Sử dụng Intervention Image để quản lý ảnh trên Laravel một cách dễ dàng

1 Mở đầu

    Để tạo chức năng quản lý ảnh trên Laravel, chúng ta sử dụng library Intervention Image. Dưới đây, tôi xin giới thiệu các sử dụng Library này.

2 Nội dung

2.1 Điều kiện tiền đề

    ・Base image(Height 42px Width123px Backgroud White). Kết hợp text và image đã upload.

    ・Image đã upload đã được resize để matching với base image

2.2 Chuẩn bị mẫu

    ・Kết hợp text vào chiều dọc

    ・Kết hợp text vào chiều ngang

    ・Chỉ kết hợp text

    

Chuẩn bị

    Trước tiên chúng ta sẽ instal library Intervention Image

    Command :

  composer require intervention/image

    ※ Nếu Laravel version 5.4 trở xuống, sẽ không có Package Auto-Discovery, vì vậy chúng ta phải instal package bằng tay tại config/app.php

    Khi thêm setting vào app.php↓

'providers' => [
  Intervention\Image\ImageServiceProvider::class
]
'aliases' => [
  'Image' => Intervention\Image\Facades\Image::class
]

    ※Symbolic link đã được gắn sẵn

2 Code

    Ngay lập tức có thể sử dụng library : Intervention Image

    Xử lý cần thiết :

    1.Định nghĩa giá trị tọa độ của Logo・Text và Size

    2.Load base image

    3.Tạo tham số resize image và text

    4.Chỉ kết hợp text

    5.Kết hợp Text image theo chiều ngang. dọc

    6.Xử lý theo yêu cầu từ phía Client

    Việc xử lý ảnh sẽ xử lý tại : ImageDomain để ngăn việc controller bị cồng kềnh

2.1 Định nghĩa giá trị tọa độ của Logo・Text và Size

    Trước tiên định nghĩa const để cho tọa độ, size phù hợp với Base image(Height 42px Width123px Backgroud White)

  
 //Tọa độ của Logo・Text
  
  const COORDINATES = [
    'logoCenterX' => 0,
    'logoCenterY' => 5,
    'logoLeftX' => 5,
    'logoLeftY' => 0,
    'textCenterX' => 61,
    'textCenterY' => 37,
    'textLeftX' => 77,
    'textLeftY' => 21,
    'textOnlyX' => 61,
    'textOnlyY' => 21,
  ];

  //Định nghĩa size logo sẽ thực hiện resize
  const RESIZE_LOGO_SIZE = [
    'widthLeft' => 27,
    'heightLeft' => 27,
    'widthCenter' => 37,
    'heightCenter' => 15,
  ];

2.2 Load base image

    Save base image tại path xác định rồi sau đó chỉ việc, load call nó ra thôi nhé ! Đối với library Intervention Image, Có thể load image bằng hàm Image::make(***); Make - Intervention Image : Hỗ trợ rất nhiều định dạng

  public static function common(): array
  {
    //Gọi Image default (White background)
    $whiteBackground = storage_path('app/public/sample/default.png');
    $default = Image::make($whiteBackground);
    //Định nghĩa path sẽ save image 
    $save_path = storage_path('app/public/sample/image.png');

    return [$default, $save_path];
  }

2.3 Tạo tham số resize image và text

    Do sau này sẽ sử dụng lại nhiều lần, tại đây chúng ta sẽ tạo tham số resize

ImageDomain.php
  public static function resizedLogoText($request): array
  {
    //Resize logo image phía client đã upload
    $upload_image = $request->file('sample_image');
    $logoImage = Image::make($upload_image);
    //Thêm logo và Company name đã resize vào base image 
    $uploadClientName = $request->input('sample_text');

    return [$logoImage, $uploadClientName];
  }

2.4 Trường hợp chỉ kết hợp text

    Quá trình xử lý kết hợp sẽ thực hiện từ bước này. Về text, sẽ tùy thuộc vào số lượng ký tự để thay đổi fontsize .

    Tham số trong Intervention Image: file( )・・・Quyết định font sẽ sử dụng. Trong bài viết sử dụng font NotoSansJPを使用 size( )・・・Chỉ định fontsize align( )・・・Chỉ định căn chỉnh theo chiều ngang. Có 3 param : left, center, right valign( )・・・Chỉ định căn chỉnh theo chiều dọc。Có 3 param : top, middle, bottom save( )・・・Save

  public static function onlyText($request)
  {
    [$default, $save_path] = self::common($request);

    $uploadClientName = $request->input('only_text');
    $lengthText = mb_strlen($uploadClientName, "UTF-8");
    $size = floor(100 / $lengthText);
    if ($size < 8){
      $size = 8;
    }elseif ($size > 25){
      $size = 25;
    }
    $onlyText = $default->text($uploadClientName, self::COORDINATES['textOnlyX'], self::COORDINATES['textOnlyY'], function($font) use($size){
      $font->file(base_path('public/font/NotoSansJP-Black.otf'));
      $font->size($size);
      $font->color('#333333');
      $font->align('center');
      $font->valign('middle');
    });
    $imageData = $onlyText->save($save_path);

    return $imageData;
  }

2.5 Kết hợp Text image theo chiều ngang, dọc

    Cách xử lý không khác nhiều so với pattern số 2.4. Sử dụng các hàm đã khai báo ở trên để thực hiện xử lý resize, kết hợp image + text

    Các hàm trong Intervention Image sẽ được sử dụng : resize( )・・・Resize image. Resize(Width, Height) insert( )・・・Insert image. Insert(Image muốn chèn, vị trí, trục ngang, trục dọc)

  public static function imageVertical($request)
  {
    list($default, $save_path) = self::common();
    list($logoImage, $uploadClientName) = self::resizedLogoText($request);

    //Resize image đã chọn
    $resizedCenter = $logoImage->resize(self::RESIZE_LOGO_SIZE['widthCenter'], self::RESIZE_LOGO_SIZE['heightCenter']);
    //Kết hợp image đã resize trên whitebackground
    $vertical = $default->insert($resizedCenter, 'top', self::COORDINATES['logoCenterX'], self::COORDINATES['logoCenterY']);
    $vertical->text($uploadClientName, self::COORDINATES['textCenterX'], self::COORDINATES['textCenterY'], function($font) {
      $font->file(storage_path('app/public/font/NotoSansJP-Black.otf'));
      $font->size(8);
      $font->color('#333333');
      $font->align('center');
      $font->valign('bottom');
    });
    $imageData = $vertical->save($save_path);

    return $imageData;
  }

2.6 Phân chia xử lý

    Lần này, về xử lý hiển thị không được ghi trong bài viết, chúng ta có thể phán đoán và xử lý theo request được gửi lên từ phía Client.

  public function update(Request $request)
  {
     if ($request->filled('only_text') === true) {
      $imageData = ImageDomain::onlyText($request);
    } else {
      if ($request->boolean('image') === true) {
        $imageData = ImageDomain::imageVertical($request);
      } else {
        $imageData = ImageDomain::imageSide($request);
      }
    }

    Nguồn : https://qiita.com/lvn-nishimura/items/9e5f9f731b89c9a03928

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan