Sử dụng ngôn ngữ Golang để tương tác với hệ thống Kubernetes (Phần 2)

Giới thiệu

    

    Link bài viết gốc trên blog của mình: https://ductn.info/controller-kubernetes-with-golang-2/

    Nối tiếp phần 1 mình thực hiện tiếp 1 tool cho cụm kubernetes sử dụng thư viện client-go.

    Ở phần trước, mình đã demo in ra list tên của các pods trong cụm kubernetes, trong phần này mình sẽ làm 1 tool giúp chúng có thể update phiên bản image đang được sử dụng trong deployment và deploy lại container theo image mới.

    Trông ứng dụng sẽ như thế này :3

    Kugo

    Link source code đây nha: https://github.com/ductnn/kugo

Start

    Vẫn giống như phần trước, để bắt đầu anh em cài đặt golang và set up cụm kubernetes, sau đó anh em có thể xem lại bước 1-2 ở phần 1 để khởi tạo tool nhé :3.

package main

import (
	"context"
	"flag"
	"fmt"
	"os"

	"k8s.io/apimachinery/pkg/api/errors"
	metav1 "k8s.io/apimachinery/pkg/apis/meta/v1"
	"k8s.io/client-go/kubernetes"
	"k8s.io/client-go/tools/clientcmd"
	"k8s.io/client-go/util/homedir"
)

// Kube config path
func GetKubeConfigPath() string {
	var kubeConfigPath string
	homeDir := homedir.HomeDir()

	if _, err := os.Stat(homeDir + "/.kube/config"); err == nil {
		kubeConfigPath = homeDir + "/.kube/config"
	} else {
		fmt.Println("Enter kubernetes config directory: ")
		fmt.Scanf("%s", kubeConfigPath)
	}

	return kubeConfigPath
}

func main() {
	// Set Kube config
	kubeConfigPath := GetKubeConfigPath()
	fmt.Println(kubeConfigPath)

	// Build configuration from config file
	config, err := clientcmd.BuildConfigFromFlags("", kubeConfigPath)
	if err != nil {
		panic(err)
	}

	// Create clientser
	clientset, err := kubernetes.NewForConfig(config)
	if err != nil {
		panic(err)
	}
}

    Mình sử dụng flag là package nổi tiếng của golang hỗ trợ chúng ta truyền vào các flagscommand. Ví dụ như demo ở bên trên mình truyền vào 3 flags sau khi build file main.go.

-deployment test-app
-app test-app
-image ductn4/green-rain:v2

    Chúng ta sẽ dùng flag để tạo những commad flags như ví dụ trên. Chúng ta có thể sử dụng os.Args[] từ os package. Đối với cli tool nhỏ thì dùng os.Args[] xong check. Còn không dùng flag sẽ tiện hơn. Ngoài ra, flag hỗ trợ luôn -h cho chúng ta để show ra ý nghĩa của flag trong command:

➜ kugo git:(master) ✗ ./main -h
/Users/ductn/.kube/config
Usage of ./main:
 -app string
  	application name (default "app")
 -deployment string
  	deployment name
 -image string
  	new image name

    OK!!! Bắt đầu tạo ra các flags:

deploymentName := flag.String("deployment", "", "deployment name")
imageName := flag.String("image", "", "new image name")
appName := flag.String("app", "app", "application name")

flag.Parse()

if *deploymentName == "" {
  fmt.Println("The deployment name must be specify.")
  os.Exit(0)
}
if *imageName == "" {
  fmt.Println("The new image name must be specify.")
  os.Exit(0)
}

    -deployment name:<string>: Tên của deployment đang chạy.

    -app name:<string>: Tên của ứng dụng đang chạy.

    -image name:<string>: Tên image mới cần deploy.

    Sau khi tạo xong flag, chúng ta khởi tạo deployment, phần này giống như khởi tạo pods trong phần trước:

// Create Deployment
deployment, err := clientset.AppsV1().Deployments("default").Get(context.TODO(), *deploymentName, metav1.GetOptions{})
if err != nil {
  panic(err)
}

    Tiếp theo, chúng ta thực hiện check để kiểm tra trạng thái của deployment xem có bị lỗi hoặc chưa deploy:

if errors.IsNotFound(err) {
  fmt.Printf("Deployment not found\n")
} else if statusError, isStatus := err.(*errors.StatusError); isStatus {
  fmt.Printf("Error getting deployment%v\n", statusError.ErrStatus.Message)
} else if err != nil {
  panic(err)
} else {
  // Next step ...
}

    Kiểm tra xong, chúng ta sẽ thực hiện thay thế image cũ thành image mới:

containers := &deployment.Spec.Template.Spec.Containers
found := false

for i := range *containers {
  c := *containers
  if c[i].Name == *appName {
    fmt.Println("Old Version Image: ", c[i].Image)
    fmt.Println("New Version Image: ", *imageName)
    c[i].Image = *imageName
    found = true
  }
}

    Cuối cùng, chúng ta sẽ update lại deployment theo phiên bản mới của image

_, err := clientset.AppsV1().Deployments("default").Update(context.TODO(), deployment, metav1.UpdateOptions{})
if err != nil {
  panic(err)
}

Demo

    Bước 1: Mình sẽ deploy 1 deployment cùng với service: NodePort, mình có tạo sẵn 1 file deploymentđây anh em có thể dùng luôn:

test git:(master) ✗ kubectl apply -f deployment.yml
service/app-service created
deployment.apps/test-app created
➜ test git:(master) ✗ kubectl get all
NAME              READY  STATUS  RESTARTS  AGE
pod/test-app-64d48d75c7-ctztl  1/1   Running  0     51s

NAME         TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)     AGE
service/app-service  NodePort  10.99.148.96  <none>    3000:32691/TCP  51s
service/kubernetes  ClusterIP  10.96.0.1   <none>    443/TCP     3m31s

NAME            READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
deployment.apps/test-app  1/1   1      1      51s

NAME                 DESIRED  CURRENT  READY  AGE
replicaset.apps/test-app-64d48d75c7  1     1     1    51s

    Mình sử dụng image: ductn4/green-rain:v1.0.1 để build 1 hiệu ứng nhỏ, anh em bật vô xem đẹp lắm :3

    Bước 2: Build đống code vừa viết nào :3, sau khi build xong sẽ sinh ra 1 file main

➜ kugo git:(master) ✗ go build main.go
➜ kugo git:(master)ls
README.md go.mod  go.sum  main   main.go  test

    Bước 3: Thực thi file main vừa tạo ra:

➜ kugo git:(master) ✗ ./main -deployment test-app -app test-app -image ductn4/green-rain:v2
/Users/ductn/.kube/config
Found deployment
Name deployment: test-app
Old Version Image: ductn4/green-rain:v1.0.1
New Version Image: ductn4/green-rain:v2

    Anh em thấy đã có thông báo thay đổi version của image, Check tý coi :3

➜ kugo git:(master) ✗ kubectl describe pods test-app-67c5b469d7-9k6lb
Name:     test-app-67c5b469d7-9k6lb
Namespace:  default
Priority:   0
Node:     minikube/192.168.49.2
Start Time:  Mon, 16 Aug 2021 23:58:39 +0700
Labels:    app=test-app
       pod-template-hash=67c5b469d7
Annotations: <none>
Status:    Running
IP:      172.17.0.4
IPs:
 IP:      172.17.0.4
Controlled By: ReplicaSet/test-app-67c5b469d7
Containers:
 test-app:
  Container ID:  docker://bd06a004dee744207fd955191ed1df2e204254b1a44a2e1f0cc8e7c9bef20a4d
  Image:     ductn4/green-rain:v2
  Image ID:    docker-pullable://ductn4/green-rain@sha256:31ec7424010c546d7cc028bf0355ec9dd58e4818e8cc3e266ff44a9ff7a3c109
  Port:      3000/TCP
  Host Port:   0/TCP
  State:     Running
   Started:   Mon, 16 Aug 2021 23:58:48 +0700
  Ready:     True
  ...

    Vậy là image đã được update và deploy thành công, anh em vô xem lại hiệu ứng nha, ver 2 nhìn xịn hơn ver 1 ở trên :3.

    Mình đã làm xong tiếp 1 cái tool nhỏ nữa, anh em nào còn có ý tưởng gì hay hay chia sẻ để có thể cùng làm nha :3

    Cảm ơn anh em đã đọc 😄😄😄.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan