IoC Container in PHP (Part 4) - Abstract to Concrete Resolution và Dependency Resolution

    Trong bài viết này, chúng ta sẽ thực hiện implement 2 tính năng mới cho container:

 1.     Abstract to concrete resolution

      Đây là khả năng của container cho phép ta bind một interface vào một implementation, rồi dùng interface để tạo ra các instance.

 2.     Dependency resolution

      Đây là khả năng dựa vào type-hintconstructor và tạo ra các instances tương ứng sau đó inject vào constructor (đây chính là công dụng hỗ trợ dependency injection trong truyền thuyết của container).

1. Abstract to concrete resolution

1.1. Write test first (and see it failed):

public function testAbstractToConcreteResolution()
{
  $container = new Container;
  $container->bind(IContainerContractStub::class, ContainerImplementationStub::class);
  $instance = $container->make(IContainerContractStub::class);
  $this->assertInstanceOf(ContainerImplementationStub::class, $instance);
}

interface IContainerContractStub
{
  //
}

class ContainerImplementationStub implements IContainerContractStub
{
  //
}

    Trong test case này, chúng ta tập trung vào khả năng bind một interface vào một class của container. Rồi khi ta yêu cầu container tạo cho ta một instance của interface đó, container sẽ dựa vào giá trị bind này, để tạo ra instance tương ứng.

1.2. Implementation

    Để thực hiện tính năng này, ta chỉ cần sự trợ giúp của ReflectionClass.

    Đoạn code magic là đây :

$reflector = new ReflectionClass($concrete);
$instance = $reflector->newInstanceArgs();

    Ở đây, $concrete là một string chứa tên của class. $instance được tạo ra bằng method newInstanceArgs()

    Chúng ta sẽ chỉ cần phải tập trung vào method build từ ví dụ trước, để code có thể pass được test case.

public function build($concrete)
{
  if ($concrete instanceof Closure) {
    return $concrete($this);
  }
  $reflector = new ReflectionClass($concrete);
  return $reflector->newInstanceArgs();
}

    Trong đoạn code trên, có thể thấy trước đó chúng ta đã có handle tính năng Closure Resolution. Nếu như $concrete không phải là instance của Closure, ta sẽ mặc định xem nó là class, và tiến hành tạo $instance từ class đó.

2. Dependency resolution

2.1. Write test first (and see it failed):

public function testDependencyResolution()
{
  $container = new Container;
  $container->bind(IContainerContractStub::class, ContainerImplementationStub::class);
  $class = $container->make(ContainerDependentStub::class);
  $this->assertInstanceOf(ContainerImplementationStub::class, $class->impl);
}
  
interface IContainerContractStub
{
  //
}

class ContainerImplementationStub implements IContainerContractStub
{
  //
}

class ContainerDependentStub
{
  public $impl;

  public function __construct(IContainerContractStub $impl)
  {
    $this->impl = $impl;
  }
}

2.2. Implementation

    Để thực hiện được tính năng xử lý type-hint ở constructor này, chúng ta cần đầu tiên lấy cái constructor ra đã, sử dụng hàm getConstructor().

$constructor = $reflector->getConstructor();

    Tiếp theo, từ $contructor (cái constructor này là là một ReflectionMethod , ta sẽ lấy ra danh sách parameters sử dụng hàm getParameters().

$dependencies = $constructor->getParameters();

    Ở đây ta sẽ đổi tên một xíu, do tính năng ta đang nói là dependency injection, và mỗi một parameter được xem như một dependency của class.

    Tiếp theo, ta sẽ sử dụng hàm getType() để lấy ra type của dependency. Rồi từ type này, ta sẽ lấy ra name bằng hàm getName(). Đây chính là cái tính năng type-hint huyền thoại. Nếu parameter không có type, thì nó sẽ là null.

$type = $dependency->getType();
$className = $type->getName();

    Cái $className mà chúng ta nhận được, sẽ có thể là interface mà cũng có thể là concrete class. Nhưng tới đây, mọi việc cứ để container hiện tại của chúng ta lo.

    Đây là đoạn code đầy đủ:

public function build($concrete)
{
  if ($concrete instanceof Closure) {
    return $concrete($this);
  }

  $reflector = new ReflectionClass($concrete);

  $constructor = $reflector->getConstructor();

  if(is_null($constructor)) {
    return new $concrete;
  }

  $dependencies = $constructor->getParameters();

  $instances = $this->resolveDependencies($dependencies);

  return $reflector->newInstanceArgs();
}

protected function resolveDependencies(array $dependencies)
{
  $results = [];

  foreach ($dependencies as $dependency) {
    $result = $this->resolveClass($dependency);
    $results[] = $result;
  }

  return $results;
}

protected function resolveClass(ReflectionParameter $dependency)
{
  $type = $dependency->getType();
  $className = $type->getName();
  return $this->make($className);
}

3. Singleton Resolution

    ...to be continue

    Code: https://github.com/tunt-1890/phpioccontainer

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan