Tạo một Google Chrome Extension với React

Extension cơ bản

    Bạn có thể tham khảo bài viết này của mình:

    Với việc extension được viết bằng JS, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng các thư viện hay framework JS để phát triển một extension cho mình. Trong bài viết này mình sẽ tạo một extension với ReactJS.

Khởi Tạo React App

    Mình sẽ sử dụng create-react-app CLI command:

npx create-react-app my-extension

    

Manifest.json

    Bước đầu thì mình sẽ sửa lại file manifest.json ở thư mục public, mình cũng sẽ sử dụng Manifest v3 luôn thử:

{
 "manifest_version": 3,
 "name": "Pull Requests Tracker",
 "description": "Pull Requests Tracker",
 "version": "1.0",
 "action": {
  "default_popup": "index.html",
  "default_title": "Open tracker"
 }
}

    default_popup để chỉ file file html mà mình dùng cho poup của extension. Sau khi sửa lại file manifest.json mình sẽ chạy yarn run build để chạy thử. Thư mục /build lúc này là folder chứa extension của chúng ta.

    Để thêm extension vào trình duyệt, thì mình tạo thêm một file .env để không bị lỗi CSP (tham khảo)

INLINE_RUNTIME_CHUNK=false

    Giờ thì mình có thể thêm vào trình duyệt

    

Popup

    Ở bước này thì mình chỉ code React thôi. Extension mình định tạo thì có chức năng hiển thị lại các pull mình đang có, giống như bookmark vậy, nhưng thêm tự động khi mình mở pull.

    

    Mình sẽ giải thích luồng hoạt động như sau:

 • Khi mình mở một pull request bất kỳ và có url dạng https://github.com/owner/repo/pull/xxx
 • Kiểm tra tên người tạo pull
 • Lấy thông tin pull
 • Kiểm tra và lưu vào store
 • Sau khi pull được merge thì xoá khỏi store vào ngày hôm sau

Craco

    Craco (Create react app configuration override) một packge giúp bạn chỉnh sửa config của create-react-app một cách dễ dàng. Mình sẽ cài đặt package này để config build cho các file script của extension.

yarn add @craco/craco

    Tạo file craco.config.js

module.exports = {
 webpack: {
  configure: (webpackConfig, {env, paths}) => {
   return {
    ...webpackConfig,
    entry: {
     main: [env === 'development' &&
          require.resolve('react-dev-utils/webpackHotDevClient'),paths.appIndexJs].filter(Boolean),
     background: './src/chrome/background.js',
     contentScript: './src/chrome/contentScript.js',
    },
    output: {
     ...webpackConfig.output,
     filename: '[name].js',
    },
    optimization: {
     ...webpackConfig.optimization,
     runtimeChunk: false,
    }
   }
  }
 }
}

    Giờ thì phải tạo thêm hai file src/chrome/background.jssrc/chrome/contentScript.js

Content Script

    File content script này mình sẽ để chạy mỗi khi vào github. Để sử dụng thì cần cập nhật thêm vào file Manifest.json

"content_scripts": [
  {
   "matches": ["https://github.com/*"],
   "js": ["contentScript.js"]
  }
 ],

    Ở file này mình sẽ check khi người dùng mở một pull request bất kỳ, và lấy dữ liệu mình cần rồi dùng chrome.runtime.sendMessage để gửi đến background script của extension. Thông tin mình cần thì nó dạng:

{
  title: 'Add unstable prefix in React.js instead of entry points',
  status: 'Open',
  pathname: '/facebook/react/pull/21722',
  updated_at: 22,
  nameActive: 'acdlite'
}

Background Script

    Đây là phần script mà nó sẽ chạy ngầm liên tục khi mình cài extension vào trình duyệt. Vì vậy nên mới có thể sử dụng để nhận thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần mở popup. Mình sẽ cập nhật thêm vào Manifest.json

"permissions": [
  "storage"
 ],
 ...
 "background": {
  "service_worker": "background.js"
 }

    Mình có thêm "permissions: ['storage']" vì ở đây mình sẽ cần chrome.storage để lưu thông tin pull.

Demo

    Đến bước này thì mình hoàn thành cơ bản được rồi

    

    Trong bài viết thì mình không muốn coppy phần code vào, bạn có thể tham khảo

    Source code: https://github.com/muoihai-com/pull-requests-tracker

    

    Blog

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan