Các lệnh quan trọng khi sử dụng Docker

    Chào các bạn, như các bạn đã biết thời gian gần đây docker càng ngày càng trở lên hot và được áp dụng và triển khai vào các dự án rất nhiều. Nhưng nói đến lệnh trong docker thì thực sự rất nhiều chả khác gì linux cả 😃 . Chính vì thế hôm nay mình sẽ liệt kê các lệnh hay được sử dụng trong docker nhất .

    Bắt đầu nào !

Kiểm tra phiên bản

docker --version

Liệt kê các container đang chạy

docker ps 
#Liệt kê các container đang chạy
docker ps -a 
#Liệt kê các container đã tắt

Tắt tất cả các container đang chạy

 docker kill $(docker ps -q)

Liệt kê các images hiện có

docker images

Xóa một hoặc nhiều image

docker rmi <image_id1/name1 image_id2/name2 ....>

Xóa một hoặc nhiều container

docker rm <container_id1/name1 container_id1/name2 container_id3/name3 ...>

Pull một image từ Docker Hub

docker pull <image_name>

Stop 1 hoặc nhiều container đang chạy

docker stop <container_id1/name1 container_id1/name2 container_id3/name3 ...>

Build DockerFile

docker build -t your_name_container

Xem lịch sử các commit trên image

docker history <image_name>

Xem các thay đổi trên container

docker diff <container_name>

Khởi động và truy cập một container

docker start <new_container_name>
docker exec -it <new_container_name> /bin/bash (hoặc sh)

Tạo mới một container, đồng thời khởi động với các tùy chọn cổng và volume

docker run --name <container_name> -p <host_port>:<container_port> -v </host_path>:</container_path> -it <image_name> /bin/bash

Copy file từ host vào container

docker cp test.txt mycontainer:/test.txt

Thoát termial vẫn giữ container đang chạy

Nhấn tổ hợp phím CTRL +P + Q

Vào termial container đang chạy

docker container attach containerid

Chạy một lệnh trên container đang chạy

docker exec -it containerid command

Lưu 1 container thành image

docker stop mycontainer #stop mycontainer
docker commit mycontainer image:version1 
# tạo ra image:version1 từ mycontainer

Lưu Image ra file

docker save --output myimage.tar myimage
#lưu ra file, có thể chỉ ra đường dẫn đầy đủ nơi lưu file

Nạp file vào docker

docker load -i myimage.tar

Hiển thị list mạng

docker network ls

Tạo ra một mạng với Driver là bridge

docker network create --driver bridge net-new 
# mạng mới sẽ là net-new

Kiểm tra thông tin của một mạng

docker network inspect net-new 
#Kiểm tra thông tin mạng net-new nó sẽ ra các thông tin ví dụ mạng có container nào đang kết nối, status, ....

Connect 1 container vào mạng bridge

docker network connect <network_name> <container_name>

    Trên đó là những câu lệnh mình hay dùng mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn.
Tài liệu tham khảo:
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/docker/

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan