Sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu trong Ruby on Rails 6

1. Tự động chuyển đổi connection giữa primary và replica database

    Để sử dụng read-only database, bạn cần config middleware cho phần tự động chuyển đổi connection.

    Middleware tự động chuyển đổi connection cho phép ứng dụng của bạn chuyển đổi giữa primary và reploca database dựa trên các HTTP verb của request.

    Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn nhận được yêu cầu POST, PUT, DELETE hoặc PATCH, ứng dụng sẽ tự động ghi vào primary database. Và, đối với các yêu cầu như GET hoặc HEAD, ứng dụng sẽ đọc replica database.

    Để config middleware cho bộ chuyển đổi tự động; uncomment hoặc thêm dòng sau vào file config:

config.active_record.database_selector = { delay: 2.seconds }

    Với các request GET hoặc HEAD, rails sẽ chỉ connect đến primary database nếu request nằm trong khoảng thời gian tính từ request ghi cuối cùng; theo mặc định, nó sẽ là 2 giây. Ví dú: giây thứ 10 bạn nhận đc 1 request POST (request ghi), thì trong 2 giây tiếp theo, tất cả request đọc sẽ tự động được kết nối tới primary database, thay vì replica database. Bạn có quyền tự do thay đổi option delay dựa theo infra structure.

2. Kết nối thủ công với primary và replica dabase

    Để kết nối với primary hoặc replica database theo cách thủ công; rails cung cấp phương thức ActiveRecord :: Base.connected_to.

    Đôi khi, ứng dụng của bạn cần kết nối với primary hoặc replica database không phân biệt loại request. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể sử dụng phương thức connect_to do ActiveRecord cung cấp.

ActiveRecord::Base.connected_to(role: :writing) do
 Person.first
end

3. Horizontal sharding

    Horizontal sharding là việc bạn chia nhỏ database của mình để giảm số rows trên mỗi database server, nhưng duy trì cùng một schema trên các "sharding". Điều này thường được gọi là "multi-tenant" sharding.

    API hỗ trợ horizontal sharding trong Rails tương tự như API hỗ trợ multiple database.

production:
 primary:
  database: my_primary_database
  adapter: mysql
 primary_replica:
  database: my_primary_database
  adapter: mysql
  replica: true
 primary_shard_one:
  database: my_primary_shard_one
  adapter: mysql
 primary_shard_one_replica:
  database: my_primary_shard_one
  adapter: mysql
  replica: true

    Models được kết nối với API connect_to thông qua shard key:

class ApplicationRecord < ActiveRecord::Base
 self.abstract_class = true

 connects_to shards: {
  default: { writing: :primary, reading: :primary_replica },
  shard_one: { writing: :primary_shard_one, reading: :primary_shard_one_replica }
 }
end

    Sau đó, các models có thể hoán đổi kết nối theo cách thủ công thông qua API connect_to. Nếu sử dụng sharding, cả roleshard phải được truyền:

ActiveRecord::Base.connected_to(role: :writing, shard: :default) do
 @id = Person.create! # Creates a record in shard default
end

ActiveRecord::Base.connected_to(role: :writing, shard: :shard_one) do
 Person.find(@id) # Can't find record, doesn't exist because it was created
          # in the default shard
end

    API horizontal sharding cũng hỗ trợ replica database. Bạn có thể hoán đổi roleshard bằng API connect_to.

ActiveRecord::Base.connected_to(role: :reading, shard: :shard_one) do
 Person.first # Lookup record from read replica of shard one
end

    REFS: https://guides.rubyonrails.org/active_record_multiple_databases.html https://hackernoon.com/how-to-manage-multiple-databases-in-rails-6-ye6x3ypv

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan