Text fields theo chuẩn Material design

    Text field giúp người dùng nhập và chỉnh sửa text.

1. Using text field

    Text filed chia làm 2 loại:

 • Filled text fields
 • Outlined text fields.

    

    Các thành phần của Text field:

    

    Trước khi có thể sử dụng được Material text fields, bạn cần phải thêm dependence cho Material Components:

    Kiểm tra xem đã có Google's Maven Repository google() chưa:

 allprojects {
  repositories {
   google()
   jcenter()
  }
 }

    Add thư viện:

 dependencies {
  // ...
  implementation 'com.google.android.material:material:<version>'
  // ...
 }

    Sau khi hoàn tất thì mình sẽ implement Text field vào file xml:

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
  android:id="@+id/textField"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:hint="@string/label">

  <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
  />

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    Một text field bao gồm một TextInputLayout và một TextInputEditText là con.

    Thêm một leading icon cho text field:

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
  ...
  app:startIconDrawable="@drawable/ic_favorite_24dp"
  app:startIconContentDescription="@string/content_description_end_icon">

  ...

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    Thêm một trailing icon cho text field: Password touggle:

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
  ...
  app:endIconMode="password_toggle">

  <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
    ...
    android:inputType="textPassword"
  />

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    Clear text:

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
  ...
  app:endIconMode="clear_text">

  ...

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    Thêm helper text cho text field:

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
  ...
  app:helperTextEnabled="true"
  app:helperText="@string/helper_text">

  ...

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    Thêm một counter text cho text filed:

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
  ...
  app:counterEnabled="true"
  app:counterMaxLength="20">

  ...

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    Thêm error text cho text field:

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
  ...
  app:errorEnabled="true">

  ...

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
// Set error text
passwordLayout.error = getString(R.string.error)

// Clear error text
passwordLayout.error = null

2. Filled text field

    Dưới đây là một filled text field:

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
  android:id="@+id/filledTextField"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:hint="@string/label">

  <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
  />

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
// Get input text
val inputText = filledTextField.editText?.text.toString()

filledTextField.editText?.doOnTextChanged { inputText, _, _, _ ->
  // Respond to input text change
}

3. Outlined text fields

    Dưới đây là một outlined text field:

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
  android:id="@+id/outlinedTextField"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:hint="@string/label"
  style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox">

  <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
  />

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
// Get input text
val inputText = outlinedTextField.editText?.text.toString()

outlinedTextField.editText?.doOnTextChanged { inputText, _, _, _ ->
  // Respond to input text change
}

4. Theming text fields

    Dưới đây là ví dụ của filled và oulined text fields sử dụng Material Theming:

    Implement text filed theming:

    Sử dụng theme attributes và styles in res/values/styles.xml:

<style name="Theme.App" parent="Theme.MaterialComponents.*">
  ...
  <item name="colorPrimary">@color/shrine_pink_100</item>
  <item name="colorOnSurface">@color/shrine_pink_900</item>
  <item name="colorError">@color/shrine_red</item>
  <item name="textAppearanceSubtitle1">@style/TextAppearance.App.Subtitle1</item>
  <item name="textAppearanceCaption">@style/TextAppearance.App.Caption</item>
  <item name="shapeAppearanceSmallComponent">@style/ShapeAppearance.App.SmallComponent</item>
</style>

<style name="TextAppearance.App.Subtitle1" parent="TextAppearance.MaterialComponents.Subtitle1">
  <item name="fontFamily">@font/rubik</item>
  <item name="android:fontFamily">@font/rubik</item>
</style>

<style name="TextAppearance.App.Caption" parent="TextAppearance.MaterialComponents.Caption">
  <item name="fontFamily">@font/rubik</item>
  <item name="android:fontFamily">@font/rubik</item>
</style>

<style name="ShapeAppearance.App.SmallComponent" parent="ShapeAppearance.MaterialComponents.SmallComponent">
  <item name="cornerFamily">cut</item>
  <item name="cornerSize">4dp</item>
</style>

    Hoặc là sử dụng default style theme attributes, styles and theme overlays:

<style name="Theme.App" parent="Theme.MaterialComponents.*">
  ...
  <item name="textInputStyle">@style/Widget.App.TextInputLayout</item>
</style>

<style name="Widget.App.TextInputLayout" parent="Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.*">
  <item name="materialThemeOverlay">@style/ThemeOverlay.App.TextInputLayout</item>
  <item name="shapeAppearance">@style/ShapeAppearance.App.SmallComponent</item>
  <item name="hintTextColor">?attr/colorOnSurface</item>
</style>

<style name="ThemeOverlay.App.TextInputLayout" parent="">
  <item name="colorPrimary">@color/shrine_pink_100</item>
  <item name="colorOnSurface">@color/shrine_pink_900</item>
  <item name="colorError">@color/shrine_red</item>
  <item name="textAppearanceSubtitle1">@style/TextAppearance.App.Subtitle1</item>
  <item name="textAppearanceCaption">@style/TextAppearance.App.Caption</item>
  <item name="editTextStyle">@style/Widget.MaterialComponents.TextInputEditText.*</item>
</style>

    Hoặc sử dụng một style trong layout:

<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
  ...
  style="@style/Widget.App.TextInputLayout">

  ...

</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

    Tham khảo: Material.io https://material.io/components/text-fields

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan