Xây dựng game snake sử dụng HTML, JS
Tạo folder source code

Tạo folder cho game snake như sau:

/index.html

/js/game.js

/css/style.css

/image/

/mp3/

Demo  Link Github  

Tạo file Index.html
Tạo file style.css có nội dung trong thẻ <style>
Tạo file game.js
Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan
Mục lục
Tạo folder source code
Tạo file Index.html
Tạo file style.css có nội dung trong thẻ <style>
Tạo file game.js
File ảnh và âm thanh