Cách sử dụng Destructuring trong JavaScript

Destructuring Javascript là gì?

    Destructuring là một cú pháp cho phép bạn gán các thuộc tính của một Object hoặc một Array. Điều này có thể làm giảm đáng kể các dòng mã cần thiết để thao tác dữ liệu trong các cấu trúc này. Có hai loại Destructuring: Destructuring Objects và Destructuring Arrays.

    Dưới đây là một số ví dụ với Destructuring

    Ví dụ 1:

var a, b;
[a, b] = [1, 2]
console.log(a, b); //1 2

//or 

const [a, b] = [1, 2]
console.log(a, b); //1 2

    Trong dòng 1, chúng ta có 2 biến a và b trong array. Trong dòng tiếp theo, chúng ta thiết lập chúng và set chúng bằng với một arrays tương ứng. Trong các dòng tiếp theo, chúng tôi in các giá trị của a & b và chúng tôi nhận được 1 và 1 tương ứng là các phần tử trong mảng phía bên phải. Đó chính là Destructuring javascript. Nó thật là vi diệu phải không, chưa đâu đó chỉ là một ví dụ đơn giản để giúp bạn hiểu trước tạm thời thôi. Tiếp tục ta xem xét thêm một ví dụ nữa.

    Ví dụ 2:

const [a, b, c] = [1, 2, 3, 4, 5]
console.log(a, b, c); // 1, 2, 3

const [a, b, ...c] = [1, 2, 3, 4, 5]
console.log(a, b, c) ; //1, 2, [3, 4, 5]

    Ở trường hợp thứ nhất chúng ta cũng hiểu như ví dụ 1, các giá trị a, b, c tương ứng với những giá trị của array bên phía bên phải. Nhưng đối với ...c thì nó sẽ tương ứng với những giá trị còn lại tương ứng với kiểu của root (arrays). Hay trong ngôn ngữ javascript thì ...c chính là rest params hay rest es6.

    Ngoài ra destructure params object cũng tương tư như arrays, chúng ta đi xem một ví dụ về việc sử dụng destructure trong object.

    Ví dụ 3:

const {a, b} = {a: 1, b: 2};
console.log(a, b);// 1, 2

// add c 

const {a, b, c} = {a: 1, b: 2, c: () => 3}
console.log(a, b, c)// 1, 2, () => 3

// add ...c

const {a, b, ...c} = {a: 1, b: 2, c: () => 3, d: 4}
console.log(a, b, c)// 1, 2, { c: () => 3, d: 4}

    Việc sử dụng destructuring trong object cùng giống như array trong ví dụ đâu tiên, và sử dụng rest operator cũng có thể được dùng cùng với như ví dụ 1.

    Nhìn vào cách sử dụng destructuring qua hai ví dụ trên thì nhiều bạn vẫn chưa cảm được lợi ích của việc sử destructuring trong cách viết code đúng không? Tiếp theo, chúng ta sẽ xem nó giải quyết được những gì, và vì sao các nhà phát triền lại làm như thế.

Destructuring là gì? Vì sao phải dùng?

    1 - Variable assignment

    Hầu hết chúng ta đã làm việc với rest api khi return về một array hay object thì khi sử dụng destructuring lúc này thì quả là hiệu quả

    Ví dụ 4:

    Ví dụ nếu chúng ta có response từ rest api. Chúng ta có thể gán ngay các biến và sử dụng.

const res = [1, 2, 3, 4,] ;//res.response();
const [a, b, c] = res
console.log(a, b, c);//1 2 3

    2 - Swapping

    Swapping là những thuật toán của các nhà phát triển lớn hầu như có nó. Vì vậy destructuring cũng có thể áp dụng trong hoàn cảnh này.

    Ví dụ 5:

var a = 1;
var b = 2;
var temp;
temp = a;
a = b;
b = temp;

console.log(a, b) ;//2, 1

    Trước đó là a = 1, b = 2 sau khi gán tạm thì nó sẽ hoán đổi giá trị, giờ ta thử sử dụng destructuring trong Swapping:

var a = 1;
var b = 2;
[a, b] = [b, a]
console.log(a, b) ;//2, 1

    3. Ignoring values

    Ví dụ 6:

const res = () => [1, 2, 3]
const [a, ,b] = res()
console.log(a, b) ;//1,3

    Chúng ta có thể bỏ qua giá trị 2 nhanh nhất có thể khi sử dụng destructuring. Trong ví dụ trên chúng ta có sử dụng tính năng arrow function es6. Bạn có thể tìm hiểu thêm về arrow function.

    4 - Assignment to new variables

    Gán giá trị cho một biến mới, chúng ta xem tiếp ví dụ sau

    Ví dụ 7:

const res = {blog: 'abc.com', type: 'javascript'}
const {blog: nameBlog, type: newType} = res;
console.log(nameBlog, newType);//abc.com, javascript

    Giờ đây nameBlog, và newType là biến mới và cũng được set giá trị tương ứng

    5 - Nested object and array destructuring

    Ở trường hợp này thi tôi khuyên các bạn nên sử dụng vì trường hợp này rất nhiều trong mã code của chúng ta nhất.

    Ví dụ 8:

const blogs = {
	anonystick: [
 	{
   pageFacebook: 'Tip javascript Viet Nam',
   likes: 4789,
   daily: 1323
  }
 ]
}

const {
 anonystick: [
 	{
 	 pageFacebook: namePage,
   likes: numLikes,
   daily: numDaily
  }
 ]
} = blogs;

console.log(namePage, numLikes, numDaily );//Tip javascript Viet Nam, 4789, 1323

    Như chúng ta có thể thấy, dữ liệu là một đối tượng có một thuộc tính được gọi là vị trí lần lượt chứa một mảng có các phần tử là các đối tượng. Với việc sử dụng destructuring, chúng ta phải lấy các giá trị của tất cả các thuộc tính có trong đối tượng bên trong mảng cùng vị trí.

    Destructuring assignment trong es6 Một ví dụ cuối cùng của bài viết hôm nay về "Destructuring javascript". Và đây là một ví dụ có thể sẽ gần gũi hơn những ví dụ trên, và nó rất phổ biến

const obj = await Model.getObject({name: 'anonystick', blog: 'javascript'});

//model.js

modules.export = {
 getObject: async({name, blog}){
	console.log(name, blog)	
 }
}

    Trên ví dụ tôi có sử dụng async/await trong es6. Các bạn đã sử dụng trường hợp lần nào chưa? Và nó hay hơn cách cũ không? Sẽ có một bài viết nói về các truyền tham số chuẩn như thế nào khi dùng Destructuring và cách cũ. Nhằm giúp các bạn so sánh được lợi ích của việc dùng Destructuring trong trường hợp này.

Kết luận

    Như vậy trong bài viết này tôi đã cố đơn giản hóa việc destructuring bằng cách trình bày càng nhiều trường hợp sử dụng cấu trúc càng tốt. Tôi hy vọng nó làm cho khái niệm này rõ ràng với bạn. Cảm ơn vì đã đọc

Nguồn tham khảo

    https://www.freecodecamp.org/news/how-to-use-destructuring-in-javascript-to-write-cleaner-more-powerful-code-9d1b38794050/

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan