc
 • Trong các ví dụ trên, thì mình chưa xác thực người dùng khi truy cập vào Admin Board. Tuy nhiên, bạn có thể làm điểu đó bằng cách xem bài viết này https://nextjs.org/docs/authentication

Enjoy!!

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan