Bộ lọc và xử lý sự kiện trong Javascript

Mục tiêu bài viết

 • Sự kiện trong Javascript là gì
 • Hiểu và có thể sử dụng Sự kiện trong javascript

Nội dung bài viết

    Sự kiện là những gì xảy ra với các phần tử HTML.

Sự kiện HTML

    Dưới đây là một số ví dụ về các sự kiện:

 • Một trang web được tải xong
 • form, input thay đổi
 • button được click

    Ví dụ 1 sự kiện onClick được gắn vào button

<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = Date()">
 The time is?
</button>
Click để xem kết quả

    Trong ví dụ trên, code JavaScript thay đổi nội dung của phần tử với id = "demo".

    Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta muôn thay đổi nội dung của phần tử của chính nút button.

<button onclick="this.innerHTML = Date()">The time is?</button>
Click để xem kết quả

Viết mã riêng trong phần script và gọi hàm

<button onclick="displayDate()">The time is?</button>
<script>
 function displayDate() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = Date();
 }
</script>

Các sự kiện HTML phổ biến

Sự kiện Mô tả
onchange Một phần tử HTML đã được thay đổi
onclick Người dùng nhấp vào một phần tử HTML
onmouseover The user moves the mouse over an HTML element
onmouseout Người dùng di chuyển chuột khỏi phần tử HTML
onkeydown Người dùng nhấn một phím bàn phím
onload Trình duyệt đã tải xong trang

Sự kiện Javascript có thể làm được những gì.

    Ví dụ

 • Những việc nên làm mỗi khi tải trang
 • Những việc nên làm khi đóng trang
 • Hành động sẽ được thực hiện khi người dùng nhấp vào nút
 • Nội dung cần được xác minh khi người dùng nhập dữ liệu

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan