[React] Cùng tìm hiểu về Redux Toolkit, một phiên bản mới của Redux

1. Redux Toolkit (RTK) là gì và tại sao lại có nó?

npm install @reduxjs/toolkit
 • RTK là một thư viện giúp mình viết Redux tốt hơn, dễ hơn và đơn giản hơn. (tiêu chuẩn để viết Redux)
 • Ba vấn đề làm nền tảng ra đời RTK:
- Configuring a Redux store is too complicated.
- I have to add a lot of packages to get Redux to do anything useful.
- Redux requires too much boilerplate code.

    

2. RTK bao gồm những gì?

configureStore()

 • Có sẵn Redux DevTools
 • Có sẵn redux-thunk để thực hiện async actions
// Khi chưa có Redux Toolkit
// store.js
import { createStore, applyMiddleware, compose } from 'redux';
import thunkMiddleware from 'redux-thunk';
import rootReducer from './reducers';
// Enable to use redux dev tool in development mode
const composeEnhancers = 'development' === process.env.NODE_ENV
 ? (window.__REDUX_DEVTOOLS_EXTENSION_COMPOSE__ || compose)
 : compose;
// Use redux-thunk as a redux middleware
const enhancer = composeEnhancers(applyMiddleware(thunkMiddleware));
const store = createStore(rootReducer, {}, enhancer);
export default store;
// Khi đã có redux toolkit 🤣
// store.js
import { configureStore } from '@reduxjs/toolkit'
import rootReducer from './reducers'
const store = configureStore({ reducer: rootReducer })

createReducer()

// Không có Redux Toolkit
function counterReducer(state = 0, action) {
 switch (action.type) {
  case 'increment':
   return state + action.payload
  case 'decrement':
   return state - action.payload
  default:
   return state
  }
}
// Có Redux Toolkit
// - Mỗi key là một case
// - Không cần handle default case
const counterReducer = createReducer(0, {
 increment: (state, action) => state + action.payload,
 decrement: (state, action) => state - action.payload
})
// Một điểm hay nữa là reducer có thể mutate data trực tiếp.
// Bản chất bên dưới họ sử dụng thư viện Immerjs
const todoReducer = createReducer([], {
 addTodo: (state, action) => {
  // 1. Có thể mutate data trực tiếp 🎉
  state.push(action.payload)
 },
 removeTodo: (state, action) => {
  // 2. Hoặc phải trả về state mới
  // CHỨ KO ĐƯỢC cả 1 và 2 nha 😎
  const newState = [...state];
  newState.splice(action.payload, 1);
  return newState;
 }
})

createAction()

// Không có redux toolkit
const INCREMENT = 'counter/increment'
function increment(amount) {
  return {
   type: INCREMENT,
   payload: amount
  }
}
const action = increment(3)
// { type: 'counter/increment', payload: 3 }
// Có redux toolkit
const increment = createAction('counter/increment')
const action = increment(3)
// returns { type: 'counter/increment', payload: 3 }
console.log(increment.toString())
// 'counter/increment'

    Các bạn đọc thêm những hàm sau nữa nhé 😉

3. Setup một ví dụ đơn giản sử dụng RTK

// 1. Setup todo slice
// todoSlice.js
const todoSlice = createSlice({
 name: 'todos',
 initialState: [],
 reducers: {
  addPost(state, action) {
   state.push(action.payload);
  },
  removePost(state, action) {
   state.splice(action.payload, 1)
  }
 }
});
const { actions, reducer } = todoSlice;
export const { addPost, removePost } = actions;
export default reducer;
// 2. Setup redux store
// store.js
import { configureStore } from '@reduxjs/toolkit';
import todoSlice from 'features/todos/todoSlice';
const store = configureStore({
 reducer: {
  todos: todoSlice
 },
})
// 3. Bind Redux Provider to App
// src/index.js
import { Provider } from 'react-redux';
import store from './store';
import App from './App';
function Main() {
 return (
  <Provider store={store}>
   <App />
  </Provider>
 )
}
// 4. Using redux in component
// todo.jsx
import { useDispatch, useSelector } from 'react-redux';
import { removeTodo } from 'features/todos/todoSlice';
function Todo() {
 const dispatch = useDispatch();
 const todoList = useSelector(state => state.todos);
 const handleTodoClick = (todo, idx) => {
  const action = removeTodo(idx);
  dispatch(action);
 }
 return (
  <ul>
   {todoList.map((todo, idx) => (
    <li key={todo.id} onClick={() => handleTodoClick(todo, idx)}>
     {todo.title}
    </li>
   ))}
  </ul>
 )
}

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan