Vẽ đồ thị trên máy tính: Các cách thể hiện thông tin

I. Ma trận kề (Adjacency Matrix)

    Giả sử G=(V,E)G=(V, E) là một đa đồ thị có số đỉnh là NN. Coi rằng các đỉnh được đánh số từ 11 tới NN. Khi đó, ta có thể biểu diễn đồ thị bằng một ma trận vuông adjadj kích thước N×NN\times N, trong đó:

 • adju,v=0,adj_{u, v}=0, nếu (u,v)E,uv(u, v) \notin E, u\ne v.
 • adju,v=x,adj_{u, v}=x, nếu (u,v)E,uv(u, v) \in E, u \ne vxx là số lượng cạnh nối giữa uuvv.
 • Đối với adju,uadj_{u, u} với u:1uN\forall u:1\le u \le N, có thể đặt giá trị tùy theo mục đích, thông thường nên đặt bằng 00.

    Cài đặt: Việc cài đặt cạnh sẽ thay đổi tùy vào đồ thị là có hướng hay vô hướng. Dưới đây sẽ trình bày cài đặt cho đồ thị vô hướng:

void enter_adjacency_matrix()
{
  cin >> N >> M; // Nhập số đỉnh và số cạnh của đồ thị.

  for (int i = 1; i <= M; ++i)
  {
    int u, v;
    cin >> u >> v;

    adj[u][v]++; // Tăng số cạnh giữa u và v.
    adj[v][u]++; // Nếu là đồ thị có hướng thì không có dòng này.
  }
}

    Ví dụ: Đồ thị G(V,E)G(V, E) dưới đây có 55 đỉnh, 66 cạnh:

    Ma trận kề của nó sẽ có dạng như sau:

    Ưu điểm của ma trận kề:

 • Đơn giản, dễ cài đặt.
 • Để kiểm tra hai đỉnh uuvv có kề nhau hay không, chỉ việc kiểm tra trong O(1)O(1) bằng phép so sánh au,v0a_{u, v} \ne 0.

    Nhược điểm của ma trận kề:

 • Luôn luôn tiêu tốn N2N^2 ô nhớ để lưu trữ ma trận kề, dù là trong trường hợp đồ thị ít cạnh hay nhiều cạnh.
 • Để xét một đỉnh uu kề với những đỉnh nào, buộc phải duyệt toàn bộ các đỉnh vv và kiểm tra điều kiện au,v0a_{u, v} \ne 0. Như vậy kể cả đỉnh uu không kề với đỉnh nào, chúng ta vẫn phải duyệt mất O(N)O(N) để biết được điều đó.

    Phù hợp khi nào: Trong các bài toán đồ thị có số lượng đỉnh ít (thường là không vượt quá 300300).

II. Danh sách cạnh (Edge List)

    Trong trường hợp biết trước đồ thị có NN đỉnh, MM cạnh, ta có thể biểu diễn đồ thị dưới dạng một danh sách lưu các cạnh (u,v)(u, v) của đồ thị đó (nếu là đồ thị có hướng thì mỗi cặp (u,v)(u, v) ứng với một cung uvu \rightarrow v). Vector hoặc mảng là một kiểu dữ liệu rất phù hợp để lưu trữ danh sách cạnh.

    Cài đặt:

vector < pair < int, int > > edge_list; // Danh sách cạnh.

void enter_edge_list()
{
  cin >> N >> M;

  for (int i = 1; i <= M; ++i)
  {
    int u, v;
    cin >> u >> v;

    edge_list.push_back({u, v});
  }
}

    Ví dụ: Đồ thị G(V,E)G(V, E) dưới đây 55 đỉnh, 66 cạnh theo thứ tự là: (1,3),(1,4),(3,4),(3,2),(5,3),(2,5)(1, 3), (1, 4), (3, 4), (3, 2), (5, 3), (2, 5):

    Danh sách cạnh của nó được biểu diễn bằng một vector \text{edge_list} như sau:

    Ưu điểm của danh sách cạnh:

 • Trong trường hợp đồ thị ít cạnh, cách biểu diễn này sẽ giúp tiết kiệm không gian lưu trữ.
 • Ở một số trường hợp đặc biệt, ta phải xét tất cả các cạnh trên đồ thị thì phương pháp cài đặt này giúp việc duyệt cạnh dễ dàng hơn trong O(M)O(M) (ví dụ giải thuật tìm cây khung nhỏ nhất Kruskal).

    Nhược điểm của danh sách cạnh: Trong trường hợp cần duyệt các đỉnh kề với một đỉnh uu, bắt buộc phải duyệt qua mọi cạnh, lọc ra các cạnh có chứa đỉnh uu và xét đỉnh còn lại. Điều này sẽ tốn thời gian nếu đồ thị có nhiều cạnh.

    Phù hợp khi nào: Trong các bài toán cần duyệt toàn bộ cạnh, tiêu biểu như trong giải thuật Kruskal.

III. Danh sách kề (Adjacency List)

    Để khắc phục nhược điểm của ma trận kề và danh sách cạnh, người ta sử dụng danh sách kề (cũng là cách thường xuyên sử dụng nhất trong các bài toán đồ thị). Trong cách biểu diễn này, với mỗi đỉnh u của đồ thị, ta sẽ tạo ra một dánh sách adjuadj_u là các đỉnh kề với nó. Việc cài đặt adjuadj_u có thể thực hiện dễ dàng với vector.

    Cài đặt:

vector < int > adj[maxn + 1]; // Danh sách kề, maxn là số đỉnh tối đa của đồ thị.

void enter_adjacency_list()
{
  cin >> N >> M; // Số đỉnh và số cạnh của đồ thị.

  for (int i = 1; i <= M; ++i)
  {
    int u, v;
    cin >> u >> v;

    adj[u].push_back(v); // Đưa v vào danh sách kề với u.
    adj[v].push_back(u); // Nếu là đồ thị có hướng thì không có dòng này.
  }
}

    Ví dụ: Đồ thị G(V,E)G(V, E) dưới đây gồm 55 đỉnh, 44 cạnh:

    Danh sách kề của nó có thể biểu diễn bằng một mảng adj[6]\text{adj}[6] gồm các vector (kích thước mảng là 66 do không có đỉnh số 00), mỗi vector adj[u]\text{adj}[u] lưu danh sách kề của đỉnh uu:

    Ưu điểm của danh sách kề:

 • Duyệt đỉnh kề và các cạnh của đồ thị rất nhanh.
 • Tiết kiệm không gian lưu trữ, do vector là kiểu dữ liệu với bộ nhớ động, sẽ chỉ tạo ra các ô nhớ tương ứng với số lượng đỉnh kề.

    Nhược điểm của danh sách kề: Khi cần kiểm tra (u,v)(u, v) có phải là một cạnh của đồ thị hay không thì bắt buộc phải duyệt toàn bộ danh sách kề của uu hoặc của vv.

    Phù hợp khi nào: Hầu hết trong mọi bài toán đồ thị đều nên sử dụng, chỉ trừ các bài toán cần duyệt toàn bộ cạnh của đồ thị.

IV. Tài liệu tham khảo

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan