Methods in Ruby meta-programming
 • Metaprogramming có thể hiểu là dùng code để viết code 1 cách dynamic hơn, code sẽ được sinh ra lúc runtime.
 • Ruby sử dụng 1 số method để thực hiện metaprogramming, chúng ta sẽ tìm hiểu những method đó trong bài viết này

1. eval

 • eval sẽ thực thi đoạn code được truyền vào hàm dưới dạng string
  puts eval("7 * 6") # 42
  
  eval("def sum(a, b); a + b; end")
  puts sum(1, 2) # 3
  

2. instance_eval

 • instance_eval dùng để khai báo thêm class method cho class
  String.instance_eval do
   def some_class_method
    puts "some_class_method is called"
   end
  end
  
  String.some_class_method # some_class_method is called
  

3. class_eval

 • class_eval dùng để khai báo thêm instance method cho class
  String.class_eval do
   def some_instance_method
    puts self.upcase
   end
  end
  
  "Hello world".some_instance_method # HELLO WORLD
  

4. define_method

 • define_method được dùng để định nghĩa method của 1 class
 • Trong trường hợp 1 class có nhiều method có xử lý tương tự nhau, chỉ khác nhau ở tên hoặc 1 số chi tiết nhỏ khác, define method được sử dụng để giữ cho code được DRY hơn.
  class Developer
   ROLES = [:front_end, :back_end, :dev_ops]
   SKILLS = {
    front_end: ["HTML", "CSS", "JavaScript"],
    back_end: ["Ruby", "MySQL", "Rails"]
   }
  
   ROLES.each do |role|
    define_method "#{role}_developer" do
     puts "Learning #{SKILLS[role].join(', ')}"
    end
   end
  end
  
  Developer.new.front_end_developer
  

5. method_missing

 • method_missing là method được gọi khi gọi đến 1 method chưa được define
 • Khi method_missing của class chưa được defind, method_missing của class cha (class Object) sẽ được gọi và raise lỗi NoMethodError
  3.0.0 :001 > "hello world".demo
  Traceback (most recent call last):
      4: from /home/le.tan.thanh/.rvm/rubies/ruby-3.0.0/bin/irb:23:in `<main>'
      3: from /home/le.tan.thanh/.rvm/rubies/ruby-3.0.0/bin/irb:23:in `load'
      2: from /home/le.tan.thanh/.rvm/rubies/ruby-3.0.0/lib/ruby/gems/3.0.0/gems/irb-1.3.0/exe/irb:11:in `<top (required)>'
      1: from (irb):1:in `<main>'
  NoMethodError (undefined method `demo' for "hello world":String)
  
 • Bạn có thể định nghĩa method_missing cho class như sau
  String.class_eval do
   def method_missing method, *args, &block
    puts "Method #{method} is called with #{args} "
   end
  end
  
  "hello world".demo(1, 2, 3) # Method demo is called with [1, 2, 3]
  

6. remove_method:

 • remove_method được dùng để remove method ra khỏi class
 • Method đã được remove sẽ raise lỗi NoMethodError khi được gọi
  puts "hello world".upcase
  String.remove_method(:upcase)
  puts "hello world".upcase
  # undefined method `upcase' for "hello world":String (NoMethodError)
  # Did you mean? upcase!
  

7. class_variable_set

 • class_variable_set được dùng để gán giá trị cho class variable của 1 class nào đó
  class Foo
   @@value = 100
  
   def foo
     puts @@value
   end
  end
  
  Foo.new.foo # 100
  Foo.class_variable_set("@@value", 101)
  Foo.new.foo # 101
  

8. class_variable_get

 • class_variable_get được dùng để lấy giá trị của class variable của 1 class nào đó
  class Bar
   @@value = 100
  end
  
  puts Bar.class_variable_get("@@value") # 100
  

9. class_variables

 • class_variables được dùng để lấy ra tất cả các class variable của 1 class nào đó
  class FooBar
   @@foo = 100
   @@bar = 100
  end
  
  puts FooBar.class_variables # ["@@foo", "@@bar"]
  

10. instance_variable_set

 • instance_variable_set được dùng để gán giá trị cho instance variable của 1 instance nào đó
  class Foo
   def initialize
    @value = 10
   end
  
   def value
    @value
   end
  end
  
  foo = Foo.new
  puts foo.value # 10
  foo.instance_variable_set("@value", 100)
  puts foo.value # 100
  

11. instance_variable_get

 • instance_variable_get được dùng để lấy giá trị của instance variable của 1 instance nào đó
  class Foo
   def initialize
    @value = 10
   end
  end
  
  foo = Foo.new
  puts foo.instance_variable_get("@value") # 10
  

12. class_variables

 • instance_variables được dùng để lấy ra tất cả các instance variable của 1 instance nào đó
  class FooBar
   def initialize
    @foo = 100
    @bar = 100
   end
  end
  
  puts FooBar.new.instance_variables # ["@foo", "@bar"]
  

13. const_set

 • const_set được dùng để gán giá trị cho constant variable của 1 class nào đó
  class Foo
   VALUE = 10
  end
  
  puts Foo::VALUE # 10
  Foo.const_set("VALUE", 100)
  puts Foo::VALUE # 100
  

14. const_get

 • const_get được dùng để lấy giá trị của constant variable của 1 class nào đó
  class Bar
   VALUE = 10
  end
  
  puts Bar.const_get("VALUE") # 10
  

15. constants

 •     constants được dùng để lấy tất cả các constants có trong class

  class FooBar
   FOO = 10
   BAR = 100
  end
  
  puts Foo.constants # ["FOO", "BAR"]
  
 •     Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn meta-programming thực sự là gì và cách sử dụng những method trên trong meta-programming (seeyou)

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan