Solving the N+1 problem in infinite parent-child relationship using Eager Loading

Vấn đề

    Trong khi phát triển ứng dụng, chắc hẳn các bạn đã gặp phải trường hợp đệ quy cha-con trong khi phát triển các dự án, ví dụ như cây thư mục như sau:

id name parent_id
1 A null
2 B 1
3 C 1
... ... ...

    Trong bài viết này mình sẽ lấy ví dụ về QuestionFolder, thư cây thư mục chứa câu hỏi của hệ thống trắc nghiệm. Thông thường chúng ta sẽ tạo 2 relationship ở Model như sau:

// Model QuestionFolder.php
public function childs()
{
  return $this->hasMany('App\Models\QuestionFolder', 'parent_id', 'id');
}

public function parent()
{
  return $this->belongsTo('App\Models\QuestionFolder', 'parent_id', 'id');
}

    Vậy khi chúng ta cần lấy ra Collection tất cả các thư mục con (và cả thư mục con của thư mục con nữa) của một thư mục nào đó:

// Model QuestionFolder.php
public function allChildFolders()
{
  $child_folders = [$this];
  $folders = [$this];
  while(count($folders) > 0) {
    $nextFolders = [];
    foreach ($folders as $folder) {
      $child_folders = array_merge($child_folders, $folder->childs->all());
      $nextFolders = array_merge($nextFolders, $folder->childs->all());
    }
    $folders = $nextFolders;
  }

  return new Collection($child_folders);
}

    Bây giờ chạy xem kết quả nào:

// Route web.php
Route::get('test-recursive', function() {
  dump(\App\Models\QuestionFolder::findOrFail(27)->all_child_folders);
});

    

    Mọi thứ vẫn cứ ok, bạn vẫn có được kết quả mong muốn. Nhưng tận 101 lượt truy vấn, quá nhiều query. Trong một ứng dụng có vài chục thư mục thì có vẻ ổn, tuy nhiên nếu số lượng thư mục lên đến hàng ngàn, hay chục ngàn, Laravel sẽ phải truy vấn hàng chục ngàn lần, và CSDL của bạn sẽ như cái mềm rách ☹

Recursive Relationship & Eager Loading

    Trong Laravel có một chức năng rất tiện lợi để giải quyết những trường hợp N+1 query đó chính là Eager Loading.

    Nhưng ở trường hợp này, chúng ta không biết cây thư mục này sâu bao nhiêu để có thể gọi phương thức with(). Vì vậy chúng ta sẽ bổ sung vào một quan hệ là allChilds:

// Model Folder.php
public function allChilds()
{
  return $this->childs()->with('allChilds');
}

    Và sửa hàm allChildFolders() lại một xíu:

public function allChildFolders()
{
  $child_folders = [$this];
  $folders = [$this];
  while(count($folders) > 0) {
    $nextFolders = [];
    foreach ($folders as $folder) {
      $child_folders = array_merge($child_folders, $folder->allChilds->all());
      $nextFolders = array_merge($nextFolders, $folder->allChilds->all());
    }
    $folders = $nextFolders;
  }

  return new Collection($child_folders);
}

    Ta tạo thêm một route khác để test xem nào

// Route web.php
Route::get('test-recursive', function() {
  dump(\App\Models\QuestionFolder::findOrFail(27)->allChildFolders);
});

    Và đây là kết quả:

    Awesome! Đây là bài viết đầu tiên trên Viblo, hy vọng là các bạn thích bài viết này, happy coding 🥰 Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết Làm thế nào để tối ưu hoá khi cần lấy bài viết mới nhất, hay bình luận mới nhất bằng cách sử dụng Subquery trên Laravel nhé

    Xem thêm các bài viết của tác giả tại blog Heliotech

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan