Tạo layout cho list item sử dụng Flex với khoảng cách column-gap giống Grid và tương thích hoàn toàn với 20 dòng SCSS

    Là một dev Frontend, chắc hẳn ai cũng từng phải làm việc với 1 list. Đó có thể là 1 list sản phẩm, list ảnh, list item...

    Với 1 list item, để chia layout sao cho đều chúng ta có thể dùng nhiều cách, ví dụ dùng display: grid hoặc display: flex Điểm khác biệt lớn nhất giữa gridflex là với grid thì chúng ta có thể set khoảng cách giữa cách item rất dễ dàng so với flex

    Lấy ví dụ với 1 layout như sau Chúng ta có một list item gồm 4 item 1 hàng

.grid
 .grid__layout
  .grid__item Item 1
  .grid__item Item 2
  .grid__item Item 3
  .grid__item Item 4
  .grid__item Item 5
  .grid__item Item 6

    Với grid thì chúng ta chỉ cần set column-gap là các item sẽ tự động cách đều nhau Nhưng với flex thì chùng ta cần dùng đến margin để chia khoảng cách, cộng thêm với việc responsive sẽ rất khó khắn trong tính toán Chúng ta có thể giải quyết vẫn đề này bằng cách dùng CSS Variables

.grid {
 --itemPerRow: 4;
 --itemMargin: 16px;
 
 @media (max-width: 1399.98px) {
  --itemPerRow: 3;
  --itemMargin: 16px;
 }

 @media (max-width: 1199.98px) {
  --itemPerRow: 2;
  --itemMargin: 14px;
 }

 @media (max-width: 991.98px) {
  --itemPerRow: 1;
  --itemMargin: 12px;
 }
 
 &__layout {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  margin-right: calc(-1 * var(--itemMargin));
 }
 
 &__item {
  width: calc(100% / var(--itemPerRow) - var(--itemMargin));
  margin: 0 var(--itemMargin) var(--itemMargin) 0;
 }
}

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan