Những thư viện Gems tốt nhất để xác thực dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Ruby

1. Introduce

 • Để thực hiện validate ở server, Rails cung cấp sẵn rất nhiều validation helper.
 • Bên cạnh đó Rails cũng cho phép custom validator để tạo các validator phù hơp với business logic của dự án
 • Hoặc sử dụng các gem có sẵn trên rubygem phù hợp với dự án mà không cần viết lại.

2. Email

a. Introduce

 • Validate email là 1 validator cơ bản được sử dụng trong nhiều dự án khác nhau.
 • Thậm chí còn được sử dụng làm ví dụ cho phần custom validator trên guide của ruby on rails
  class EmailValidator < ActiveModel::EachValidator
   def validate_each(record, attribute, value)
    unless value =~ /\A([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})\z/i
     record.errors.add attribute, (options[:message] || "is not an email")
    end
   end
  end
  
  class Person < ApplicationRecord
   validates :email, presence: true, email: true
  end
  
 • Đối với gem thì chúng ta có thể sử dụng gem email_validator

b. Install

 • Thêm gem email_validator vào Gemfile
  # Gemfile 
  gem 'email_validator'
  
 • Sử dụng email validator trong model
  # app/model/user.rb
  class User < ApplicationRecord
   validates :email, email: true
  end
  
 • Check lại trên rails console
  user = User.create email: "le.tan.thanh"
  user.valid? # false
  
  user = User.create email: "le.tan.thanh@sun-asterisk.com"
  user.valid? # true
  

c. Advance options:

 • Gem email_validator cũng cung cấp thêm các option khác phục vụ cho việc validate
 • Option domain: chỉ các email có domain đúng với domain được khai báo mới pass được validation
  # app/model/user.rb
  class User < ApplicationRecord
   validates :email, email: { domain: "sun-asterisk.com" }
  end
  
  user = User.create email: "le.tan.thanh@gmail.com"
  user.valid? # true
  
  user = User.create email: "le.tan.thanh@sun-asterisk.com"
  user.valid? # true
  
 • Ngoài ra còn có 1 số option khác là allow_nil, require_fqdn, mode

3. Url

a. Introduce

 • Bên cạnh email thì url cũng là 1 validator được sử dụng trong nhiều dự án khác nhau.
 • Đối với gem thì chúng ta có thể sử dụng gem validates_url

b. Install

 • Thêm gem validate_url vào Gemfile
  # Gemfile 
  gem 'validate_url'
  
 • Sử dụng email validator trong model
  # app/model/user.rb
  class User < ApplicationRecord
   validates :homepage, url: true
  end
  
 • Check lại trên rails console
  user = User.create homepage: "home-page"
  user.valid? # false
  
  user = User.create homepage: "http://localhost:3000/home-page"
  user.valid? # true
  

c. Advance options:

 • Gem validate_url cũng cung cấp thêm các option khác phục vụ cho việc validate
 • Option no_local: chỉ các email có không có domain là localhost mới pass được validation
  # app/model/user.rb
  class User < ApplicationRecord
   validates :homepage, url: { no_local: true }
  end
  
  user = User.create homepage: "http://localhost:3000/home-page"
  user.valid? # false
  
  user = User.create homepage: "http://example.com/home-page"
  user.valid? # true
  
 • Ngoài ra còn có 1 số option khác là allow_nil, allow_blank, schemes, public_suffix

4. Datetime

a. Introduce

b. Install

 • Thêm gem validates_timeliness vào Gemfile
  # Gemfile 
  gem 'validates_timeliness'
  
 • Generate các file config cần thiết
  rails generate validates_timeliness:install
  
 • Sử dụng email validator trong model
  # app/model/user.rb
  class User < ApplicationRecord
   validates :date_of_birth, timeliness: { on_or_before: lambda { 18.years.ago } }
  end
  
 • Check lại trên rails console
  user = User.create date_of_birth: Time.zone.now
  user.valid? # false
  
  user = User.create date_of_birth: 18.years.ago
  user.valid? # true
  

c. Advance options:

 • Gem validates_timeliness cũng cung cấp thêm các option khác phục vụ cho việc validate
 • Option no_local: chỉ các email có không có domain là localhost mới pass được validation
  # app/model/user.rb
  class User < ApplicationRecord
   validates :homepage, url: { no_local: true }
  end
  
  user = User.create homepage: "http://localhost:3000/home-page"
  user.valid? # false
  
  user = User.create homepage: "http://example.com/home-page"
  user.valid? # true
  
 • Ngoài ra còn có 1 số option khác là is_at, before, after, on_or_after, type

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan