Sử dụng TracePoint trong ngôn ngữ lập trình Ruby để điều tra và gỡ lỗi

    Trong Ruby có một class có thể giúp bạn theo dõi một số hoạt động như gọi method, khai báo class, exception,... Và class đó là TracePoint. Nó khá hữu ích khi bạn muốn theo dõi và gọi một hàm cụ thể, bạn có thể xem hàm đó được gọi như thế nào, nó trả về gì.

Tạo một TracePoint

    Dưới đây là một ví dụ tạo một TracePoint để theo dõi các lần gọi hàm từ một method:

class Foo
 def bar
  yaa
  mod
 end

 def yaa
  mod
 end

 def mod
 end
end

trace = TracePoint.new(:call) do |tp|
 puts "#{tp.defined_class}##{tp.method_id}"
end

trace.enable
Foo.new.bar
trace.disable

# Foo#bar
# Foo#yaa
# Foo#mod
# Foo#mod

    Với event :call bạn có thể theo dõi được các lần Ruby gọi một method bất kỳ. Vì vậy bạn có thể ở trên ta có trace.enabletrace.disable để đảm bảo trace của chúng ta sẽ không theo chạy tất cả mọi lần mỗi lần có phương thức nào đó gọi, mà chỉ giới hạn trong một phạm vi nhất định.

Các sự kiện có thể theo dõi

    Bảng bên dưới liệt kê các sự kiện mà TracePoint hỗ trợ (Ruby 2.5.0):

Tên sự kiện Mô tả
line Chạy code trên một dòng mới
class Khi bắt đầu định nghĩa một Class hoặc Module
end Khi kết thúc định nghĩa một Class hoặc Module
call Gọi một hàm trong Ruby
return Trả về từ một hàm trong Ruby
c_call Gọi một hàm được viết bằng C
c_return Trả về từ một hàm được viết bằng C
raise Khi bắn ra một exception
b_call Bắt đầu một block
b_return Kết thúc một block
thread_begin Khi bắt đầu một thread
thread_end Khi kết thúc một thread
fiber_switch khi chuyển đổi ngữ cảnh

    Fiber là một class trong Ruby dùng tạo các đoạn code có thể dừng và tiếp tục.

Các phương thức có sẵn

    Bảng bên dưới liệt kê các phương thức mà TracePoint hỗ trợ (Ruby 2.5.0):

Tên phương thức Mô tả
binding Trả về đối tượng binding tạo ra kèm sự kiện
defined_class Trả về Class hoặc Module mà phương thức đang được gọi
disable Vô hiệu hoá TracePoint
enable Kích hoạt TracePoint
enabled? Kiểm tra trạng thái hoạt động của TracePoint
event Tên sự kiện đang xảy ra
inspect Trả về một chuỗi chứa trạng thái TracePoint
lineno Số dòng xảy ra sự kiện
method_id Tên phương thức được gọi
path Đường dẫn của file đang chạy
raised_exception Giá trị trả về từ Exception của sự kiện :raise
return_value Trả về giá trị từ các sự kiện :return, :c_return, :b_return
self Trả về đối tượng đã tạo ra sự kiện

Vẽ luồng gọi hàm với TracePoint

    Mình đã viết một gem để mô hình hoá một hàm trong ruby, với ví dụ ở đầu bài ta sẽ có:

    

    Ví dụ về hàm tính số Fibonacci:

    

    Code:

def fibonacci n
 return n if (0..1).include? n

 fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
end

Kết luận

    Hy vọng bài viết có thể giúp bạn hiểu rõ thêm về TracePoint trong Ruby.

    Gem mình đã viết

    https://github.com/muoihai-com/visual_call_html

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan